Tiếng Anh Lớp 6 Unit 8 Skills 2

     

Hello. My name’s Hai. I love sports. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is judo. I practise at the judo club three times a week.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t lượt thích doing thể thao very much, but I like watching ice skating on TV. My favourite hobby is playing chess. My friend và I play chess every Saturday.

Hi. I’m Bill. I’m in grade six at Rosemarrick Lower Secondary School. After my lessons, I like to play computer game. The game I like best is “Angry Birds”. I often play it for half an hour before dinner. I hope that I can create a new kind of computer trò chơi in the future.

My name’s Trung. I’ve got a lot of hobbies. I lượt thích playing the guitar and I love khổng lồ watch football on TV. I don’t vì much sport, but I often go swimming with my friends on hot days.

Dịch Script:

Xin chào. Thương hiệu tôi là Hải. Tôi yêu thể thao. Tôi nghịch bóng chuyền ở trường với tôi thường sút xe thuộc bố vào thời điểm cuối tuần. Nhưng mà môn thể thao yêu mếm của tôi là judo. Tôi tập tại câu lạc cỗ judo tía lần một tuần.

Tên tôi là Alice. Tôi mười nhì tuổi. Tôi ko thích nghịch thể thao lắm, dẫu vậy tôi yêu thích xem trượt băng trên TV. Sở trường yêu thích của tớ là chơi cờ. Bạn tôi cùng tôi chơi cờ vào mỗi thứ Bảy.

Chào. Tôi là Bill. Tôi học tập lớp sáu tại trường trung học đại lý Rosemarrick. Sau những bài học của tôi, tôi thích game play máy tính. Trò nghịch tôi say mê nhất là “Angry Birds”. Tôi thường nghịch nó 1/2 tiếng trước bữa tối. Tôi mong muốn rằng tôi có thể tạo ra một một số loại trò chơi máy tính xách tay mới vào tương lai.

Tên tôi là Trung. Tôi có rất nhiều sở thích. Tôi thích nghịch guitar cùng Tôi yêu thích xem đá bóng trên TV. Tôi không bè cánh thao nhiều, nhưng mà tôi hay đi bơi lội với anh em vào đa số ngày nóng.

2 Listen to lớn the passages again. Then write True (T) or False (F) for each sentence.

(Nghe lại gần như đoạn văn trên. Tiếp đến ghi đúng (T), ghi không đúng (F) cho từng câu.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Hải nghịch cờ vào mỗi sản phẩm công nghệ Bảy. 

2. Trò nghịch “Angry Bird” là trò chơi thích thú của Bill.

Xem thêm: Top 20 Web Xem Phim Đam Mỹ, Truy Cập Web Xem Phim Gay Hay Nhất : Traixitin

3. Alice không thích chơi thể thao nhiều. 

4. Trung chơi bóng đá giỏi. 

5. Ước mơ của Bill là tạo nên một trò đùa mới. 


3. Listen to the passages again. Fill in each blank khổng lồ complete the sentences.

(Nghe đoạn văn lần nữa. Điền vào chỗ trông để xong câu. )

Click tại trên đây để nghe:

*


Hướng dẫn giải:

1. Club

2. Play

3. Watching

4. Bill

5. Goes

Tạm dịch:

1. Hải luyện tập ở câu lạc bộ 3 lần 1 tuần.

2. Trung có thể chơi ghi-ta.

3. Alice say mê xem trượt băng.

4. Bill học tập ở trường Trung học các đại lý Rosemarrick Lower.

5. Trung đi tập bơi vào đầy đủ ngày nóng.


Writing (Viết)

Write about a sport/game you like. Use your own ideas và the following as cues.

(Viết vể một môn thể thao tuyệt trò chơi mà em thích. Sử dụng ý kiến riêng của em.)

- Name of the sport/game.

- Is it a team or an individual sport/game?

- How long does it last?

- How many players are there?

- Does it need any equipment?

Hướng dẫn giải:

My favourite thể thao is badminton. It’s an individual sport and a team sport. It may last about 1:30 hours. There are about 2 or 4 players. It needs some equipment: racket, shutlecock, net.

Xem thêm: Cuộc Chiến Gia Tộc Tập 104

Tạm dịch:

Môn the thao yêu mến của tôi là mong lông. Nó là môn thể thao cá thể và đồng đội. Nó có thể kéo dài khoảng tầm 1 giờ rưỡi. Gồm 2 hoặc 4 tín đồ chơi. Nó có nhu cầu các dụng cụ: vợt, trái cầu, lưới.