Một Thửa Ruộng Hình Bình Hành

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình bình hành

*

Một thửa ruộng hình bình hành tất cả độ dài đáy bởi 150 m , chiều cao bằng 1/3 độ dài đáy . N gười ta cấy lúa trên thửa ruộng kia , tính ra cứ 100m vuông thu hoạch được 80kg thóc . Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


*

Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy bằng 150m, độ cao bằng một phần 3 độ nhiều năm đáy. Người ta ghép lúa trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc


*

Chiều cao thửa ruộng là : (150 imesdfrac13=50left(m ight))

Diện tích thửa ruộng là : (150 imes50=7500left(m^2 ight))

Trên cả thửa ruộng , thu hoạch được số tạ thóc là : (80 imesleft(7500div100 ight)=6000left(kg ight)Rightarrow6left(tạ ight))


Lời giải:Chiều cao thửa ruộng: $150:3=50$ (m)

Diện tích thửa ruộng: $50 imes 150=7500$ (m2)

Thửa ruộng thu hoạch được số kg thóc là:

$7500:100 imes 80=6000$ (kg)

Đổi $6000$ kg = $60$ tạ 

Vậy thửa ruộng đó thu hoạch được $60$ tạ thóc


Một thửa ruộng hình bình hành có độ lâu năm đáy bằng 150m, độ cao bằng 

*
 độ dài đáy. Bạn ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy bằng 150m, độ cao bằng 1phần 3 độ nhiều năm đáy. Người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?


Chiều cao là : (dfrac150 imes13=50left(m ight)\S:150 imes50=7500left(m^2 ight))

Thu dc số tạ : (80 imesleft(7500:100 ight)=6000left(kg ight)=60t extạ)


Một thửa ruộng hình bình hành gồm độ lâu năm đáy bằng 150 m độ cao bằng 1/3 độ nhiều năm đáy cái tín đồ ta cấy lúa trên thửa ruộng kia đó cứ 1 m2 thu được 10 kilogam thóc hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc
Xem thêm: Diễn Đàn Xổ Số Thần Tàicô Dâu 8 Tuổi Phần 7 Tập 10, Phim Cô Dâu 8 Tuổi Phần 7

Bài giải

Độ nhiều năm đáy của thửa ruộng hình bình hành là : 

150 : 3 = 50 ( m )

Diện tích của thửa ruộng hình bình hành là :

150 x 50 = 7500 ( m2 )

Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là :

7500 x 10 = 75000 ( kg )

Đổi 75000 = 750 tấn

Đáp số : 750 tấn

Chúc bạn học tốt !!!


Độ lâu năm đáy của thửa ruộng hình bình hành là : 

150 : 3 = 50 ( m )

Diện tích của thửa ruộng hình bình hành là :

150 x 50 = 7500 ( m2 )

Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là :

7500 x 10 = 75000 ( kg )

Đổi 75000 = 750 tấn

Đáp số : 750 tấn

HT


Một thửa ruộng hình bình hành tất cả độ dài đáy là 64 m chiều cao bằng 1/4 độ nhiều năm đáy .Người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng kia , tính ra cứ 100 m vuông thì thu hoạch được 50 kg .Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?


Chiều cao của thửa ruộng là :

(64.frac14=16left(m ight))

Diện tích thửa ruộng là :

(16.64=1024left(m^2 ight))

Số thóc thu được là :

(left(1024:100 ight).50=512left(kg ight))

Đổi : (512kg=5,12tạ)

Đ/s (5,12)tạ 

học tốt


Chiều cao thửa ruộng hình bình hành là:

(150cdotfrac13=50left(m ight))

Diện tích thửa ruộng hình bình hành là:

(150cdot50=7500left(m^2 ight))

Số lần thu hoạch 80kg thóc là:

(7500:100=75left(lần ight))

Thửa ruộng kia thu được số tạ thóc là:

(80cdot75=6000left(kg ight)=60left(tạ ight))

Đáp số:(60tạ)


Chiều cao thửa ruộng là:

150 x 1/3 = 50 ( m )

Diện tích thửa ruộng là:

150 x 50 = 7500 ( mét vuông )

Số kg thóc thu hoạch được trên thưa ruộng là:

7500 : 100 x 80 = 6000 ( kilogam )

Đổi 6000 kilogam = 60 tạ 

Đáp số : 60 tạ


Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy bởi 150m, độ cao bằng1/3 độ dài đáy. Người ta ghép lúa trên quá ruộng đó, tính rắc 100m vuông thu hoạch được 80 kg thóc.Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch từng nào tạ thóc 


Chiều cao là:

150:3=50 (m)

Diện tích là:

50x150=7500 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoạch số kg thóc là:

7500:100x80=6000 (kg)

Đổi:6000kg=60 tạ

Đáp số:60 tạ


chiều cao là :

150:3 =50(m)

Diện tính là :

50*150=7500(m2)

Thửa ruộng đó thu hoạch số kg thóc là

7500:100*80=6000(kg)

Đổi : 6000kg = 60 tạ

Đáp số : 60 tạ

 


người ta cấy lúa trên một thửa ruộng hình bình hành bao gồm đáy dài 150m độ cao bang 2/3 độ lâu năm đáy cứ 100m vuông thu hoạch được 85kg tính số thóc thu hoạch bên trên cả thửa ruộng đó


Chiều cao thửa ruộng kia là:

150 x (frac23) = 100 m

Diện tích thửa ruộng đó là:

 150 x 100 = 15000 m2

Số thóc thu hoạch được là:

 85 x 15000 : 100 = 12750 kg

Đáp số:12750 kg thóc
Xem thêm: Tồ Lô Là Gì - Chuyện Đại Lộc

Chiều cao thửa ruộng đó là:

150.2/3=100(m)

Diện tích thửa ruộng là:

150.100=15000(m2)

Số thóc thu hoạch được là:

85.15000:100=12750(kg)

Đáp số: 12750 kg


một thửa ruộng hình bình hành bao gồm độ lâu năm đáy bởi 150 m , độ cao bằng 1/3 độ dài đáy . Người ta ghép lúa bên trên thửa ruộng kia , tính ra cứ 100 m2 thu hoạch được 80 kg thóc . Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?