Thiện nữ thiên chú

     

11.1.Trong chốn thiền lâm, khóa lễ công tích khuya Lăng Nghiêm rất quan liêu trong với Tăng Ni, giúp cho chư Tăng Ni phát huy tri thức, diệt ái dục, dứt tham sân thêm nhiều đại lực mang đến người tu Phật, mở đường mang đến kiến thức mới sinh khởi và phát triển. Ở phần Hồi hướng có tụng bài Thiện Nữ Thiên Chú trước khi kết thúc thời khóa tụng niệm. Cũng thế ở phần kết quyển sách “Một Trăm Ngày Niệm Phật & Một Trăm Bài Pháp” nầy, Sư sẽ giảng giải về ý nghĩa thần chú Thiện Nữ Thiên.

Bạn đang xem: Thiện nữ thiên chú

Thần chú Thiện Nữ Thiên, cũng gọi là Thiện Nữ Thiên Chú hay Thiện Thiên Nữ Chú, một bài thần chú quan lại trọng thứ mười vào Thập chú (trong các ghê Nhựt Tụng, ghê Tam Bảo, Nhị thời công phu) cũng như vào chốn tòng lâm. Theo hệ thống Phật giáo Bắc truyền, thường thì thần chú được trích ra khỏi Thập chú để chư Tăng Ni đại chúng trì tụng ở phần Hồi hướng của thời khóa công lao khuya, sau khi tụng thần chú Thủ Lăng nghiêm, tán trống bài cầu nguyện chúc tụng, tán trống lạy tứ thánh, tán trống bài tam quy y; thần chú được vị Duy na, Duyệt chúng chủ trì điều hành chuông mõ tụng tại bàn thờ ngài Hộ Pháp. Trong các chùa xưa thường thì bàn thờ ngài Hộ pháp luôn luôn được thờ đối diện với bàn thờ ngôi Tam bảo, nơi thờ Đức Trung Tôn; các chùa đời ni thì thờ Hộ pháp ở một bên, vày các vị xây chùa theo cấu trúc nhà thờ thiên chúa mặt Tây bán cầu. Cũng có khi Tăng Ni, Phật tử kết khóa tụng chú đại bi, thì có phát nguyện tụng luôn 10 bài Thập chú trong đó có thần chú Thiện Nữ Thiên Chú.

11. 2. Năm 1999, đựơc Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai thỉnh giảng khóa định cư kiết hạ tại Tổ đình Long Thiền, thuyết giảng môn Nhị Khóa hiệp Giải; năm 2000, Ban Trị Sự Tỉnh mở Lớp Giáo Lý Cơ Bản Phật Học tại Tổ đình Long Thiền, Sư tiếp tục được phân công đứng lớp giảng dạy Nhị khóa Hiệp Giải thời công phu khuya.

ni xin nói về thời công trạng khuya trước nhất tụng bài Thủ Lăng Nghiêm, ý nghĩa câu quy mạng thần chú thủ Lăng nghiêm rất có oai lực vào chốn thiền lâm, khi giảng, vừa đọc đề tựa lên thì long thiên bát bộ chư thiên đều dựng đứng tóc, đứng dậy chào đón đảnh lễ mười phương chư Phật giáng lâm: “Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Kinh” gọi tắt là “Đại Phật Đảnh, Thủ Lăng Nghiêm tởm Thần Chú”; tiếp đến tụng thần chú Đại bi, 10 bài thần chú… đều là những bài tởm thần chú quan lại trọng vào chốn Thiền lâm Bắc tông. Làm Tăng Ni mà không thuộc các thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 4 giờ sáng nghe trống công phu, ko thức dậy cùng đại chúng công phu, hoặc chưa từng tụng các thần chú nầy thì không phải là Tăng Ni, tuyệt các bậc Thiền Gia Chân Chính.

Mười bài chú được trích vào bộ Đại tạng kinh, Mật tông bên Trung Hoa, thần chú Thiện Nữ Thiên được trích từ vào bản tởm Kim quang quẻ Minh, chỗ hàm chữ Hóa trong Đại tạng, bài thần chú như vầy:

Bản 1: - Nam mô Phật đà, Nam tế bào Đạt mạ, Nam tế bào Tăng già. Nam tế bào Thất lỵ, ma ha đề tỷ da, đát nễ dã tha, cha lỵ phú lầu na, giá lỵ tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca lỵ dã, ba nễ, cha ra, cha nễ, tát lỵ phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a lỵ da, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, thọ phả tăng kỳ đế, hê đế tỹ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni (Nhị Khóa hiệp Giải, bản dịch Đức Pháp Chủ Khánh Anh)

Bản 2: - Nam mô Phật đà, Nam mô Đạt mạ, Nam mô Tăng già. Nam mô Thất rị, ma ha đề tỷ da, đát nễ dã tha, bố rị phú lầu na, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, cha nễ, cha ra, bố nễ, tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị da, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni (Kinh Tam bảo, bản dịch cư sĩ Đòan Trung Còn)..

Bản 3 (Pali):

Namo Buddhàya, Namo Dharmàya, Namo Sanghàya

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng

Namo Sri Mahà Devàya, Tadyathà

Quy y Cát tường đại thiên, chú nói như vậy

Paripurna, Cale, samanta Darsani

Hỡi đấng huyền năng tốt ban bố sự viên mãn thù thắng

Mahà Vihara Gate, Samanta, Vidhàna Gate

Đấng chủ tể đại tác nghiệp giỏi nhìn thấy khắp nẽo rộng lớn!

Mahà Karyapati, Suparipùre

Hãy khéo léo làm mang lại tất cả đều được đầy đủ

Sarvatha, Samanta, Suprati, Pùrna

Hãy khiến đến khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng.

Ayana, Dharmate, Mahà Vibhasite, Mahà Mattre

Hãy thể hiện lòng đại từ làm mang lại Lý Pháp tính tỏa sáng mầu nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính.

Upasamhìte, He ! Tithu, samgrhìte.

Samanta Artha Anupalani.

Xem thêm: Nêu Hậu Quả Của Việc Khai Thác Thiên Nhiên Quá Mức Của Con Người Sẽ Sống Ra Sao?

Mừng núm đấng biểu hiện của lòng yêu thương. Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích. Hãy giúp cho nhỏ và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích.

Âm:

Nam tế bào Phật đà gia, Nam tế bào Đạt mạ gia, Nam tế bào Tăng già gia.

Nam tế bào Thất lị, ma ha đề tỷ da, Đát nễ dã tha,

Ba lị phú lầu na, giá lị, Tam mạn đà, đạt xá ni,

Ma ha tỳ ra ha dà đế, Tam mạn đà, tỳ ni già đế,

Ma ha ca lị dã bố nễ, cha ra tía nễ,

Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na,

A lị da, đạt mạ đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha di lặc đế,

Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế,

Tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni

11. 3. Gớm Kim quang quẻ Minh Tối Thắng vương Kinh, cũng gọi khiếp Ánh Sáng Hoàng Kim, ghi lời của Bà Công Đức Thiên, cũng gọi là Thiện Nữ Thiên nói và tự giới thiệu với đại chúng vào pháp hội: “Nơi phía Bắc có núi Tu di, ở giữa núi có vị Thiên chủ là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, làm chủ một kinh thành thương hiệu A-Ni Mạn Đà; giữa thành có một công viên tên là Công Đức Hoa Quang; trong khu vui chơi công viên ấy lại còn có một khoảng chừng vườn nữa rất sung túc thương hiệu là khiếp Tràng, vì công viên có lối kiến trúc bằng bảy thứ ngọc báu rất tốt, đó là chổ của tôi (Thiện Nữ Thiên) thường cư trú.

Thiện Nữ Thiên chính là một trong những hóa thân của quan liêu Thế Âm Bồ Tát, thị hiện đứng trong hàng chư Thiên phát nguyện hành Bồ tát đạo, là một trong những vị Hộ pháp hộ trì đến những ai phát vai trung phong thực hành hạnh nguyện Bồ tát lợi tha ở cõi ta bà nầy.

Vì muốn thành tựu cho những người trì tụng gớm Ánh Sáng Hoàng Kim được có đủ vật dụng như ý muốn, đề xuất tôi nói lên thần chú “Thiện Nữ Thiên”. Hiệu quả, đối với thần chú đây, hoặc những người siêng trì tụng, hoặc người nghe trì tụng, hoặc người phát tâm dâng hương hoa cúng dường thần chú; khi muốn cần thiết việc chi, đều được cung cấp đủ đầy, như: vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, thú gia cầm, ngũ cốc tất cả vật dụng, đều được phong nhiêu, đều được cung cấp đủ cả. Đó là lời nguyện của Bà Thiện Nữ Thiên hộ trì mang lại những người tu Phật, các thiền sinh, liên hữu nơi thế giới ta bà, những Sa môn đệ tử đức Phật Bổn Sư Thích Ca lập hạnh.

XII . LỜI KẾT

Chư Thiện Hữu Tri Thức kính mến!

Quyển sách Thiền Tịnh tuy vậy Tu được trích dẫn từ các nhận định của các bậc Thiền sư, Đại sư, Thức giả, chúng con xin phép ấn tống và phát hành quyển sách nầy nhằm vào chổ dành mang lại chư Tăng Ni, Phật tử cùng nghiên cứu tu học. Thiền Tịnh tuy nhiên tu là pháp môn tu phù hợp với thời đại, nhất là đối với sự phát triển về số lượng lẫn chất lượng vào tu học hành đạo của chư Tăng Ni, Phật tử.

Thật ra mà nói quá khứ cũng như hôm nay, từ chư Thiện Hữu Tri Thức, đến các học giả Tăng Ni cao cấp, những bậc tu hành có đẳng cấp luôn luôn có nhiều nghĩ suy về một thiền sinh phát trung tâm tu Tịnh Độ, một liên hữu phát trung ương tu Thiền, xuất xắc một tu sĩ phát trọng tâm tu cả nhị môn. Theo chúng con trải nghiệm tu hành bên trên 52 năm nhận thấy chẳng có gì trở ngại, miễn là đừng nương vào hình thức lập tông giáo rồi đan tâm chia manh xẻ mối, có tính cố chấp cục bộ có hệ thống. Hành giả tích cực phát chổ chính giữa tu Thiền, tu Tịnh độ, tu Mật, tu Luật tốt tu các pháp môn khác, tất cả đều là pháp của Phật, như là vị thuốc A dà đà phổ trị tham sảnh si, giúp chúng sinh giải thoát sanh tử luân hồi. Coi thường chê pháp là khinh chê Phật, chê pháp môn là chê giáo pháp Phật, rất có lỗi với người xưa, người bên trên trước, hậu côn và muôn vạn chúng sinh các đời sau.

Chúng sanh có 84.000 trần lao phiền não, giáo pháp Phật có 84.000 pháp môn tu, chúng ta nghĩ sao về những giáo pháp mới phát sinh trong Đạo Phật? Các pháp đó, cũng rất tích cực giúp mang đến mọi người tu hành đắc quả thành công.

Thiền tịnh tuy vậy tu là pháp môn mới phát sanh, nói mới tức là phát sanh sau pháp tu Thiền hay pháp tu Tịnh... Nói mới, nhưng thực ra pháp môn nầy phát sanh từ những năm Đức Phật tại tiền: bởi vì chư vị Thinh văn A La Hán, cư sĩ Phật tử, Bồ tát ngoại hộ chuyên tu Thiền quán đề mục hoa sen, đề mục thân bất tịnh, đề mục đất, đề mục thế giới quan lại vô thường, khổ, không, vô ngã... Rồi chuyển tiếp đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng...; nhất là tưởng niệm về Đức Phật lúc ngài nhập thiền lên cung trời Đao lợi thyết pháp, hoặc rời tinh xá với thời gian dài, đi vắng. Một vị Thinh văn xưa cũng là nhà tu thiền, nhưng chổ chính giữa hồn lúc nào cũng tưởng Phật, nhớ Phật, gần Phật, gặp Phật thì vui, xa Phật, vắng Phật thì buồn... Trên đây nếu không phải niệm Phật, thì là gì?

Thiền tịnh song tu là giáo pháp tối thượng, cực kỳ việt dành mang đến chúng sanh trong thời mạt pháp, có cơ hội dễ tu, dễ chứng, dễ phát trọng tâm tiếp nhận pháp lành bởi bậc đạo sư truyền tải. Chúng con liên hữu Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng muốn tìm hiểu và trích dẫn từ các sách nói về pháp thiền tịnh tuy nhiên tu, những sách dẫn chứng cụ thể mang đến pháp môn, so sánh, đối chiếu, thực dụng, minh định, cân đối giới thiệu mang đến hậu duệ, hậu côn nghiên cứu tu hành, giúp mang đến các vị không còn thắc mắc, hay chê khen giáo pháp Phật nữa. Chỉ có thế thôi mà quyển sách nầy được giới thiệu cùng các tín hữu Phật tử gần xa.

Xem thêm: Những Bài Văn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Năm 2022 Có Đáp Án, Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Văn Năm 2022 Có Đáp Án

Rất ao ước quý Chư Thiện Hữu Tri Thức từ bi hoan hỷ. Nếu có điều chi sơ thất chúng nhỏ xin thành tâm sám hối, rất muốn quý vị thứ lỗi.