Nung 29,4g cu(oh)2 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn b

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung 29,4g Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn B. Cân chắt rắn B có trọng lượng 25,8g. Tính số nguyên tử oxi vào B


*

Cu(OH)2=> CuO + H2O nCuO=nCu(OH)2=0,3 mol =>mCuO=24 g=> Cu(OH)2 không phản ứng hết hotline x là số mol Cu(OH)2 phản nghịch ứng =>nCu(OH)2 dư=0,3-x => m Sau=80x+98*(0,3-x)=25,8 => x=0,2 mol => nO=nCuO+2nCu(OH)2 dư=0,2+0,1*2=0,4 mol => số nguyên tử O= 0,4*6,02*10^24=...

Bạn đang xem: Nung 29,4g cu(oh)2 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn b


*

Nung 29,4 gam Cu (OH)2 lần ở ánh sáng cao nhận được 25,8 g chất rắn B. Hãy tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong B.


(n_Culeft(OH ight)_2=dfrac29,498=0,3mol)

(n_B=dfrac25,880=0,3225mol)

(Culeft(OH ight)_2underrightarrowt^oCuO+H_2O)

0,3 0,3225

0,3 0,3

0 0,0225

(m_CuO=0,0225cdot80=1,8g)

(\%m_Cu=dfrac0,0225cdot641,8cdot100\%=80\%)

(\%m_O=100\%-80\%=20\%)


(n_Culeft(OH ight)_2=0,3left(mol ight)\ Culeft(OH ight)_2-^t^o ightarrow CuO+H_2O\ Tacó:n_CuO=n_Culeft(OH ight)_2=0,3left(mol ight)\ m_CuO=0,3.80=24left(g ight)


Nung 6,06g kali nitrat ở ánh nắng mặt trời cao nhằm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng lại hóa học rắn sau phản ứng thì thấy trọng lượng chất rắn nhận được là 5,1g.PT pư chữ: Kali nitrat(rắn) --> Kali nitrat(rắn) + oxi (khí)Em hãy lý giải vì sao cân nặng chất rắn giảm. Tính thể tích khí Oxi ra đời (điều khiếu nại thường) biết ở điều kiện thuwongfm 1 mol chất khí chỉ chiếm thể tích 24 lít.


Khối lượng rắn sau thời điểm nung giảm do gồm khí O2 thoát ra

Theo ĐLBTKL: (m_KNO_3=m_KNO_2+m_O_2)

=> (m_O_2=6,06-5,1=0,96left(mol ight))

=> (n_O_2=dfrac0,9632=0,03left(mol ight))

=> VO2 = 0,03.24 = 0,72 (l)


(n_KNO_3=dfrac6,06101=0,06mol)

(n_KNO_2=dfrac5,185=0,06mol)

(2KNO_3underrightarrowt^o2KNO_2+O_2)

0,06 0,06 0,03

Ở đk thường, cứ 1 mol chất khí chỉ chiếm 24l về thể tích.

Xem thêm: Điện Phân Có Màng Ngăn 500Ml Dung Dịch Chứa Hỗn Hợp Gồm Cucl2 0 1M Và Nacl 0 5M

(Rightarrow)0,03mol hóa học khí (O_2) có thể tích là:

(V_O_2=0,03cdot24=0,72l=720ml)


Hỗn phù hợp X gồm ba và Cu,khi nung X với khí oxi dư thì khối lượng chất rắn tăng thêm 6,4g.Khi cho hóa học rắn nhận được sau phản bội ứng tính năng với khí H2 dư ở nhiệt độ cao thì trọng lượng chất rắn giảm xuống 3,2g.Tính % cân nặng từng hóa học trong X.


Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

Ba2++ SO42- → BaSO4

nOH-= 2.nFe2++ 2.nCu2+=0,4 mol= (V.0,1.2+V.0,2)/1000 suy ra V= 1000 ml

Fe2O3: 0,05 mol; CuO: 0,1 mol; BaSO4: 0,1 mol tất cả tổng trọng lượng là 39,3 gam


nMg = 0,04. Sản phẩm tự những phản ứng xảy ra:

Do đó dung dịch B có chứa 0,04 mol Mg(NO3)2 với Cu(NO3)2 dư.

Đem nung kết tủa thì được chất rắn là MgO. Có nMgO = n M g ( N O 3 ) 2 = 0,04  


giúp em bài bác này cùng với ,em đang đề nghị gấp ạ.

Xem thêm: Những Bài Hát Trong Phim Heartstrings Ost, Heartstrings Ost

Nung nóng trọn vẹn kalipemanganat ở nhiệt độ cao, sau bội phản ứng chiếm được 10,08 lít oxi(đktc).

a/ Tính khối lượng kalipemanganat bị nung?

b/Tính khối lượng chất rắn ra đời sau bội nghịch ứng?

c/Nếu cần sử dụng oxi nói trên hoàn toàn có thể đốt cháy từng nào gam sắt?


a)(n_O_2=dfrac10,0822,4=0,45mol)

(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2)

0,9 0,45

(m_KMnO_4=0,9cdot158=142,2g)

b)(m_K_2MnO_4=0,45cdot197=88,65g)

c)(2Fe+O_2underrightarrowt^o2FeO)

0,9 0,45

(m_Fe=0,9cdot56=50,4g)


(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2uparrow)

(nO_2=dfrac10,0822,4=0,45left(mol ight))

(nKMnO_4=0,45.2=0,9left(mol ight))

(mKMnO_4=0,9.left(39+55+16.4 ight)=142,2left(g ight))

(nK_2MnO_4=nO_2=0,45left(mol ight))

(mK_2MnO_4=0,45.left(39.2+55+16.4 ight)=88,65left(g ight))

(3Fe+2O_2underrightarrowt^oFe_3O_4)

3mol 2mol 1mol 

(nO_2=0,45left(mol ight))

=> (nFe=0,45.dfrac32=0,675left(mol ight))

=> (mFe=0,675.56=37,8left(g ight))


dẫn khí teo qua hỗn hợp rắn A gồm FeO, CuO ở nhiệt độ cao thu được hóa học rắn B với khí D cho khí D lội qua hỗn hợp Ba(OH>2 dư thì thu được m gam kết tủa BaCO3

a. tính m, biết sau khoản thời gian cân lại B thì thấy khối lượng bị giảm xuống 4,8 gam so với khối lượng B

c.tính cân nặng mỗi khí trong 1 nửa của D. Biết vào D, khí CO chiếm 20% về thể tích

lm hộ góp em. Em phải gấp sáng sủa chiều mai ạ

 


dẫn khí teo qua các thành phần hỗn hợp rắn A gồm FeO, CuO ở nhiệt độ cao thu được hóa học rắn B cùng khí D cho khí D lội qua dung dịch Ba(OH>2 dư thì chiếm được m gam kết tủa BaCO3

a. tính m, biết sau thời điểm cân lại B thì thấy cân nặng bị giảm đi 4,8 gam so với khối lượng B

c.tính trọng lượng mỗi khí trong 1 nửa của D. Biết trong D, khí CO chiếm phần 20% về thể tích

 

 

 


đun lạnh 22,12 gam kmno4 thu được hỗn hợp chất rắn a cùng v lít khí o2 (ở đktc). Mang đến lưỡng khí a thu được chức năng với 10,24 gam cu ở ánh nắng mặt trời cao thu được các thành phần hỗn hợp chất b a, viết cấc pthh xẩy ra ? tính v? b, tính trọng lượng chất rắn a và hóa học rắn b? biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn 2. Xác định khối lượn