Lý thuyết câu bị động

     

Câu dữ thế chủ động là câu được thực hiện khi bạn dạng thân công ty được nhắc tới tự triển khai hành động

Eg:  Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài bác tập về bên ngày hôm qua)

Ta thấy cửa hàng được nói tới trong câu này là “Mary” và bạn dạng thân chủ thể này rất có thể tự thực hiện việc “làm bài tập về nhà”. Vây phải ta sử dụng câu nhà động.

Bạn đang xem: Lý thuyết câu bị động

* Dạng thức thông thường của câu nhà động: S + V + O

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

V (verb): cồn từ

O (object): tân ngữ

CHÚ Ý: - Động từ trong câu sẽ phân tách theo thì.

Eg: My parents are preparing a lot of delicious cakes.

S V O

Ta thấy đơn vị “bố bà mẹ tôi” trả toàn rất có thể tự tiến hành việc “chuẩn bị không ít bánh ngon”. Động trường đoản cú “prepare” chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

2. Câu bị động:

* cách sử dụng:

- Câu bị động được sử dụng khi bạn dạng thân cửa hàng không tự triển khai được hành động.

Eg: My money was stolen yesterday. (Tiền của tớ bị trộm mất ngày hôm qua.)

Ta thấy đơn vị là “tiền của tôi” thiết yếu tự “trộm” được nhưng mà bị một ai đó “trộm” buộc phải câu này ta cần áp dụng câu bị động.

* Dạng thức của câu bị động. tobe + Ved/V3

Trong đó: be: cồn từ “to be”

Ved/V3: Động từ bỏ phân trường đoản cú hai

CHÚ Ý: Động từ “to be” sẽ chia theo thì và phân tách theo nhà ngữ.

Eg: The meal has been cooked. (Bữa ăn uống vừa mới được nấu.)

Ta thấy “bữa ăn” bắt buộc tự tiến hành việc “nấu” yêu cầu ta cần áp dụng câu bị động. Động trường đoản cú “to be” chia thì hiện tại tại dứt với nhà ngữ là ngôi thiết bị 3 số ít nên có dạng là “has been + cooked (động từ bỏ phân trường đoản cú hai).

II- CÂU BỊ ĐỘNG

1. Cấu trúc biến hóa từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động

nhà động: S + V + O

Bị động: S + tobe + Ved/V3 + (by + O)

CHÚ Ý: - TÂN NGỮ (O) vào câu chủ động làm CHỦ NGỮ trong câu bị động.

- ĐỘNG TỪ (V) trong câu chủ động sẽ chuyển thành “be + Ved/V3”. Trong số ấy “be” chia theo thì và phân chia theo nhà ngữ.

- CHỦ NGỮ (S) vào câu dữ thế chủ động sẽ đổi khác thành tân ngữ và gồm giới tự “by” đằng trước (by + O).

Eg: công ty động: They will sell their house next year.

S V O

=> Bị động: Their house will be sold by them next year.

S tobe + Ved/V3 by + O

2. Cấu tạo câu thụ động với những thì trong tiếng Anh


*

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG

 (Special cases of passive voice)

I- bị động với động từ tất cả 2 tân ngữ

Ta thường chạm chán một số câu bao gồm 2 tân ngữ đi sau đụng từ:

Eg: He gave me a book.

Ta thấy sau động từ: “gave” tất cả 2 tân ngữ là “me” và “a book”. Trong 2 tân ngữ này thì “a book” được điện thoại tư vấn là tân ngữ trực tiếp (trực tiếp chịu tác động của động từ “gave” – đưa.) Còn “me” được gọi là tân ngữ gián tiếp (không trực tiếp chịu tác động ảnh hưởng của đụng từ).

Ta hiểu động từ “đưa” ở đấy là ta “cầm, nắm” “CÁI GÌ” sinh hoạt trên tay rồi đứa “NÓ” mang đến “AI ĐÓ”. Và “CÁi GÌ” ở đây sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng của rượu cồn từ nên gọi là tân ngữ trực tiếp. Còn “AI ĐÓ” ko trực tiếp chịu ảnh hưởng của động từ nên được gọi là tân ngữ con gián tiếp.

Ta có kết cấu câu dữ thế chủ động với rượu cồn từ gồm 2 tân ngữ:

 S + V + Oi + Od

Trong đó: S (subject): nhà ngữ

V (verb): Động từ

Oi (indirect object): tân ngữ loại gián tiếp (Không thẳng chịu tác động ảnh hưởng của rượu cồn từ)

Od (direct object): tân ngữ trực tiếp (Tân ngữ thẳng chịu tác động ảnh hưởng của hễ từ)

Câu bị động sẽ có 2 trường vừa lòng như sau:

- TH1: ta đem tân ngữ gián tiếp lên cai quản ngữ vào câu bị động

S + be + VpII + Od

- TH2: Ta mang tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ trong câu bị động:

S + be + VpII + giới trường đoản cú + Oi

Eg:

- nhà động: She gave me an apple yesterday. (Cô ấy đưa đến tôi một quả táo apple ngày hôm qua.)

S V Oi Od

 (me: tân ngữ gián tiếp; an apple: tân ngữ trực tiếp)

- Bị động: TH1: I was given an apple yesterday. (Tôi được cho một quả apple ngày hôm qua)

S be VpII Od

Ta mang tân ngữ con gián tiếp lên thống trị ngữ buộc phải “me” chuyển thành “I”.

TH2: An apple was given to me yesterday. (Một quả táo apple được đưa đến tôi ngày hôm qua.)

S be VpII

Ta lấy tân ngữ trực tiếp “an apple” lên quản lý ngữ và sau hễ từ phân từ bỏ 2 ta áp dụng giới tự “to”.

Eg 2:

Her mother bought her a book yesterday.

S V Oi Od

-> She was bought a book yesterday.

S be VpII Od

-> A book was bought for her yesterday.

S be VpII giới trường đoản cú Oi

II- tiêu cực với động từ khuyết thiếu

Các hễ từ khuyết thiếu hụt (modal verb)O: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to

Chủ đụng : S + Modal V + V(nguyên thể) + O

Bị động: S + modal V + be + VpII + (+ by + O)

Eg:

- chủ động: She can speak English fluently.

- Bị động: English can be spoken fluently.

Xem thêm: P I Am A Good Boy By Jheassey On Amazon Music, I Am A Good Boy

III- tiêu cực với “be going to”

Chủ động: S + be + going lớn + V + O

Bị động: S + be + going lớn + be + VpII + (by + O)

Eg: My father is going to do the gardening.

=> The gardening is going to be done by my father.

IV- bị động với câu bổn phận thức

Ta thường gặp gỡ các câu nghĩa vụ thức như:

- Close the door! (Đóng cửa ngõ vào)

V O

- Open the book! (Mở sách ra)

V O

Ta thấy cấu tạo của của câu nhiệm vụ thức đó là:

Dạng nhà động: V + O

Bị động: S + should/must + be + V-pII

Eg: chủ động: Clean the floor! (Hãy vệ sinh sàn bên đi!)

- Bị động: The floor should be cleaned! (Sàn nhà nên được vệ sinh đi)

V- cấu trúc bị động với nhà ngữ đưa “it”.

It + be + adj + (for sb) + to bởi st

-> It + be + adj + for st to be done

Eg: It is easy khổng lồ make this cake.

=> It is easy for this exercise to lớn be made.

VI- kết cấu câu bị động với “make”, “let”, “have”, “get”

Ta có:

* Make sb vì st => Make st done (by sb): bắt ai đó làm cho gì

Eg: I made my son clean the floor.

=> I made the floor cleaned by my son.

* Let sb vày st => let st done (by sb): cho phép, làm cho ai đó làm gì

Eg: My father let me cook the dinner yesterday.

=> My father let the dinner cooked by me yesterday.

* Have to vị st -> St have lớn be done: phải làm gì

Eg: My mother has khổng lồ wash the clothes every day.

=> The clothes have lớn be washed by my mother every day.

* Have sb vày st -> have st done (by sb): Nhờ ai đó làm cho gì

- I have the hairdresser cut my hair every month.

=> I have my hair cut by the hairdresser every month.

Get sb to bởi st -> get st done (by sb): nhờ ai đó có tác dụng gì

- She got her father turn on the TV.

=> She got the TV turned on by her father.

VII- tiêu cực kép

1. Lúc V1 phân tách ở những thì bây giờ như lúc này đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành.

S1 + V1 + that + S2 + V + …

* TH1: It is + V1-pII that + S2 + V + …

* TH2: khi V2 phân tách ở thì bây giờ đơn hoặc tương lai đơn

S2 + is/am/are + V1-pII + to lớn + V2(nguyên thể) +….

* TH3: khi V2 phân chia ở thì thừa khứ đơn hoặc bây giờ hoàn hành

 S2 + is/am/are + V1-pII + lớn have + V2-PII + …

Eg: They think that she works very hard.

=> It is thought that she works very hard.

=> She is thought lớn work very hard.

They think that she worked very hard last year.

=> It is thought that she worked very hard last year.

=> She is thought to lớn have worked very hard last year.

Xem thêm: Xem Phim Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh Tập 5 Thuyết Minh, Phim Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh Thuyết Minh

2. Lúc V1 phân tách ở những thì thừa khứ (quá khứ đơn, vượt khứ tiếp diễn, vượt khứ trả thành).