UNIT 6 LỚP 8 READ

     

Ho đưa ra Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 lớn 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, và encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 8 read

The Union was founded on March 26, 1931, by the beloved President Ho bỏ ra Minh. It had different names over the years. One of its first names was the ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976, it was officially named as it is called today: Ho chi Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name "The Youth Union" for short.

The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, và other similar movements. These activities aim khổng lồ help the young develop their public awareness và form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims and principles, established by President Ho đưa ra Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

Dịch bài đọc:Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ Chí Minh là 1 tổ chức cho thanh niên vn từ 15 đến 30 tuổi. Đoàn bạn teen xây dựng ráng hệ trẻ với nhân cách tốt, tình yêu đối với quốc gia, và khuyến khích trở thành người công dân tốt, có kỹ năng mềm với khỏe mạnh.

Đoàn được thành lập và hoạt động vào ngày 26 tháng 3 năm 1931 bởi chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đoàn có những tên khác nhau qua các năm. Giữa những cái tên trước tiên của Đoàn là: "Đoàn tuổi teen Cộng sản Việt Nam". Trong thời điểm tháng 12 năm 1976, Đoàn đồng ý được có tên như nó được điện thoại tư vấn ngày nay: Đoàn thanh niên Cộng sản hồ nước Chí Minh. Mặc dù nhiên, tín đồ ta thường xuyên sử dụng tên thường gọi tắt là "Đoàn thanh niên".

Đoàn thanh niên, thuộc với các tổ chức thanh thiếu thốn niên khác ví như Đội thiếu hụt niên tiền phong, Hội liên hiệp bạn trẻ Việt Nam, Hội sinh viên việt nam thường tổ chức các vận động xã hội như: giúp đỡ người khuyết tật, làm cho sạch môi trường, chiến dịch mùa hè xanh, với những chuyển động tương tự khác. Các hoạt động này nhằm mục tiêu mục đích giúp sức thanh thiếu niên cải cách và phát triển ý thức xã hội và sinh ra năng lực cá thể cho họ.

Kể từ lúc Đoàn được thành lập, các phương châm và điều lệ Đoàn, được xây dựng bởi vì Hồ Chí Minh, đang là kim chỉ nam cho người Việt nam giới trẻ tuổi lúc này và mai sau.

Task 1. Fill in the missing information. 

(Hãy điền tin tức còn thiếu.)

a) The Youth Union was founded in_______

b) In______ the Youth Union was officially named as it is called today.

c) The Youth Union’s activities aim to help the young develop_______

d) Its aims và principles have been_______ for the young Vietnamese people of today và tomorrow.

Hướng dẫn giải:

a) The Youth Union was founded in 1931.

b) In 1976 the Youth Union was officially named as it is called today.

c) The Youth Union"s activities aim to lớn help the young develop their public awareness & form their personality.

d) Its aims & principles have been the guidelines for the young Vietnamese people of today & tomorrow.

Tạm dịch:

a) Đoàn thanh niên được thành lập năm 1931.

b) Năm 1976, Đoàn giới trẻ được chính thức được đặt tên như được hotline ngày nay.

Xem thêm: Solve The Following Equations, 3Pi) Của Phương Trình: Sin(2X + 5Pi/2)

c) Các hoạt động vui chơi của Đoàn Thanh niên nhằm mục đích giúp thanh niên trở nên tân tiến nhận thức xã hội và xuất hiện nhân phương pháp của họ.

d) mục tiêu và cách thức của Đoàn là kim chỉ nam cho phần đông người nước ta trẻ tuổi từ bây giờ và mai sau.

Bài 2

Task 2. Answer. Then write the answers in your exercise book.  

(Trả lời. Kế tiếp viết những câu vấn đáp vào vào vở bài tập.)

a) At what age can one join the Youth Union?

b) When was the Youth Union founded?

c) What is the complete name of the Youth Union?

d) Can you name some social activities of the Youth Union?

e) What vị these activities aim khổng lồ help?

f) Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

g) (open question - optional)

What names have the Youth Union had over the years?

Hướng dẫn giải:

a) From 15 to lớn 30 years of age can join the Youth Union.

b) Union was founded on March 26, 1931.

c) Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union.

d) These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign, ...

e) These activities aim to lớn help the young develope their public awareness and form their personality.

f) President Ho đưa ra Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth.

g) The Youth Union had different names over the years. Its name was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho chi Minh Communist Youth Union", ...

Tạm dịch:

a) Ở lứa tuổi nào hoàn toàn có thể tham gia Đoàn Thanh niên?

=> từ bỏ 15 mang đến 30 tuổi hoàn toàn có thể tham gia Đoàn thanh niên.

b) Đoàn tuổi teen được thành lập khi nào?

=> Đoàn được thành lập và hoạt động vào ngày 26 tháng 3 năm 1931.

c) tên đầy gọi không hề thiếu của Đoàn tuổi teen là gì?

=> Đoàn bạn teen Cộng sản sài gòn là tên rất đầy đủ của Đoàn Thanh niên.

d) Em có thể nêu tên một số chuyển động xã hội của Đoàn thanh niên không?

=> Đó là đa số giúp đỡ cho người khuyết tật, làm cho sạch môi trường thiên nhiên , chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, ...

e) Các hoạt động này nhằm mục đích mục đích gì?

=> Những hoạt động này nhằm mục đích giúp người trẻ tuổi phát triển dấn thức cộng đồng và xuất hiện nhân cách.

f) Ai là bạn xây dựng phương châm cho thanh thiếu niên Việt Nam?

=> chủ tịch Hồ Chí Minh là fan xây dựng kim chỉ nam cho tuổi teen Việt Nam.

Xem thêm: Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Cao Chánh Đường 193 Phạm Văn Hai, Hiệu Thuốc Cao Chánh Đường

g) (câu hỏi mở - tùy chọn)Những cái brand name mà Đoàn bạn trẻ đã có giữa những năm qua?

=> Đoàn Thanh niên có tên gọi khác nhau một trong những năm qua. Các cái tên sẽ là "Đoàn bạn trẻ Cộng sản Việt Nam", "Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh", ...