TÌM NGHIỆM CỦA ĐA THỨC SAU​4: X^2 + 5X

     
Để giải phương trình, so với x^2-5x-500 thành thừa số bằng công thức x^2+left(a+b ight)x+ab=left(x+a ight)left(x+b ight). Để tra cứu a cùng b, hãy cấu hình thiết lập hệ thống nhằm giải quyết.

Bạn đang xem: Tìm nghiệm của đa thức sau​4: x^2 + 5x


vì chưng ab âm, a với b có những dấu hiệu ngược lại. Vì a+b là âm, số âm có mức giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất lớn rộng Dương. Liệt kê toàn bộ cặp số nguyên bao gồm tích bởi -500.
Viết lại biểu thức đã được phân tích thành vượt số left(x+a ight)left(x+b ight) sử dụng những giá trị tra cứu được.
*

x2-5x-500=0 Two solutions were found : x = 25 x = -20 Step by step solution : Step 1 :Trying to factor by splitting the middle term 1.1 Factoring x2-5x-500 The first term is, x2 ...
x2-5x+41=15x Two solutions were found : x =(20-√236)/2=10-√ 59 = 2.319 x =(20+√236)/2=10+√ 59 = 17.681 Rearrange: Rearrange the equation by subtracting what is to the right of the equal sign ...
4x2-5x-50=0 Two solutions were found : x =(5-√825)/8=(5-5√ 33 )/8= -2.965 x =(5+√825)/8=(5+5√ 33 )/8= 4.215 Step by step solution : Step 1 :Equation at the end of step 1 : (22x2 - 5x) - ...

Xem thêm: Mùa Hè Vĩnh Cửu Ngô Lỗi - Phim Tình Củm Của Ngô Lỗi


6x2-5x-50=0 Two solutions were found : x = -5/2 = -2.500 x = 10/3 = 3.333 Step by step solution : Step 1 :Equation at the kết thúc of step 1 : ((2•3x2) - 5x) - 50 = 0 Step 2 :Trying to lớn ...
x2-5x-50=0 Two solutions were found : x = 10 x = -5 Step by step solution : Step 1 :Trying to lớn factor by splitting the middle term 1.1 Factoring x2-5x-50 The first term is, x2 its ...
x2-5x-750=0 Two solutions were found : x = 30 x = -25 Step by step solution : Step 1 :Trying khổng lồ factor by splitting the middle term 1.1 Factoring x2-5x-750 The first term is, x2 ...
Thêm Mục
*
*

*
*
*

Để giải phương trình, đối chiếu x^2-5x-500 thành thừa số bằng công thức x^2+left(a+b ight)x+ab=left(x+a ight)left(x+b ight). Để tìm a và b, hãy tùy chỉnh hệ thống để giải quyết.
Do ab âm, a với b có những dấu hiệu ngược lại. Vày a+b là âm, số âm có giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất lớn hơn Dương. Liệt kê tất cả cặp số nguyên bao gồm tích bằng -500.

Xem thêm: Điều Kiện Làm Đại Lý Bia Sài Gòn, Muốn Mở Đại Lý Bia Nước Ngọt


Viết lại biểu thức đã được phân tích thành thừa số left(x+a ight)left(x+b ight) sử dụng những giá trị search được.
*
*

*
*