Lệnh clrscr trong c

     
Trần Hán Huy – cameraminhtan.vn

2 bí quyết này cũng gần tương tự với lệnh clrscr trong turbo CỞ đây tất cả 2 cách:

Cách 1 : dùng 1 hàm vào C++

1/ chức năng :

xóa hết màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ khuyết điểmNếu bạn thực hiện hàm color trong VC. Thì sau khi thực hiện tại lệnh này, cả màn hình hiển thị sẽ gồm màu nền trùng với cái hàm nền mà bạn gọi trước đó.VD:Trình tự gọi như sau:– hàm màu tất cả nền xanh– hàm system(“cls”);kết trái là cả screen có nền color xanh, chưa hẳn nền màu đen như ban sơ nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : xây dựng 1 hàm thực hiện việc này bằng cách dùng các hàm console

1/ công dụng :

xóa hết màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

windows.h

3/ khuyết điểm

Hàm khá dài, nặng nề nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll home thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now mix the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code thử nghiệm hoàn chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chủ thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now set the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi cameraminhtan.vn");cls();