Một Hình Lập Phương Được Tạo Bởi 8 Khối Gỗ

     
Home/ Môn học/Toán/3. Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương không giống được tạo do 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. H


Bạn đang xem: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ

3. Một hình lập phương được tạo vì 8 cục gỗ hình lập phương cạnh 1cm với một hình lập phương không giống được tạo vì chưng 27 tấm gỗ hình lập phương cạnh 1cm. H


3. Một hình lập phương được tạo bởi vì 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm với một hình lập phương không giống được tạo bởi vì 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi có thể xếp tất cả các khối gỗ của nhị hình lập phương trên thành một hình lập phương new không?
Xem thêm: Các Dạng Quy Trình Sản Xuất Là Gì ? Các Khái Niệm Về Sản Xuất

*

Các khối gỗ của hình lập phương là :27 + 8 = 35Để xếp hình lập phương cạnh 4 cm thì cần số cục gỗ là :4 x 4 x 4 = 64 ( khối gỗ)Vậy có 35 khối gỗ thì không thể xếp thành các hình lập phương bắt đầu được
Xem thêm: 4 Ý Nghĩa Của Tinh Thần " Muốn Biết Phải Hỏi Muốn Giỏi Phải Học

*

Đáp án:

Giải thích quá trình giải:

Lời giải:

Thể tích của một tấm gỗ hình lập phương cạnh 1cm là:

1×1×1=1" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1×1×1=11×1×1=1 (cm3)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">(cm3)(cm3)

Thể tích hình lập phương được tạo do 8 cục gỗ là 8cm3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">cm3cm3

Thể tích hình lập phương được tạo do 27 khối gốc là 27cm3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">cm3cm3

Vậy thể tích của hình xếp vì hai hình lập phương bên trên là:

8+27=35" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">8+27=358+27=35 (cm3)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">(cm3)(cm3)

Do thể tích hình lập phương= Cạnh×" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">××Cạnh×" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">××Cạnh

Mà 35 thì không bóc tách được các kết quả của 3 số như là nhau.

Vậy quan yếu xếp tất cả các gỗ khối của nhì hình lập phương trên thành một hình lập phương.