Cho a là số tự nhiên được viết bằng 222 chữ số 9

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 222/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 mon 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TUYỂN DỤNG, CHUYỂN NGẠCH, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ CÔNGTÁC CÁN BỘ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ pháp luật Cán bộ, công chức ngày13 mon 11 năm 2008; qui định Viên chức ngày 15 mon 11 năm 2010; hình thức sửa đổi, bổsung một số trong những điều của hình thức Cán bộ, công chức và pháp luật Viên chức ngày 25 mon 11năm 2019;

Căn cứ nguyên tắc số 98-QĐ/TW ngày07 tháng 10 năm 2017 của bộ Chính trị về vận chuyển cán bộ;

Căn cứ nguyên lý số 105-QĐ/TW ngày19 mon 12 năm 2017 của cục Chính trị về phân cấp thống trị cán cỗ và té nhiệm,giới thiệu cán cỗ ứng cử;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tuyển dụng, thực hiện và quảnlý công chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 mon 9 năm 2020 của chính phủ về tuyển dụng, thực hiện và làm chủ viênchức;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Công Thương;

Căn cứ công dụng ghi phiếu biểu quyếtcủa member Ban cán sự đảng bộ Công yêu thương về việc phát hành quy chế về côngtác cán bộ;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ.

Bạn đang xem: Cho a là số tự nhiên được viết bằng 222 chữ số 9

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phát hành kèm theo đưa ra quyết định này quy định về tuyểndụng, gửi ngạch, nâng ngạch công chức và công tác làm việc cán bộ của cục Công Thương.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực kể từ ngày cam kết ban hànhvà sửa chữa thay thế Quyết định số 4056/QĐ-BCT ngày 26 mon 10 năm 2018 của cục trưởng BộCông Thương phát hành quy định về tiêu chuẩn chỉnh và quy trình công tác cán cỗ của BộCông Thương.

Điều 3. Chánh văn phòng và công sở Bộ, Chánh điều tra Bộ, Vụ trưởngVụ tổ chức triển khai cán bộ, Tổng cục trưởng, viên trưởng cùng Thủ trưởng những đơn vị thuộc Bộchịu trọng trách thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban TCTW, UBKTTW, Ban NCTW, VPTW; - các đ/c sản phẩm trưởng; - các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc Bộ; - Cổng tin tức điện tử cỗ Công Thương; - ĐUK doanh nghiệp Hà Nội; (để phối hợp) - ĐUK cơ quan BCT trên Tp HCM; (để phối hợp) - ĐU bộ Công Thương; (để phối hợp) - Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Diên

QUY CHẾ

VỀ TUYỂN DỤNG, CHUYỂN NGẠCH, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦABỘ CÔNG THƯƠNG(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 222/QĐ-BCT ngày 22 mon 02 năm 2022 của Bộtrưởng bộ Công Thương)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Quy chế này pháp luật về tuyển dụng,chuyển ngạch, nâng ngạch công chức; bửa nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, giao phụtrách, luân chuyển, điều động, biệt phái, trường đoản cú chức, miễn nhiệm so với công chứcvà viên chức lãnh đạo, quản lý.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với công chứclàm bài toán tại các cơ quan liêu hành chủ yếu và viên chức lãnh đạo, cai quản trong cácđơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp làm chủ thuộc cỗ Công Thương.

Điều 2. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong quy chế này, những từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Cung cấp ủy, bao gồm: Đảng ủy, bỏ ra ủy cơsở trực thuộc Đảng ủy cấp cho trên cửa hàng hoặc đưa ra ủy trực trực thuộc đảng ủy các đại lý theoquy định của Điều lệ Đảng và gợi ý thi hành Điều lệ Đảng.

2. Tập thể chỉ huy Bộ, bao gồm: Bộtrưởng, các Thứ trưởng.

3. Tập thể lãnh đạo cơ quan, solo vịthuộc bộ Công Thương, bao gồm: Ban hay vụ đảng ủy hoặc cấp cho ủy (nơi ko cóBan thường vụ đảng ủy); người đứng đầu, cấp cho phó của fan đứng đầu đơn vị; Chủtịch hội đồng ngôi trường (đối với những cơ sở giáo dục) hoặc quản trị hội đồng quảnlý (đối với các đơn vị sự nghiệp không giống tự bảo đảm an toàn toàn cỗ chi đầu tư chi tiêu và chi thườngxuyên).

4. Ban ngành hành thiết yếu và tương đươngthuộc cỗ Công yêu thương (sau đây hotline tắt là các cơ quan tiền hành chính thuộc Bộ), baogồm: Vụ, Cục, Tổng cục, văn phòng và công sở Bộ, thanh tra Bộ, Văn cơ quan cán sự đảng Bộ,Văn chống Đảng ủy Bộ; công sở Hội đồng cạnh tranh; văn phòng công sở Ban chỉ huy liênngành Hội nhập quốc tế về gớm tế; công sở Ban lãnh đạo quốc gia về vạc triểnđiện lực; văn phòng công sở Ban chỉ đạo quốc gia về những dự án hết sức quan trọng ngành dầu khívà những đơn vị khác được phép tắc tại văn bạn dạng do cấp có thẩm quyền ban hành.

5. Vụ tổ chức triển khai cán cỗ được chế độ làVụ tổ chức cán bộ thuộc bộ Công Thương; cơ sở tham mưu về công tác làm việc cán bộ đượcquy định là các cơ quan, thành phần tham mưu về công tác tổ chức cán bộ tại các cơquan hành chủ yếu và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

6. Đơn vị sự nghiệp trực nằm trong BộCông Thương, bao gồm: Viện, Trường, Trung trọng tâm và Báo Công Thương, tạp chí CôngThương, nhà xuất bạn dạng Công yêu đương và các đơn vị không giống được phương tiện tại văn bảndo cấp bao gồm thẩm quyền ban hành.

7. Giao phụ trách hoặc giao quyền làviệc công chức, viên chức được quyết định giao phụ trách (quyền) quản lý cơquan, đơn vị trong thời gian chưa có người đứng đầu tư mạnh quan đơn vị đó.

8. Những tổ chức thống trị thị ngôi trường ởtrung ương, gồm những: Văn phòng Tổng cục, Vụ tổ chức triển khai cán bộ, Vụ Tổng vừa lòng - Kế hoạch- Tài chính, Vụ chính sách - Pháp chế, Vụ thanh tra - Kiểm tra, viên Nghiệp vụQuản lý thị phần và các đơn vị khác được giải pháp tại văn phiên bản do cấp bao gồm thẩmquyền ban hành.

9. Các tổ chức cai quản thị trường sinh sống địaphương, gồm những: Cục quản lý thị trường các tỉnh, tp trực nằm trong trungương, Cục thống trị thị ngôi trường liên tỉnh, tp trực thuộc trung ương và cácđơn vị không giống được giải pháp tại văn bạn dạng do cấp có thẩm quyền ban hành.

Phần II

TUYỂN DỤNG, CHUYỂNNGẠCH, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Chương I

TUYỂN DỤNGCÔNG CHỨC

Mục 1.CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Điều 3. Căn cứtuyển dụng công chức

1. Việc tuyển dụng công chức yêu cầu căncứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chí biên chế.

2. Vụ tổ chức triển khai cán bộ tổng hợp, xây dựngkế hoạch tuyển dụng công chức của những cơ quan tiền hành thiết yếu thuộc bộ (không bao gồmcác tổ chức cai quản thị trường sống địa phương); cơ sở tham mưu về công tác làm việc cánbộ của Tổng cục cai quản thị trường sản xuất kế hoạch tuyển chọn dụng công chức củacác tổ chức làm chủ thị trường sinh hoạt địa phương. Planer tuyển dụng phải được báocáo bộ trưởng phê duyệt để triển khai căn cứ tuyển chọn dụng trước mỗi kỳ tuyển chọn dụng.

Nội dung chiến lược tuyển dụng bao gồm:

a) số lượng biên chế công chức được Bộgiao và số lượng biên chế chưa thực hiện của phòng ban hành thiết yếu thuộc Bộ;

b) con số biên chế yêu cầu tuyển ở từngvị trí vấn đề làm;

c) số lượng vị trí vấn đề làm đề xuất tuyểnđối với người dân tộc thiểu số (nếu có), vào đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấudân tộc nên tuyển;

d) con số vị trí bài toán làm thực hiệnxét tuyển chọn (nếu có) đối với từng nhóm đối tượng: Người cam kết tình nguyện làmviệc tự 05 năm trở lên sống vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội đặc trưng khó khăn;người học tập theo chế độ cử tuyển chọn theo phương tiện của luật pháp Giáo dục, sau khoản thời gian tốtnghiệp về công tác tại địa phương khu vực cử đi học; sinh viên giỏi nghiệp xuất sắc,nhà kỹ thuật trẻ tài năng;

đ) Tiêu chuẩn, đk đăng cam kết dựtuyển nghỉ ngơi từng vị trí bài toán làm;

e) vẻ ngoài và ngôn từ thi tuyển hoặcxét tuyển;

g) các nội dung không giống (nếu có).

3. Planer tuyển dụng lúc xét tuyểnđối cùng với nhóm đối tượng người dùng là sinh viên xuất sắc nghiệp xuất sắc, nhà kỹ thuật trẻ tàinăng thực hiện theo qui định của cơ quan chính phủ về chế độ thu hút, tạo ra nguồn cánbộ trường đoản cú sinh viên xuất sắc nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học tập trẻ.

4. Trình tự tạo ra kế hoạch tuyển dụng

a) sau thời điểm Bộ công thương nghiệp giao chỉtiêu biên chế công chức đối với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ, Vụ tổ chức triển khai cán bộrà soát yêu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan liêu hành chính thuộc cỗ (khôngbao bao gồm công chức của các tổ chức thống trị thị trường nghỉ ngơi địa phương); cơ quantham mưu về công tác làm việc cán bộ của Tổng cục thống trị thị trường thẩm tra soát nhu yếu tuyểndụng công chức của những tổ chức quản lý thị trường nghỉ ngơi địa phương.

b) các cơ quan liêu hành chính căn cứ chỉtiêu biên chế được giao, phân tích nhu cầu và đăng ký kế hoạch tuyển dụng theođề nghị của Vụ tổ chức triển khai cán bộ hoặc cơ sở tham mưu về công tác cán cỗ của Tổngcục cai quản thị trường.

c) Vụ tổ chức triển khai cán cỗ và ban ngành thammưu về công tác cán bộ của Tổng cục làm chủ thị ngôi trường tổng hợp, tham mưu,trình bộ trưởng phê duyệt planer tuyển dụng công chức.

d) bài toán xây dựng kế hoạch tuyển dụngcông chức phải kết thúc theo thời hạn được bộ Công yêu đương phê duyệt.

Điều 4. Điều kiệnđăng cam kết dự tuyển chọn công chức; ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển chọn công chức;ưu tiên vào tuyển dụng công chức được thực hiện theo nguyên lý tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm2020 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển dụng, áp dụng và làm chủ công chức.

Điều 5. Cơ quancó thẩm quyền tuyển dụng công chức

1. Cỗ Công Thương tuyển dụng công chứccủa các cơ quan tiền hành bao gồm thuộc bộ (không bao gồm công chức của những tổ chức Quảnlý thị trường ở địa phương).

2. Tổng cục quản lý thị trường tuyểndụng công chức của các tổ chức thống trị thị trường ở địa phương sau thời điểm có ý kiếnthống nhất của cục Công Thương.

Điều 6. Hội đồngtuyển dụng công chức

1. Bộ trưởng hoặc Tổng cục trưởng quyếtđịnh thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức triển khai việc tuyển chọn dụng theo phân cấp. Hộiđồng tuyển chọn dụng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

a) chủ tịch Hội đồng là bộ trưởng hoặc01 lắp thêm trưởng (đối cùng với kỳ tuyển dụng công chức do bộ tổ chức); Tổng viên trưởnghoặc 01 Phó Tổng viên trưởng (đối cùng với kỳ tuyển dụng công chức vị Tổng viên tổ chức).

b) Phó quản trị Hội đồng là đại diệnlãnh đạo Vụ tổ chức cán cỗ hoặc phòng ban tham mưu về công tác cán bộ của Tổng cục;

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng làcông chức của Vụ tổ chức cán cỗ hoặc ban ngành tham mưu về công tác cán bộ của Tổngcục;

d) các ủy viên không giống là thay mặt đại diện lãnhđạo của một vài đơn vị siêng môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc tổ chức triển khai tuyểndụng do bộ trưởng hoặc Tổng viên trưởng quyết định.

2. Hội đồng tuyển dụng thao tác theo nguyêntắc tập thể, ra quyết định theo nhiều số; trường hòa hợp biểu quyết ngang nhau thì thựchiện theo chủ kiến mà quản trị Hội đồng tuyển dụng đang biểu quyết. Hội đồng tuyểndụng gồm nhiệm vụ, quyền lợi sau đây:

a) thành lập và hoạt động các bộ phận giúp việc:Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấmthi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban đánh giá sát hạch khi tổ chức triển khai thực hiệnphỏng vấn tại vòng 2.

Trường hợp nên thiết, chủ tịch Hội đồngtuyển dụng ra đời Tổ Thư ký giúp việc;

b) tổ chức triển khai thu chi phí dự tuyển và sử dụngphí dự tuyển theo quy định;

c) bình chọn Phiếu đăng ký dự tuyển, tổchức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;

d) báo cáo Bộ trưởng hoặc Tổng cụctrưởng ra quyết định công nhận công dụng thi tuyển, xét tuyển;

đ) giải quyết khiếu nại, cáo giác trongquá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển;

e) Hội đồng tuyển dụng trường đoản cú giải thểsau khi xong nhiệm vụ.

3. Không bố trí những người dân có quan hệlà cha, mẹ, anh, chị, em ruột của tín đồ dự tuyển chọn hoặc của bên vk (chồng) củangười dự tuyển; vk hoặc chồng, con đẻ hoặc bé nuôi của fan dự tuyển chọn hoặc nhữngngười sẽ trong thời hạn cách xử lý kỷ phương pháp hoặc sẽ thi hành ra quyết định kỷ luậtlàm thành viên Hội đồng tuyển chọn dụng, member các phần tử giúp câu hỏi của Hội đồngtuyển dụng.

Mục 2.THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

Điều 7. Hình thức,nội dung và thời hạn thi; xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển côngchức

Hình thức, ngôn từ và thời gian thi;xác định bạn trúng tuyển vào kỳ thi tuyển chọn công chức được tiến hành theo Quyđịnh tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27tháng 11 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, sử dụng và cai quản côngchức.

Căn cứ vào tính chất, điểm sáng và yêucầu của vị trí việc làm yêu cầu tuyển, bộ trưởng hoặc Tổng viên trưởng ra quyết định mộttrong ba vẻ ngoài thi: rộp vấn, viết, phối kết hợp phỏng vấn với viết trên vòng 2.

Điều 8. Đối tượngxét tuyển chọn công chức; nội dung, vẻ ngoài xét tuyển chọn công chức; xác minh ngườitrúng tuyển vào kỳ xét tuyển công chức

Việc tuyển dụng công chức thông quahình thức xét tuyển chọn do bộ trưởng hoặc Tổng viên trưởng quyết định.

Đối tượng xét tuyển chọn công chức; nộidung, bề ngoài xét tuyển chọn công chức; xác minh người trúng tuyển vào kỳ xéttuyển công chức được tiến hành theo phương pháp từ Điều 10 đến Điều12 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh về tuyển chọn dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Mục 3.TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 9. Thông báotuyển dụng và đón nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Bộ Công mến (đối cùng với kỳ tuyển dụngcông chức do cỗ tổ chức) hoặc Tổng cục cai quản thị ngôi trường (đối cùng với kỳ tuyển dụngcông chức vị Tổng viên tổ chức) đăng thông tin tuyển dụng công khai minh bạch ít độc nhất vô nhị 01 lầntrên giữa những phương tiện tin tức đại chúng sau: Báo in, báo năng lượng điện tử,báo nói, báo hình; mặt khác đăng tải trên trang tin tức điện tử hoặc cổngthông tin năng lượng điện tử với niêm yết công khai tại trụ sở thao tác làm việc của cơ quan.

2. Nội dung thông tin tuyển dụng baogồm:

a) số lượng biên chế công chức cầntuyển ứng cùng với từng vị trí vấn đề làm;

b) số lượng vị trí bài toán làm thực hiệnviệc thi tuyển, xét tuyển;

c) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dựtuyển;

d) Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếpnhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di cồn hoặc thắt chặt và cố định của cá nhân, bộphận được phân công mừng đón Phiếu đăng ký dự tuyển;

đ) Hình thức, ngôn từ thi tuyển, xéttuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển.

3. Việc biến hóa nội dung thông báotuyển dụng chỉ được thực hiện trước khi mở màn kỳ tuyển dụng và buộc phải côngkhai theo dụng cụ tại khoản 1 Điều này.

4. Người đk dự tuyển nộp Phiếuđăng ký kết dự tuyển trên địa điểm mừng đón Phiếu đk dự tuyển chọn hoặc giữ hộ theo đườngbưu thiết yếu hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơquan tuyển chọn dụng.

5. Thời hạn nhấn Phiếu đăng ký dự tuyểnlà 30 ngày tính từ lúc ngày thông tin tuyển dụng công khai trên phương tiện đi lại thông tinđại chúng; trên trang tin tức điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quantuyển dụng.

Điều 10. Trình tựtổ chức tuyển dụng; triển khai xong hồ sơ tuyển chọn dụng

Trình tự tổ chức triển khai tuyển dụng, hoàn thiệnhồ sơ tuyển dụng công chức được triển khai theo pháp luật tại Điều14, Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chínhphủ chính sách về tuyển chọn dụng, áp dụng và quản lý công chức.

Việc tổ chức triển khai tuyển dụng công chức đượcthực hiện theo Quy chế tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển chọn công chức, viên chức, thinâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức;nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức phát hành kèm theo Thôngtư số 06/2020/TT-BNV ngày thứ 2 tháng 12 năm 2020 của bộ Nội vụ và các văn bạn dạng quyphạm lao lý khác.

Điều 11. Thôngbáo công dụng tuyển dụng công chức

1. Sau khi chấm dứt việc chấm thi vòng2 theo nguyên lý tại Điều 10 quy định này, chậm nhất 05 ngày làm cho việc, Hội đồngtuyển dụng phải báo cáo Bộ trưởng (hoặc Tổng cục trưởng) xem xét, phê xem xét kếtquả tuyển dụng.

Tổng cục cai quản thị trường report Bộkết trái tuyển dụng công chức nhằm theo dõi, kiểm tra.

2. Vào thời hạn 10 ngày kể từ ngàycó quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển chọn dụng yêu cầu thông báocông khai trên trang tin tức điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của bộ hoặcTổng cục và gửi thông tin công nhận tác dụng trúng tuyển bởi văn phiên bản tới ngườidự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển sẽ đăng ký. Nội dung thông tin phải ghirõ thời hạn tín đồ trúng tuyển cần đến cơ quan bao gồm thẩm quyền tuyển chọn dụng nhằm hoànthiện làm hồ sơ tuyển dụng.

Điều 12. Quyết địnhtuyển dụng cùng nhận việc

1. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ngườitrúng tuyển hoàn thành hồ sơ tuyển dụng, bộ trưởng ra đưa ra quyết định tuyển dụngcông chức trong những cơ quan liêu hành thiết yếu thuộc cỗ (đối cùng với trường hòa hợp trúng tuyểntrong kỳ tuyển dụng công chức do bộ tổ chức), Tổng cục trưởng ra ra quyết định tuyểndụng công chức (đối với những trường hợp trúng tuyển vào kỳ tuyển chọn dụng công chứcdo Tổng cục tổ chức) và gửi đưa ra quyết định tới bạn trúng tuyển theo địa chỉ cửa hàng đãđăng ký.

2. Vào thời hạn 30 ngày kể từ ngàynhận được đưa ra quyết định tuyển dụng, fan được tuyển dụng vào công chức phải đếncơ quan dấn việc, trừ trường hợp đưa ra quyết định tuyển dụng cơ chế thời hạn kháchoặc được bộ trưởng đồng ý gia hạn (đối cùng với công chức do cỗ tuyển dụng) hoặc Tổngcục trưởng đồng ý gia hạn (đối cùng với công chức vì chưng Tổng cục tuyển dụng).

3. Trường hợp tín đồ được tuyển chọn dụngvào công chức không tới nhận câu hỏi trong thời hạn lao lý tại khoản 2 Điều nàythì bộ trưởng liên nghành hủy bỏ đưa ra quyết định tuyển dụng (đối cùng với trường hợp được tuyển dụngtrong kỳ tuyển chọn dụng do cỗ tổ chức) hoặc Tổng viên trưởng bỏ bỏ quyết định tuyểndụng (đối cùng với trường vừa lòng được tuyển dụng vào kỳ tuyển dụng vị Tổng cục tổ chức).

4. Bộ trưởng liên nghành hoặc Tổng viên trưởng xemxét đưa ra quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển chọn có tác dụng tuyển dụng thấphơn gần kề so với công dụng tuyển dụng của fan trúng tuyển đã trở nên hủy bỏ kết quảtrúng tuyển chọn theo phép tắc tại Điều 10 quy định này hoặc trường hợp phương tiện tạikhoản 3 Điều này.

Trường hợp gồm từ 02 bạn trở lên cókết quả tuyển dụng tốt hơn giáp mà bằng nhau thì bộ trưởng hoặc Tổng cụctrưởng đưa ra quyết định người trúng tuyển chọn theo lý lẽ tại Điều 7 quy chế này (trongtrường hợp tổ chức triển khai thi tuyển) hoặc khí cụ tại Điều 8 quy chế này (trong trườnghợp tổ chức triển khai xét tuyển).

Điều 13. Tiếp nhậnvào có tác dụng công chức; xếp ngạch, bậc lương so với người được tuyển dụng, tiếp nhậnvào có tác dụng công chức đã có thời hạn công tác bao gồm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiếp nhận vào làm cho công chức; xếp ngạch,bậc lương so với người được tuyển chọn dụng, đón nhận vào làm cho công chức đã gồm thờigian công tác làm việc có đóng bảo đảm xã hội cần được tiến hành theo lý lẽ tạiĐiều 18, Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng11 năm 2020 của chính phủ quy định về tuyển dụng, áp dụng và thống trị công chức.

Khi đón nhận các trường phù hợp quy địnhtại điểm a, b, c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CPngày 27 tháng 11 năm 2020 của cơ quan chính phủ vào có tác dụng công chức không duy trì chức vụlãnh đạo quản ngại lý, Bộ trưởng thành lập Hội đồng kiểm tra, gần cạnh hạch (đối cùng với tiếpnhận vào có tác dụng công chức tại những đơn vị hành chính thuộc bộ và không bao gồm cáctổ chức cai quản thị trường nghỉ ngơi địa phương), Tổng cục trưởng thành và cứng cáp lập Hội đồng kiểmtra, gần kề hạch (đối với chào đón vào làm công chức tại các tổ chức quản lý thịtrường sinh sống địa phương). Yếu tắc Hội đồng kiểm tra, liền kề hạch được thực hiệntheo lý lẽ tại khoản 1 Điều 6 quy chế này.

Hội đồng kiểm tra, giáp hạch đề nghị báocáo bộ trưởng (hoặc Tổng cục trưởng) kết quả kiểm tra, gần kề hạch theo quy địnhphân cấp. Tổng cục quản lý thị trường báo cáo Bộ kết quả mừng đón vào làm côngchức để theo dõi, kiểm tra.

Mục 4.TẬP SỰ

Điều 14. Chế độtập sự

Chế độ, thời gian, văn bản được thựchiện theo điều khoản tại Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CPngày 27 tháng 11 năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định về tuyển chọn dụng, thực hiện và quảnlý công chức.

Điều 15. Hướng dẫntập sự

Cơ quan lại hành thiết yếu thuộc Bộ bao gồm tráchnhiệm:

1. Lí giải người tập sự nắm vững vàng vàtập làm cho những quá trình theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại Điều 14 Quychế này.

2. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từngày công chức cho nhận việc, người đứng đầu cơ quan hành chính thuộc Bộ bắt buộc cửcông chức thuộc ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm tay nghề về chuyênmôn, nghiệp vụ hướng dẫn bạn tập sự.

3. Tổng viên trưởng ra quyết định cử ngườihướng dẫn tập sự so với công chức thuộc các tổ chức cai quản thị trường sinh hoạt trungương; viên trưởng các Cục thống trị thị trường sinh hoạt địa phương quyết định cử người hướngdẫn tập sự đối với công chức tổ chức làm chủ thị trường ở địa phương; cục trưởngcác cục thuộc Bộ quyết định cử người hướng dẫn tập sự đối với công chức thuộc Cục;Vụ trưởng Vụ tổ chức triển khai cán bộ ra quyết định cử bạn hướng dẫn tập sự đối với côngchức thuộc các cơ quan hành bao gồm thuộc bộ còn lại.

Điều 16. Chế độ,chính sách đối với người tập sự và bạn hướng dẫn tập sự; chỉ định vào ngạchcông chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự; bỏ bỏ ra quyết định tuyển dụngđối với người tập sự; bố trí, phân công công tác

Chế độ, chế độ đối với người tậpsự và tín đồ hướng dẫn tập sự; chỉ định vào ngạch công chức so với người hoànthành cơ chế tập sự; diệt bỏ ra quyết định tuyển dụng đối với người tập sự; ba trí,phân công công tác được triển khai theo chính sách từ Điều 22 đếnĐiều 25 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm 2020 của bao gồm phủquy định về tuyển dụng, áp dụng và thống trị công chức.

Chương II

CHUYỂN NGẠCH,NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Điều 17. Chuyểnngạch công chức

1. Việc chuyển ngạch được thực hiệnkhi công chức thay đổi vị trí câu hỏi làm cơ mà ngạch công chức đang giữ không phù hợpvới yêu mong ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

2. Thủ trưởng các cơ quan lại hành chínhthuộc Bộ căn cứ quy định trên Điều 43 hiện tượng Cán bộ, công chức,đề nghị cỗ Công Thương đưa ra quyết định chuyển ngạch công chức hoặc đưa ra quyết định theothẩm quyền phân cấp.

Điều 18. Căn cứ,nguyên tắc, tiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch công chức

1. Câu hỏi nâng ngạch công chức đề nghị căncứ vào vị trí việc làm, cân xứng với cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan lại hànhchính thuộc bộ đã được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

2. địa thế căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nângngạch của ban ngành hành thiết yếu thuộc bộ đã được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt, Vụ Tổchức cán cỗ (đối cùng với kỳ thi nâng ngạch do cỗ tổ chức) hoặc cơ sở tham mưu vềcông tác cán bộ của Tổng cục cai quản thị trường (đối cùng với kỳ thi nâng ngạch do Tổngcục tổ chức) có trách nhiệm rà soát, xác định và lập list công chức gồm đủtiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch.

3. Công chức được đăng ký tuyển sinh nângngạch khi gồm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Được xếp loại quality ở mứchoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên những năm công tác gần cạnh trước năm dự thinâng ngạch; có phẩm chất bao gồm trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn cách xử trí kỷluật, không trong thời gian thực hiện các quy định tương quan đến kỷ quy định quy địnhtại Điều 82 của nguyên tắc Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổsung trên khoản 17 Điều 1 phương pháp sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Cán bộ, công chức và lý lẽ Viên chức;

b) có năng lực, chuyên môn chuyên môn,nghiệp vụ để phụ trách vị trí việc làm tương xứng với ngạch công chức cao hơn ngạchcông chức hiện giữ trong thuộc ngành siêng môn;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứngchỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nhiệm vụ của ngạch tham gia dự thi theoquy định của cục Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lươngđối với những ngạch công chức chăm ngành hành thiết yếu hoặc quy định của cục CôngThương về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạchcông chức chuyên ngành thống trị thị trường.

d) Đáp ứng yêu cầu về thời hạn côngtác buổi tối thiểu đối với từng ngạch công chức luật tại tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn,nghiệp vụ của ngạch dự thi;

Trường đúng theo công chức trước khi đượctuyển dụng hoặc được chào đón đã có thời gian công tác gồm đóng bảo hiểm xã hộibắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo đảm xã hội, làm việc ở vị trí bao gồm yêucầu về trình độ chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ phù hợp (nếu thời hạn công tác không liêntục mà không nhận trợ cấp bảo đảm xã hội một lần thì được cộng dồn) cùng thờigian này được cơ quan bao gồm thẩm quyền tính làm địa thế căn cứ xếp lương sống ngạch công chứchiện giữ thì được tính là tương tự với ngạch công chức hiện giữ.

Xem thêm: Tag: 69 Câu Hỏi Phỏng Vấn Tiếng Nhật (Phần 1), Cách Trả Lời Phỏng Vấn Bằng Tiếng Nhật

Trường vừa lòng có thời hạn tương đươngthì bắt buộc có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) duy trì ngạch dưới ngay cạnh với ngạch dựthi tính đến ngày không còn thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh nâng ngạch.

4. Cơ sở hành thiết yếu thuộc cỗ chịutrách nhiệm trước điều khoản về tiêu chuẩn, đk của công chức thuộc đơn vịđược cử tham gia kỳ thi nâng ngạch.

5. Vụ tổ chức triển khai cán cỗ hoặc cơ quantham mưu về công tác cán cỗ của Tổng cục quản lý thị trường chịu đựng trách nhiệmlưu giữ, thống trị hồ sơ đăng ký tuyển sinh nâng ngạch của công chức trong số kỳ thinâng ngạch khớp ứng do cỗ Nội vụ, cỗ Công yêu đương hoặc Tổng cục tổ chức triển khai theoquy định của pháp luật.

Điều 19. Xétnâng ngạch công chức

Xét nâng ngạch đối với công chứctrong phòng ban hành chủ yếu thuộc cỗ được tiến hành theo nguyên lý tại Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020của cơ quan chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, sử dụng và cai quản công chức cùng theo phâncấp thống trị của Bộ.

Điều 20. Phâncông tổ chức triển khai thi/ xét nâng ngạch công chức

1. Thi nâng ngạch công chức trường đoản cú ngạchchuyên viên chủ yếu hoặc tương tự lên ngạch siêng viên cao cấp hoặc tươngđương

a) trường đoản cú ngạch chuyên viên chính lên ngạchchuyên viên cao cấp:

Vụ tổ chức triển khai cán bộ rà soát, thẩm định,trình bộ trưởng liên nghành phê duyệt danh sách công chức đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dựkỳ thi nâng ngạch và lời khuyên chỉ tiêu nâng ngạch với bộ Nội vụ.

b) từ ngạch kiểm soát viên thiết yếu thịtrường lên ngạch kiểm soát viên thời thượng thị trường:

Vụ tổ chức cán cỗ phối hợp với Tổng cụcQuản lý thị trường rà soát, thẩm định, trình bộ trưởng phê duyệt danh sách côngchức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch và khuyến cáo chỉ tiêu nâng ngạchvới bộ Nội vụ.

Bộ Công Thương nhà trì, kết hợp vớiBộ Nội vụ tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch lên điều hành và kiểm soát viên thời thượng thị trường.

2. Thi nâng ngạch từ ngạch chuyênviên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Vụ tổ chức triển khai cán cỗ rà soát, thẩm định,trình bộ trưởng phê duyệt list công chức đủ tiêu chuẩn, đk dự thinâng ngạch và khuyến nghị chỉ tiêu nâng ngạch.

Bộ Công Thương nhà trì tổ chức triển khai thinâng ngạch công chức sau khoản thời gian có chủ kiến về nội dung Đề án và tiêu chí nâng ngạchcủa cỗ Nội vụ.

3. Thi nâng ngạch trường đoản cú ngạch nhân viênhoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; tự ngạch cán sự hoặc tươngđương lên ngạch nhân viên hoặc tương đương

Bộ Công Thương công ty trì tổ chức thinâng ngạch công chức sau thời điểm có chủ ý về chỉ tiêu nâng ngạch của bộ Nội vụ.

4. Thi nâng ngạch từ kiểm soát viêntrung cấp thị phần lên kiểm soát và điều hành viên thị trường

Tổng cục cai quản thị trường nhà trì tổchức thi nâng ngạch công chức sau thời điểm có ý kiến về tiêu chuẩn nâng ngạch của BộCông mến và bộ Nội vụ.

5. Phân công tổ chức triển khai xét nâng ngạchcông chức được triển khai tương từ bỏ phân công tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Điều 21. Nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan bao gồm thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức

1. Vụ tổ chức cán cỗ tham mưu trình Bộtrưởng

a. Xây cất Đề án tổ chức thi nâng ngạchcông chức do cỗ Công mến tổ chức;

b. Xác minh chỉ tiêu nâng ngạch côngchức phù hợp với vị trí vấn đề làm và cơ cấu tổ chức ngạch công chức của từng cơ quanhành chính thuộc Bộ;

c. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạchcông chức;

d. đưa ra quyết định danh sách công chức cóđủ những tiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch;

e. đưa ra quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạchcông chức;

g. Công nhận tác dụng kỳ thi nâng ngạchcông chức;

h. Kiểm tra, thống kê giám sát việc tổ chứcthi nâng ngạch của Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

2. Tổng cục cai quản thị trường:

a. Phát hành Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức vị Tổng cục tổ chức;

b. Xác minh chỉ tiêu nâng ngạch côngchức của kỳ thi nâng ngạch do Tổng cục tổ chức, tương xứng với vị trí việc làm vàcơ cấu ngạch công chức của từng ban ngành hành chính thuộc Tổng viên (Cục, Vụ, Vănphòng);

c. Ra đời Hội đồng thi nâng ngạchcông chức;

d. Ra quyết định danh sách công chức cóđủ các tiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch;

e. đưa ra quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạchcông chức;

g. Công nhận công dụng kỳ thi nâng ngạchcông chức;

h. Kiểm tra, thống kê giám sát việc tổ chứcthi nâng ngạch của Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

3. Những cơ quan hành chủ yếu thuộc Bộ

a. địa thế căn cứ vị trí câu hỏi làm, tổ chức cơ cấu ngạchcông chức được cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt, số lượng công chức hiện có vàtiêu chuẩn, điều kiện ngạch công chức theo quy định, cơ sở hành chính thuộc Bộrà soát, lập danh sách công chức đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử tham dự cuộc thi nângngạch nhờ cất hộ Vụ tổ chức triển khai cán cỗ hoặc cơ quan tham mưu về công tác làm việc cán cỗ của Tổng cụctổng hợp.

b. Thủ trưởng những cơ quan tiền hành chínhthuộc Bộ chịu trách nhiệm trước bộ trưởng liên nghành (hoặc Tổng viên trưởng) và trước phápluật về việc kiểm tra, xác nhận bản khai lý lịch, phẩm hóa học đạo đức, điều kiện,tiêu chuẩn đối với công chức được cử dự thi thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 22. Xây dựngĐề án thi nâng ngạch công chức

Đối với kỳ thi nâng ngạch do cỗ tổ chức,Vụ tổ chức cán cỗ xây dựng Đề án thi, khẳng định chỉ tiêu nâng ngạch của từng cơquan hành chính để trình bộ trưởng liên nghành phê phê duyệt và gửi xin chủ kiến thống độc nhất vô nhị của BộNội vụ về ngôn từ Đề án và tiêu chí nâng ngạch trước lúc tổ chức theo thẩm quyền.

Đối với kỳ thi nâng ngạch bởi Tổng cụctổ chức, Tổng cục chế tạo Đề án thi, xác định chỉ tiêu nâng ngạch của từng cơquan hành chính trực thuộc nhờ cất hộ Vụ tổ chức triển khai cán bộ thẩm định, report Bộ trưởngphê chăm nom và gởi xin chủ kiến thống nhất bộ Nội vụ về chỉ tiêu nâng ngạch trướckhi tổ chức theo thẩm quyền.

Nội dung của Đề án thi nâng ngạch gồm:

1. Xác định các vị trí việc làm cónhu cầu sắp xếp công chức tương xứng với ngạch công chức tham dự cuộc thi nâng ngạch;

2. Số lượng, cơ cấu tổ chức ngạch công chứcchuyên ngành hiện gồm theo ngạch dự thi khớp ứng với vị trí việc làm đã có được cấpcó thẩm quyền phê duyệt của các cơ quan hành thiết yếu thuộc Bộ; con số công chứcứng với ngạch tham gia dự thi nâng ngạch còn thiếu theo yêu ước của vị trí việc làm với đềxuất tiêu chuẩn nâng ngạch;

3. Danh sách công chức đầy đủ tiêu chuẩn,điều kiện được cử tham dự cuộc thi nâng ngạch ứng với vị trí việc làm có nhu cầu bố trícông chức sinh sống ngạch cao hơn ngạch hiện giữ;

4. Dự kiến thành viên gia nhập Hội đồngthi nâng ngạch;

5. Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung,hình thức thi nâng ngạch;

6. Dự loài kiến thời gian, địa điểm và cácnội dung không giống để tổ chức kỳ thi nâng ngạch.

Điều 23. Hội đồngthi nâng ngạch công chức

1. Hội đồng thi nâng ngạch công chứcdo người đứng đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức thànhlập. Hội đồng thi gồm 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

a) quản trị Hội đồng là bộ trưởng liên nghành hoặcThứ trưởng (đối với kỳ thi do cỗ tổ chức), Tổng viên trưởng hoặc Phó Tổng cụctrưởng (đối với kỳ thi vị Tổng cục tổ chức);

b) Phó chủ tịch Hội đồng là đại diệnlãnh đạo Vụ tổ chức cán cỗ hoặc cơ sở tham mưu về công tác cán bộ của Tổng cục;

c) các ủy viên Hội đồng là người cóchuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc tổ chức triển khai thi nâng ngạch do fan đứngđầu cơ quan bao gồm thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch quyết định, trong số ấy có 01 ủyviên kiêm Thư cam kết Hội đồng.

2. Hội đồng thi nâng ngạch làm việctheo chế độ tập thể, quyết định theo nhiều số; trường hòa hợp biểu quyết ngangnhau thì triển khai theo chủ ý mà quản trị Hội đồng thi nâng ngạch vẫn biểu quyết.Hội đồng thi nâng ngạch tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) thông tin kế hoạch, thời gian, nộiquy, hình thức, nội dung và vị trí thi;

b) thành lập các thành phần giúp việc:Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có).Trường hợp cần thiết, chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ thư cam kết giúp việc;

c) tổ chức triển khai thu phí dự thi nâng ngạchvà sử dụng theo quy định;

d) tổ chức triển khai thi, chấm thi, chấm phúckhảo theo quy chế;

đ) report người đứng đầu tư mạnh quan cóthẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức công nhận hiệu quả kỳ thi nâng ngạchcông chức;

e) giải quyết khiếu nại, tố giác trongquá trình tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức;

g) Hội đồng thi nâng ngạch công chứctự giải thể sau khi xong nhiệm vụ.

3. Không sắp xếp những người dân có quan hệlà cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự thi nâng ngạch hoặc của bên vk (chồng)của người tham dự cuộc thi nâng ngạch; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc nhỏ nuôi của fan dựthi nâng ngạch hoặc những người đang trong thời hạn xử trí kỷ dụng cụ hoặc đã thihành ra quyết định kỷ vẻ ngoài làm thành viên Hội đồng thi nâng ngạch, member cácbộ phận giúp việc của Hội đồng thi nâng ngạch.

Điều 24. Hồ nước sơnâng ngạch công chức; hình thức, câu chữ và thời hạn thi nâng ngạch; xác địnhngười trúng tuyển vào kỳ thi nâng ngạch; thông báo công dụng thi nâng ngạch

Hồ sơ nâng ngạch công chức; hình thức,nội dung và thời hạn thi nâng ngạch; xác minh người trúng tuyển vào kỳ thi nângngạch; thông báo kết quả thi nâng ngạch được tiến hành theo pháp luật từ Điều 36 cho Điều 39 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng11 năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định về tuyển dụng, áp dụng và thống trị công chức.

Các bản sao văn bằng, hội chứng chỉ, quyếtđịnh, phù hợp đồng gửi kèm làm hồ sơ nâng ngạch bắt buộc được xác nhận hoặc công chứngtheo qui định của pháp luật. Đối với bằng do cửa hàng giáo dục quốc tế cấp phảiđược cơ quan tác dụng của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên công dấn theo quy định. Trườnghợp được cử tới trường nước xung quanh theo đề án, thỏa thuận hợp tác của Bộ giáo dục vàĐào tạo, hoàn toàn có thể thay thế bạn dạng công nhận văn bởi bởi bản sao quyết định cử đi họccủa Bộ giáo dục và Đào tạo.

Điều 25. Té nhiệmvào ngạch công chức

1. Muộn nhất 15 ngày tính từ lúc ngày nhận đượcdanh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, bạn đứng đầu tư mạnh quanquản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chứctrúng tuyển theo quy định:

a) Đối với ngạch chuyên viên cao cấphoặc tương đương:

Bộ trưởng cỗ Công Thương ra quyết định bổnhiệm ngạch và xếp lương so với công chức trúng tuyển sau thời điểm có chủ ý thốngnhất của cục Nội vụ.

b) Đối với ngạch nhân viên chính hoặctương đương, ngạch nhân viên hoặc tương đương, ngạch cán sự hoặc tương đương:

Bộ trưởng bộ Công yêu quý quyết địnhtheo thẩm quyền hoặc phân cấp cho việc quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối vớicông chức trúng tuyển kỳ nâng ngạch.

c) Đối cùng với ngạch điều hành và kiểm soát viên thịtrường:

Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thịtrường quyết định bổ nhiệm ngạch với xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳnâng ngạch.

2. Câu hỏi xếp lương sinh sống ngạch new bổ nhiệmthực hiện nay theo khí cụ hiện hành.

Điều 26. Quytrình tổ chức thi nâng ngạch công chức

Kỳ thi nâng ngạch công chức bao gồmcác cách sau:

1. Bước 1: Xin công ty trương tổ chức thivà khuyến cáo chỉ tiêu nâng ngạch công chức:

a) thẩm tra soát yêu cầu nâng ngạch công chức

Căn cứ vị trí bài toán làm, cơ cấu tổ chức ngạchcông chức của các đơn vị đã làm được cơ quan gồm thẩm quyền phê lưu ý và số lượngcông chức hiện nay có, Vụ tổ chức triển khai cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác làm việc cán cỗ củaTổng cục hướng dẫn những đơn vị theo phân công tổ chức thi nâng ngạch thực hiệnrà soát nhu yếu và đk chỉ tiêu nâng ngạch theo vị trí việc làm.

b) Xin nhà trương tổ chức thi và phêduyệt tiêu chuẩn nâng ngạch

Căn cứ hiệu quả rà soát nhu yếu nângngạch và cơ cấu ngạch công chức của những đơn vị, Vụ tổ chức triển khai cán bộ tổng hợp, báocáo bộ trưởng liên nghành phê duyệt công ty trương tổ chức triển khai thi và lời khuyên chỉ tiêu nâng ngạch củatừng đơn vị mong muốn thuộc Bộ, đảm bảo an toàn chỉ tiêu nâng ngạch ko vượt quá cơcấu ngạch đã có cấp tất cả thẩm quyền phê phê duyệt (bao có cả kỳ thi do bộ và vì chưng Tổngcục tổ chức).

Chỉ tiêu nâng ngạch của từng đơn vị chức năng sẽđược tổng hợp với Đề án tổ chức thi nâng ngạch nhằm xin ý kiến thống độc nhất củaBộ Nội vụ.

2. Bước 2: thông báo hướng dẫn thu, nộphồ sơ:

Sau khi có chủ trương tổ chức triển khai thi vàchỉ tiêu nâng ngạch ví dụ của từng 1-1 vị, căn cứ tiêu chuẩn, đk củacác ngạch công chức theo biện pháp hiện hành, Vụ tổ chức cán cỗ và ban ngành thammưu về công tác làm việc cán cỗ của Tổng cục hướng dẫn các đơn vị cử công chức có đủtiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch (do bộ hoặc Tổng cục tổ chức).

Công chức dự thi nâng ngạch nên chuẩnbị làm hồ sơ theo giải pháp tại Điều 24 quy chế này cùng gửi về Vụ tổ chức triển khai cán cỗ vàcơ quan tham mưu về công tác cán bộ của Tổng cục để thẩm định, soát soát. Thủ trưởngcơ quan hành thiết yếu thuộc cỗ cử công chức tham gia dự thi phải chịu trách nhiệm về việckiểm tra, xác nhận bản khai lý lịch, phẩm chất đạo đức, điều kiện, tiêu chuẩn đốivới công chức được cử dự thi.

3. Cách 3: đánh giá và thẩm định hồ sơ, phê duyệtdanh sách công chức đầy đủ tiêu chuẩn, đk dự thi nâng ngạch:

Đối cùng với kỳ thi do bộ tổ chức: Căn cứhồ sơ nâng ngạch công chức do những đơn vị gửi, Vụ tổ chức cán bộ kết hợp vớicác đơn vị thuộc Bộ triển khai rà soát, đánh giá tiêu chuẩn, đk của từngcông chức; báo cáo Bộ trưởng phê duyệt danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điềukiện tham gia dự thi nâng ngạch.

Đối với kỳ thi vì Tổng viên tổ chức:Căn cứ làm hồ sơ nâng ngạch công chức do các đơn vị gửi, cơ quan tham mưu về côngtác cán cỗ của Tổng cục phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục thực hiện ràsoát, thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện của từng công chức; báo cáo Tổng viên trưởngphê duyệt list công chức đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch.

4. Bước 4: gây ra Đề án tổ chức thinâng ngạch:

Nội dung xây đắp Đề án tổ chức thinâng ngạch được triển khai theo Điều 22 quy định này.

Đề án tổ chức thi nâng ngạch với chỉtiêu nâng ngạch cần được xin chủ kiến thống nhất của bộ Nội vụ trước khi thực hiện.

5. Bước 5: ban hành Kế hoạch tổ chứcthi nâng ngạch:

Đối cùng với kỳ thi do cỗ tổ chức: Sau khicó chủ ý của bộ Nội vụ về Đề án tổ chức thi nâng ngạch và tiêu chí nâng ngạch,Vụ tổ chức triển khai cán cỗ tham mưu, trình cỗ trưởng ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạchcông chức. Kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạch buộc phải quy định tiêu chí nâng ngạch cụthể của từng đơn vị sau thời điểm đã có ý kiến thống nhất của bộ Nội vụ.

Đối cùng với kỳ thi vị Tổng cục tổ chức:Sau lúc có ý kiến của cỗ Nội vụ về tiêu chí nâng ngạch, cỗ sẽ thông báo để Tổngcục ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức. Kế hoạch tổ chức triển khai thinâng ngạch bắt buộc quy định tiêu chuẩn nâng ngạch rõ ràng của từng 1-1 vị sau khoản thời gian đãcó ý kiến thống nhất của cục Nội vụ và cỗ Công Thương.

6. Bước 6: ra đời Hội đồng thi,Ban thống kê giám sát kỳ thi và những Ban giúp việc của Hội đồng:

Đối với kỳ thi do cỗ tổ chức: Vụ Tổchức cán bộ tham mưu, trình Bộ cứng cáp lập Hội đồng thi, Ban giám sát kỳthi.

Đối với kỳ thi bởi vì Tổng viên tổ chức: Tổngcục ra đời Hội đồng thi, Ban đo lường và tính toán kỳ thi theo thẩm quyền quản lí lý.

Việc ra đời Hội đồng thi nâng ngạchđược triển khai theo qui định tại Điều 23 quy chế này.

Sau lúc Hội đồng thi nâng ngạch côngchức được thành lập, Vụ tổ chức triển khai cán cỗ hoặc cơ sở tham mưu về công tác làm việc cán bộcủa Tổng cục liên tục tham mưu, trình quản trị Hội đồng thi thành lập và hoạt động các Bangiúp bài toán của Hội đồng.

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chứcđược thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức,thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;nội quy thi tuyển, xét tuyển chọn công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thôngtư số 06/2020/TT-BNV ngày thứ 2 tháng 12 năm 2020 của cục Nội vụ và các văn bạn dạng quyphạm điều khoản hiện hành khác.

7. Cách 7: tổ chức thi, chấm thi vàthông báo công dụng thi nâng ngạch:

Hội đồng thi tổ chức những vòng thi, chấmthi, thông báo tác dụng thi nâng ngạch công chức theo Quy chế tổ chức triển khai thi tuyển,xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp và công việc viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển chọn công chức, viênchức, thi thăng hạng công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệpviên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày thứ 2 tháng 12 năm2020 của bộ Nội vụ.

Nội dung thông báo công dụng thi nângngạch được triển khai theo Điều 24 quy chế này.

8. Bước 8: rà soát tiêu chuẩn, điềukiện dự thi; bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức mới:

Việc bổ nhiệm và xếp lương vào ngạchcông chức mới đối với các công chức đạt công dụng kỳ thi và bảo vệ đủ tiêu chuẩn,điều kiện dự thi theo hình thức được tiến hành theo chính sách tại Điều 25 Quy chếnày và các văn bản quy phi pháp luật hiện hành khác.

Phần III

CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chương I

BỔ NHIỆM, BỔNHIỆM LẠI, GIAO QUYỀN, GIAO PHỤ TRÁCH, LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI, TỪ CHỨC,MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Mục 1.QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 27. Nguyên tắcbổ nhiệm, chỉ định lại, giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển, điều động, biệtphái, tự chức, miễn nhiệm công chức cùng viên chức lãnh đạo, quản lý

1. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giaoquyền, giao phụ trách, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức cùng viên chứclãnh đạo, thống trị phải bắt nguồn từ yêu cầu, nhiệm vụ của bộ và của cơ quan,đơn vị theo quy hoạch, chiến lược về công tác cán cỗ đã được cấp tất cả thẩm quyềnphê duyệt.

2. Đảm bảo qui định dân chủ, kháchquan, công khai, phân biệt và vâng lệnh đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quyđịnh.

3. Công chức, viên chức được bửa nhiệm,bổ nhiệm lại chuyên dụng cho lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩntheo quy định.

Điều 28. Đối tượngđược xem xét để té nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển,điều động, biệt phái, tự chức, miễn nhiệm

1. Công chức giữ những chức vụ từ bỏ cấpphó trưởng phòng và tương đương trở lên trong số cơ quan liêu hành bao gồm và viên chứclãnh đạo, quản lý trong những đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ Công yêu mến đượcxem xét để thực hiện bổ nhiệm, chỉ định lại, giao quyền, giao phụ trách, luânchuyển, điều động, biệt phái, tự chức, miễn nhiệm. Ráng thể:

a) Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởngvà tương đương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng nằm trong Bộ; viên trưởng, Phó viên trưởngthuộc Bộ; Chánh thanh tra Bộ, Phó Chánh điều tra Bộ; Chánh công sở Bộ, PhóChánh văn phòng và công sở Bộ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn cơ sở cán sự đảng Bộ;Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng Hội đồng cạnh tranh; Chánh Văn phòng, PhóChánh văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập nước ngoài về gớm tế; Chánh Vănphòng, Phó Chánh văn phòng và công sở Ban chỉ huy quốc gia về cải cách và phát triển điện lực; ChánhVăn phòng, Phó Chánh công sở Ban chỉ đạo quốc gia về những dự án trọng điểmngành dầu khí; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương tự thuộc Tổng cục;người đứng đầu, cấp cho phó tín đồ đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực ở trong Bộ.

b) Trưởng phòng, Phó Trưởng chống vàtương đương trong các đơn vị hành thiết yếu thuộc Bộ.

2. Công chức, viên chức lãnh đạo, quảnlý trực thuộc Bộ được xem xét để bửa nhiệm, giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển,điều động, biệt phái theo planer và nhu yếu công tác.

Điều 29. Tráchnhiệm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, giao phụ trách, luânchuyển, điều động, biệt phái, từ bỏ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức duy trì chứcvụ lãnh đạo, cai quản lý

1. Ban cán sự đảng, cỗ trưởng

Thực hiện theo giải pháp tại Quy chếlàm bài toán của Ban cán sự đảng, Quy chế kết hợp công tác giữa Ban cán sự đảng vàĐảng ủy Bộ, số đông Lãnh đạo cỗ và những quy định của Đảng cùng Nhà nước.

2. Lắp thêm trưởng phụ trách

Có chủ ý về chủ trương, quy trình, ýkiến review cán bộ so với chức danh vấp ngã nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, giaophụ trách, luân chuyển, điều động, biệt phái, trường đoản cú chức, miễn nhiệm của các đơn vịđược giao phụ trách thống trị trước lúc trình Ban cán sự đảng, cỗ trưởng.

3. Vụ tổ chức cán bộ

- Tham mưu, thẩm định, trình Lãnh đạoBộ, Ban cán sự đảng về công ty trương, quy trình công tác bửa nhiệm, chỉ định lại,giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển, điều động, biệt phái, trường đoản cú chức, miễnnhiệm cán cỗ đối với đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền quản lý của Ban cán sự đảng.

- phối kết hợp các đơn vị liên quan tiền thựchiện công việc quy trình công tác cán bộ, tổng hợp report Ban cán sự đảng, Bộtrưởng chăm chú quyết định.

4. Bạn đứng đầu, member trong cấpủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất nhân sự và nhận xét, đánhgiá đối với nhân sự được khuyến cáo trong công tác bổ nhiệm, chỉ định lại, giaoquyền, giao phụ trách, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm.

5. Tập thể chỉ huy cơ quan, đối chọi vịthảo luận, thừa nhận xét, đánh giá, đưa ra quyết định hoặc ý kiến đề xuất cấp tất cả thẩm quyền xemxét, quyết định trong công tác làm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, giao phụtrách, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm.

6. Cá nhân, tập thể khuyến cáo bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển, điều động, biệt phái, từchức, miễn nhiệm phải chịu trách nhiệm trước cấp gồm thẩm quyền về chủ kiến đề xuất,nhận xét, đánh giá, tóm lại tiêu chuẩn chỉnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống;năng lực công tác, ưu, khuyết điểm đối với nhân sự được đề xuất.

7. Cơ quan tham mưu về công tác làm việc cán bộvà những cơ quan liêu liên quan chịu trách nhiệm về công dụng thẩm định, đề xuất nhân sựtheo chức năng, trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ được giao.

8. Lũ lãnh đạo, người đứng đầuchịu trách nhiệm so với quyết định của mình; lãnh đạo, chỉ huy công tác kiểmtra, giám sát và xử lý vi phạm luật về công tác cán bộ.

9. Công chức được đề xuất, chú ý bổnhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển, điều động, biệtphái, tự chức, miễn nhiệm phải phụ trách việc kê khai lý lịch, hồ sơ cánhân, kê khai tài sản, thu nhập của bạn dạng thân, giải trình những nội dung liênquan.

Điều 30. Thẩmquyền đưa ra quyết định bổ nhiệm, chỉ định lại, giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển,điều động, biệt phái, từ bỏ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ phục vụ lãnhđạo, quản lý

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ công thương ban hànhcác đưa ra quyết định bổ nhiệm, chỉ định lại, giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển,điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm so với các chức danh được công cụ tạikhoản 1 Điều 28 quy định này và theo phân cấp làm chủ của Bộ.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ công thương phân cấpcho Thủ trưởng những cơ quan lại trực ở trong Bộ phát hành quyết định vấp ngã nhiệm, bổ nhiệmlại, giao quyền, giao phụ trách, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễnnhiệm so với công chức, viên chức thao tác tại các đơn vị thuộc bộ theo quy địnhchung của Đảng, nhà nước và theo những quy định của luật pháp về phân cấp.

4. Riêng rẽ Lãnh đạo những Trường Đại họccó Hội đồng trường bởi vì Hội đồng ngôi trường xem xét ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,giao quyền, giao phụ trách, từ chức, miễn nhiệm theo qui định của cơ quanchuyên ngành sau thời điểm có ý kiến của Ban cán sự đảng và bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 31. Tiêuchuẩn chung đối với các chức vụ lãnh đạo, quản ngại lý

1. Về chính trị tư tưởng: Trung thànhvới tác dụng của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên trì chủ nghĩaMác - Lênin, tứ tưởng hcm và con đường lối đổi mới của Đảng. Gồm lập trường,quan điểm, khả năng chính trị vững vàng. Có ý thức yêu nước nồng nàn, để lợiích của Đảng, giang sơn - dân tộc, nhân dân, bằng hữu lên trên ích lợi cá nhân.

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chứckỷ luật: tất cả phẩm hóa học đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chânthành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có tráchnhiệm với công việc; có lòng tin đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồngchí, đồng nghiệp. Phiên bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi. Tích cựcđấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu lộ suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạođức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Tuân thủ và tiến hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ hình thức của Đảng, tuyệt nhất lànguyên tắc triệu tập dân chủ, trường đoản cú phê bình và phê bình.

3. Về năng lực và uy tín: có tư duy đổimới, tầm quan sát chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; có năng lực ví dụ hóavà lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có công dụng các chủ trương, đường lối củaĐảng, thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước, công ty trương, quy định của cục CôngThương. Núm chắc thực trạng chung và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực, cơ quan, đơnvị được phân công. Có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ cùng phát huysức to gan lớn mật tổng vừa lòng của tập thể, cá nhân; cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhândân tin tưởng, tín nhiệm.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Trang Trí Hình Chữ Nhật Đẹp, Đơn Giản Nhất, Vẽ Trang Trí Khăn Trải Bàn Hình Chữ Nhật

4. Về trình độ:

- tốt nghiệp đại học trở lên, chuyênngành cân xứng với nghành nghề công tác đảm nhiệm;

- Có trình độ về lý luận chủ yếu trị,quản lý bên nước, có năng lực sử dụng ngoại ngữ, technology thông tin cơ phiên bản theoquy định đối với từng chức danh cụ thể.

Điều 32. Tiêuchuẩn rõ ràng đối với các chức danh lãnh đạo, quản ngại lý

1. Vị trí

Các chức vụ lãnh đạo, làm chủ tạicác cơ quan, đơn vị thuộc bộ Công mến bao gồm:

a) Tổng viên trưởng, Phó Tổng cục trưởngTổng viên và tương đương thuộc Bộ;

b) viên trưởng, Phó viên trưởng những Cụcthuộc Bộ;

c) Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng cùng tươngđương nằm trong Bộ;

d) Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanhtra ở trong Bộ;

đ) Chánh Văn phòng, Phó Chánh Vănphòng Bộ;

e) Chánh Văn phòng, Phó Chánh vănphòng Ban cán sự đảng Bộ;

g) Chánh Văn phòng, Phó Chánh Vănphòng Hội đồng cạnh tranh;

h) Chánh Văn phòng, Phó Chánh Vănp