Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật tất cả chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 18cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng


*

Một hình chữ nhật gồm chu vi vội 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng lớn 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


*

một phần bằng 18

chiều rộng hình chữ nhật là :

18x1=18 cm

chiều dài hình chữ nhật là :

18+18=36  cm 

diện tích hình chữ nhật là :

18x36=648 cm2

đáp số : 648 cm2


hiệu số phần bởi nhau 

6-1=5 phần

chiều rộng lớn hình chữ nhật là

18:5=3,6 m

diện tích hình chữ nhật là

18x3,6=64,8 m2

đáp số : 64 ,8 m2

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)


Bài 6: Một hình chữ nhật gồm chu vi vội 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn chiều rộng 18cm. Tính diện tich hình chữ nhật đó.


hiệu số phần bởi nhau 

6-1=5 phần

chiều rộng hình chữ nhật là

18:5=3,6 m

diện tích hình chữ nhật là

18x3,6=64,8 m2

đáp số : 64 ,8 m2


1.Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 29cm,chu vi 68cm. Tính diện tích s hình chữ nhật

2. Hình chữ nhật có diện tích 189cm2, chiều rộng lớn 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật

3. Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật

4. Hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích của hcn


1. Chiều rộng lớn là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 = 145 (cm2)

2. Chiều dài là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)

3. Chiều rộng lớn là : 18 x 1/3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)

4. Chiều lâu năm là : 7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)

Diện tihs hình chữ nhật sẽ là : 28 x 7 = 196 (cm2)


1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)

2. Chiều lâu năm hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm )

Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( cm )

3. Chiều rộng hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)

4. Chiều dài hcn là : 8 x 4 = 32 ( cm )

Chu vi hcn là : ( 32 + 8 ) x 2 = 80 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 32 x 8 = 256 ( cm2 )


Đúng 0
bình luận (0)

k mk đi

ai k mk 

mk k lại

thanks


Đúng 1
bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Lớp 4 Toán
4
0
Gửi hủy

Vì chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng đề nghị nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng.

Suy ra chiều nhiều năm là 2 phần, chiều rộng là một phần.

Hiệu số phần là:2-1=1

Chiều rộng lớn là:25:1*1=25

Chiều dài là:25*2=50

Diện tích hình kia là:50*25=1250

Đáp số:1250 cm2


Đúng 1

comment (0)

rộng = 25/4

dài 125/4

S=3125/16


Đúng 0
bình luận (0)

1250 cm2


Đúng 0
phản hồi (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng. Chiều dài ra hơn chiều rộng 25cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Xem thêm: 4 Loại “ Xấu Hổ Tiếng Anh Là Gì ?, Tiếng Việt Trong Tiếng Anh, Bạn Nói”Xấu Hổ” Như Thế Nào


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi hủy

chieu rong = 1/6 chu vi => chieu rong = 1/3 nua chu vi => chieu rong = một nửa chieu dai

Vay chieu dẻo la : 25:(2-1) x 2= 50cm 

Dien h la : (50- 25) x 50 = 1250 cm2  


Đúng 0

bình luận (0)

Hiệu số phần bởi nhau: 6 - 1 = 5 (phần)

Chiều rộng: 25 : 5 = 5 (cm)

Tính diện tích s nha....


Đúng 0
comment (0)

Một hình chữ nhật có chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng. Chiều dài ra hơn chiều rộng 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi bỏ

Chu vi cấp 6 lần chiều rộng thì một nửa chu vi vội 3 lần chiều rộng. Chiều rộng một phần thì nửa chu vi 3 phần. Hay nhiều năm gấp 2 lần rộng.

Vậy chiều rộng bởi 25 cm.

Chiều dài: 25 x 2 = 50 (cm)

Diện tích: 50 x 25 = 1250 (cm2)


Đúng 0

comment (0)

nưa chu vi vội 3 lần chiều rộng lớn --> lâu năm + rộng = 3 lần chiều rộng --> dài gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn --> chiều rộng là 25 cm

chiều dài 50cm --> diện tích s: 50*25 = 1250 cm2

 


Đúng 0
bình luận (0)

Một hình chữ nhật gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn chiều rộng 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi bỏ

diện tích hình chữ nhật chính là 1250 cm2


Đúng 0

comment (0)

ta coi chiều rộng là một phần,thì chiều lâu năm là 6 phần bởi nhau,

vậy hiệu số phần cân nhau là: 6-1=5 (phần)

chiều rộng của hình chữ nhật là: 25/5*1=5 (cm)

chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 5+25=30 (cm)

diện tích hình chữ nhật là: 5*30=150 (cm2)


Đúng 0
bình luận (0)

Một hình chữ nhật gồm chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Công Cụ Vẽ Trên Màn Hình Máy Tính, Top 5+ Phần Mềm Vẽ Trên Màn Thình Máy Tính


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi bỏ

nửa chu vi gấp tần số chiều rộng là:

6/2=3 (lần)

chiều nhiều năm gấp số lần chiều rộng lớn là:

3-1=2(lần)

chiều rộng lớn là:

25/(2-1)=25 (cm)

chiều nhiều năm là:

25+25=50 (cm)

diện tích hình chữ nhật là:

25*50=1250(cm2)

đáp số: 1250 cm2


Đúng 0

bình luận (0)

gọi x (cm)là chiều dài HCN (x>0)

y(cm) là chiều rộng HCN (y>0)

chu vi của HCN là 6y = (x+Y)2

6y = 2x + 2y

6y - 2y = 2x

4y = 2x

4y - 2x = 0 (1)

theo đề bài ta gồm : x - y = 25 (2)

từ (1) với (2) ta gồm hệ Pt : 4y - 2x = 0 và x - y = 25

=> X = 50 centimet , y= 25 cm

S HCN = 50 x 25 =1250 cm2


Đúng 0
comment (0)

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài ra hơn chiều rộng 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Lớp 4 Toán
10
0
Gửi diệt

Ta tất cả sơ vật như sau :

Chiều nhiều năm : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng lớn : |-----|

Hiệu số phần đều bằng nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều nhiều năm là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2

 


Đúng 0

comment (0)

Ta bao gồm sơ vật như sau :

Chiều lâu năm : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng lớn : |-----|

Hiệu số phần đều bằng nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2


Đúng 0
phản hồi (0)

các ban ơi liệu có phải là 1250 không hả


Đúng 0
phản hồi (0)

Lớp học trực đường

Toán 4 - Cô My tiếng Việt 4 - Cô Quyên tiếng Anh 4 - Cô Dung

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
cameraminhtan.vn