MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI GẤP RƯỠI CHIỀU RỘNG

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng và chiều dài ra hơn chiều rộng2,36m.Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó?


*

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp rưỡi chiều rộng với chiều dài thêm hơn chiều rộng 2,36m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó???


*

gấp rưỡi là vội vàng 1,5 = (frac32)

Hiệu số phần đều bằng nhau :

3 - 2 = 1 phần

Chiền rộng :

2,36 x 2 = 4,72 m

Chiều nhiều năm :

2,36 x 3 = 7,08 m

Chu vi :

(4,72 + 7,08) x 2 = 23,6 m

Diện tích :

4,72 x 7,08 = 33,4176 m2


Giải

Đổi : vội vàng rưỡi = 1,5 =(frac32)

Ta có sơ đồ vật sau : Chiều dài : |----------|----------|----------|

Chiều rộng lớn : |----------|----------|

Hiệu số phần đều nhau là :

3 - 2 = 1 ( phần )

Chiều lâu năm hình chữ nhật sẽ là :

2,36 :1 x 3 = 7,08 ( m )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

2,36 : 1 x 2 = 4,72 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,08 + 4,72 ) x 2 = 23,6 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là : 

7,08 x 4,72 = 33,4176 ( m2 )

Đáp số : Chu vi : 23,6 m

diện tích : 33,4176 m2


một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng với chiều dài ra hơn chiều rộng 2,36 m . Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó


Gấp rưỡi = 3/2

Hiệu số phần đều nhau :

 3 - 2 = 1 ( phần )

Vậy giá bán trị 1 phần là 2,36 m

Chiều rộng lớn hình chữ nhật :

2,36 x 2 = 4,72 ( m )

Chiều nhiều năm hình chữ nhật :

2,36 x 3 = 7,08 ( m )

Chu vi hình chữ nhật :

( 7,08 + 4,72 ) x 2 = 23,6 ( m )

Diện tích :

7,08 x 4,72 = 33,4176 ( m2 )


Ta coi chiều nhiều năm là 3 phần cân nhau thì chiều rộng là 2 phần như thế

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

2,36 : ( 3 -2 ) x 2 =4,72 (m )

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

2,36 + 4,72 =7,08 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,08+ 4,72 ) x 2 =23,6 (m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,08 x 4 ,72 =33,4176 (m 2 )

Đáp số : Chu vi :23,6 m

diện tích s : 33,4176 m2

chắc 100%

tk nha


một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 24cm chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật đó


một hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn rộng 75 m chiều nhiều năm 8 3 Một hình chữ nhật gồm chiều dài bằng 7/3 chiều rộng với chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 14,8m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó. Rộng tính chu vi và mặc tích

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 9/5 chiều rộng cùng chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 14,8m. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng


một hình chữ nhật có chiều rộng là 24cm chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật đó

 


chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng .Tức là chiều rộng lớn 2 phần chiều nhiều năm 3 phần

Một phần chiều lâu năm là:

24 : 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm là:

12 . 3 = 36 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12+36).2=96(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12.36=432(cm2)

Đ/S: C = 96 cm

S=432 cm2


Chiều nhiều năm gấp rưỡi là 3/2

Chiều nhiều năm là : 24 x3/2=36 (cm)

Chu vi là : ( 36+24 )x2=120 (cm)

Diện tích là: 36x24=864 (cm)

Đ/S : C=120 cm

S=864 cm


một hình chữ nhật có diện tích s 486cm vuông cùng chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Tính chu vi hình chữ nhật đó


Một hình chữ nhật gồm chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 6m.Nếu giữ nguyên chiều rộng cùng gấp chiều nhiều năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 51m.Tính chu vi và ăn mặc tích cửa hình chữ nhật đó?


Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài dài ra hơn nữa chiều rộng 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều lâu năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới tất cả chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 51m. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật đó.


Giữ nguyên chiều rộng với gấp chiều lâu năm lên 4 lần, thì chiều dài new gấp chiều dài ban sơ 4 lần. Coi chiều dài ban sơ là 1 phần, chiều dài mới là 4 phần như thế. Ta có sơ đồ vật như hình vẽ.

Xem thêm: Au Là Chất Gì, Au Hóa Trị Mấy, Là Nguyên Tố Hóa Học Của Vàng

Chiều dài ban đầu của hình chữ nhật kia là:

(51 – 6) : 3 = 15 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

(15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(15 + 9 ) × 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật kia là:

15 × 9 = 135 (m2)

Đáp số: Chu vi: 48m

Diện tích:135m2


Giữ nguyên chiều rộng cùng gấp chiều dài lên 4 lần, thì chiều dài mới gấp chiều dài thuở đầu 4 lần. Coi chiều dài lúc đầu là 1 phần, chiều dài bắt đầu là 4 phần như thế. Ta bao gồm sơ đồ vật như hình vẽ.

Chiều dài ban sơ của hình chữ nhật đó là:

(51 – 6) : 3 = 15 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật kia là:

(15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(15 + 9 ) × 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật kia là:

15 × 9 = 135 (m2)

Đáp số: Chu vi: 48m

Diện tích: 135m2


Giữ nguyên chiều rộng cùng gấp chiều lâu năm lên 4 lần, thì chiều dài mới gấp chiều dài lúc đầu 4 lần. Coi chiều dài ban sơ là 1 phần, chiều dài bắt đầu là 4 phần như thế.

Xem thêm: Huong Vi Tinh Than Phần 2 Tập 4 : Long Đi Tìm Nam, Bà Dần Mê Man Bất Tỉnh

Ta gồm sơ thứ như hình vẽ.

Chiều dài ban sơ của hình chữ nhật kia là:

(51 – 6) : 3 = 15 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là:

(15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(15 + 9 ) × 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật kia là:

15 × 9 = 135 (m2 )

Đáp số: Chu vi: 48m

Diện tích: 135m2

*


Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 24 cm . Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó