Kiểm Tra 1 Tiết Văn Học Trung Đại Lớp 9

     

Thu thập tin tức để reviews mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng phần Văn học tập trung đại vn môn Ngữ văn lớp 9 cùng với mục đích review năng lực nắm kiến thức và kỹ năng Văn học trung đại vn trong học tập kì I thông qua hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan với tự luận.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết văn học trung đại lớp 9

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:

- Hình thức: Trắc nghiệm khách hàng quan với tự luận

- Cách tổ chức kiểm tra: cho học viên làm bài xích kiểm tra vào 45 phút.

Xem thêm: Cách Dùng Bored Và Boring ? Sự Khác Nhau Giữa Bored Và Boring

III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

- Liệt kê các chuẩn chỉnh kiến thức khả năng Văn học tập trung đại vn trong học tập kì I.

Xem thêm: Tải Giải Bài 25 Mặt Trời Trái Đất Và Mặt Trăng, Bài 62: Mặt Trăng Là Vệ Tinh Của Trái Đất

- Chọn các nội dung cần nhận xét và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.

- xác định khung ma trận.

 


*
4 trang
*
honghoa45
*
*
469
*
0Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề đánh giá truyện trung đại môn Ngữ văn lớp 9", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

TRƯỜNG trung học cơ sở AN THẠNH 1 TỔ NGỮ VĂN - ANH VĂN ---/---ĐỀ KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠIMÔN NGỮ VĂN LỚP 9 - THỜI GIAN: 45 PHÚTI. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: thu thập thông tin để nhận xét mức độ đạt chuẩn chỉnh kiến thức, khả năng phần Văn học trung đại vn môn Ngữ văn lớp 9 cùng với mục đích review năng lực nắm kỹ năng Văn học trung đại vn trong học kì I thông qua vẻ ngoài kiểm tra trắc nghiệm khách hàng quan cùng tự luận.II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: - Hình thức: Trắc nghiệm khách quan cùng tự luận- Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài bác kiểm tra vào 45 phút.III. THIẾT LẬP MA TRẬN:- Liệt kê các chuẩn chỉnh kiến thức khả năng Văn học tập trung đại vn trong học kì I.- Chọn các nội dung cần review và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra. - xác định khung ma trận.KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VĂN HỌC TRUNG ĐẠIMÔN NGỮ VĂN LỚP 9Mức độTên chủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộngTNTLTNTLThấpCao1. Truyện thiếu nữ Nam XươngNhận biết tác giả, thể loại, ngôi kể, PTBĐHiểu được câu chữ đoạn trích, từ Hán Việt vào văn bảnSố câu Số điểm tỉ lệ %Số câu : 04Số điểm:1 Tỉ lệ:10%Số câu : 02Số điểm:0.5 Tỉ lệ:5% Số câu:06Số điểm:1.5Tỉ lệ:15%2. Truyện KiềuNhận biết nội dungHiểu được nghệ thuật đánh dấu đoạn trích với phân tíchViết đoạn văn trình làng nhân vậtSố câu Số điểm tỉ lệ % Số câu : 01Số điểm:0.25 Tỉ lệ:2.5%Số câu : 02Số điểm:0.5Tỉ lệ:5%Số câu 01Số điểm:2Tỉ lệ:20%Số câu 01Số điểm:2Tỉ lệ:20% Số câu:04Số điểm:4.75Tỉ lệ:47.5%3. Hoàng Lê duy nhất thống chíNhận biết xuất xứThông hiểu nội dungSố câu Số điểm tỉ lệ %Số câu: 01Số điểm : 0.25Tỉ lệ : 2.5%Số câu: 01Số điểm : 0.25Tỉ lệ : 2.5%Số câu: 02Số điểm: 0.5Tỉ lệ: 5%4. Kỹ năng và kiến thức lí luận văn họcNhận biết định nghĩa Truyền lì mạn lụcSố câu Số điểm tỉ lệ thành phần %Số câu: 01Số điểm : 0.25Tỉ lệ : 2.5%Số câu: 01Số điểm 0.25Tỉ lệ : 2.5%5. Kiến thức chung phân biệt nhân vật, nội dung đưa ra tiết.Số câu Số điểm tỉ trọng %Số câu: 01Số điểm : 3Tỉ lệ : 30%Số câu: 01Số điểm : 3Tỉ lệ : 30%TS câuTS điểmTỉ lệ %Số câu: 08Số điểm: 2Tỉ lệ: 20%Số câu: 0 4Số điểm: 1Tỉ lệ: 10% Số câu: 01Số điểm : 7Tỉ lệ : 70%Số câu:13Số điểm:10Tỉ lệ:100%IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:ĐỀ KIỂM TRA VĂN HỌC TRUNG ĐẠI - MÔN NGỮ VĂN LỚP 9THỜI GIAN: 45 PHÚTA-TRAÉC NGHÒEÂM (6 ñ): I. Ñoïc kó ñoaïn vaên sau vaø traû lôøi caùc caâu hoûi baèng caùch khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu yù ñuùng nhaát (1.5 ñieåm) Qua naêm sau, giaëc ngoan coá ñaõ chòu troùi, vieäc quaân keát thuùc. Tröông Sinh veà tôùi nhaø, ñöôïc bieát meï qua ñôøi, nhỏ vöøa hoïc noùi. Chaøng hoûi moà meï, roài beá ñöùa nhỏ nhoû ñi thaêm; ñöùa treû khoâng chòu, ra ñeán ñoàng, noù quaáy khoùc, Sinh doã daønh: -Nín ñi con, ñöøng khoùc. Phụ thân veà, baø ñaõ maát, loøng phụ thân buoàn khoå laém.Ñöùa bé ngaây thô noùi: -OÂ hay! Theá ra oâng cuõng laø phụ vương toâi ö ? OÂng laïi bieát noùi, chöù khoâng nhö chatoâi tröôùc tê chæ nín thin thít.Chaøng ngaïc nhieân gaïn hoûi. Ñöùa nhỏ nhoû noùi: -Tröôùc ñaây, thöôøng coù moät ngöôøi ñaøn oâng, ñeâm naøo cuõng ñeán, meï Ñaûn ñi cuõng ñi, meï Ñaûn không tính cuõng ngoài, nhöng chaúng bao giôø beá Ñaûn caû.Taùc giaû ñoaïn trích treân laø ai?a. Nguyeãn Dub. Nguyeãn Döõc. Phaïm Ñình Hoåd. Ngoâ gia vaên phaùiÑoaïn trích treân thuoäc theå loaïi naøo?a. Truyeänb. Hoài kíc. Tuyø buùtd. ThôNgoâi keå vào ñoaïn trích laø:a. Ngoâi thöù nhaátb. Ngoâi thöù haic. Ngoâi thöù bad. Caû bố ngoâiÑoaïn trích treân ñöôïc vieát theo phöông thöùc bieåu ñaït chủ yếu naøo?a. Laäp luaänb. Mieâu taû c. Bieåu caûm d. Töï söï Noäi dung cuûa ñoaïn trích laø:Vieäc Tröông Sinh trôû veàb. Vieäc meï Tröông Sinh maát c. Nguyeân nhaân gaây neân noãi oan cuûa Vuõ Nöôngd. Ca ngôïi phaåm chaát cuûa Vuõ Nöông6- Doøng naøo sau ñaây chæ goàm nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi “qua ñôøi” a. Töø traàn, maátb. Ñi ñöôøng, töø traàn c. Khuaát nuùi, qua soâng d. Cheát, coõi ñôøi II. Döïa vaøo noäi dung saùch Ngöõ vaên 9 traû lôøi caùc caâu sau baèng caùch khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu yù ñuùng nhaát (1.5 ñieåm)7-Ngheä thuaät tieâu bieåu trong ñoaïn trích “Chò em Thuyù Kieàu” laø : a. Ngheä thuaät so saùnh b. Ngheä thuaät öôùc leä c. Ngheä thuaät nhaân hoaù d. Duøng ñieån tích8- Cuoán tieåu thuyeát “Hoaøng Leâ Nhaát loáng Chí” goàm maáy hoài: a. đôi mươi hoài b. 17 hoài c. 15 hoài d. 14 hoài 9- “Truyeàn kì maïn luïc” laø:a.Ghi cheùp taûn maïn nhöõng ñieàu kì laï vaãn ñöôïc löu truyeàn b.Ghi cheùp taûn maïn nhöõng ñìeâu kì laïc. Ghi cheùp nhöõng ñieàu kì laï ñöôïc löu truyeàn d. Ghi cheùp nhöõng ñieàu ñöôïc löu truyeàn10-Hoài thöù 14 vào “Hoaøng Leâ Nhaát nhoáng chí” taùi hieän söï vieäc gì : a. Chieán thaéng cuûa vua Leâ vaø söï thaûm haïi cuûa quaân Thanh b.Chieán thaéng cuûa vua quang Trung c. Chieán coâng cuûa vua quang đãng Trung vaø söï thaûm baïi cuûa quaân Thanh cuøng soá phaän bi ñaùt cuûa boïn Leâ Chieâu nhoáng d. Söï nhoáng nhaát cuûa vua Leâ11-Hai caâu thô sau noùi veà nhaân vaät naøo trong “Truyeän Kieàu”“Laøn thu thuyû neùt xuaân sônHoa ghen thua thaém, lieãu hôøn keùm xanh”. A. Thuyù Vaân b. Thuyù Kieàu c. Ñaïm Tieân d. Hoaïn Thö12-Taû caûnh nguï tình laø : a. Taû caûnh, taû tình b. Noùi leân tình caûm cuûa nhỏ ngöôøi c. Taû veû ñeïp cuûa caûnh, noãi khoå cuûa ngöôøi d. Möôïn caûnh vaät ñeå göûi gaém taâm traïngIII. Ñieàn töø mang đến saün đam mê hôïp vaøo choã troáng ( 3 ñieåm)* Caùc töø đến saün: Laãy löøng, Nguyeät Nga, Thuyù Kieàu , Ngoïc Hoài, Vuõ Nöông, aán soaùi, thuû tieát, oan khuaát, möôøi taùm, Vaân Tieân, löu laïc, Truyeän Kieàu. . . . . . . . . . . . . Laø cuûa Nguyeãn Du . . . . . . . . . . . . . . ñeïp töïa muøa thu ñaát trôøi.Noåi troâi . . . . . . . . . . . . . .giöõa ñôøi. . . . . . . . . . . . . .naêm aáy tình ngöôøi ña ñoan.. . . . . . . . . . . . . .moät daï saéc son Nhöng do . . . . . . . . . . . . . .boû bé boû choàng. . . . . . . . . . . . . . . Soá phaän long ñong Cuoái cuøng. . . . . . . . . . . . . . , deïp doøng ngoaïi xaâm. . . . . . . . . . . . . . . Coøn maõi ngaøn naêm. . . . . . . . . . . . . . Chieán thaéng, quang Trung anh huøng.. . . . . . . . . . . . . Moät daï thuyû chungQuyeát loøng. . . . . . . . . . . . . Giöõa doøng soâng saâu.B- TÖÏ LUAÄN: (4 ñ) 1-Cheùp laïi 8 caâu cuoái vào ñoaïn trích “Kieàu ôû laàu Ngöng Bích” vaø phaân tích.(2 ñieåm) 2-Giôùi thieäu veû ñeïp cuûa chò em Thuyù Kieàu baèng lôøi vaên cuûa em. (2 ñieåm)V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂMĐỀ KIỂM TRA VĂN HỌC TRUNG ĐẠI - MÔN NGỮ VĂN LỚP 9A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6 điểm)I và II: Câu 1 - Câu 12. (3 điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểmCâu123456789101112Đáp án b a c dcabbacbd III. (3 điểm) từng từ điền đúng được 0,25 điểm.Lần lượt điền: Truyện Kiều - Thúy Kiều - dò ra - Mười tám - Vũ Nương - oan khuất - Vân Tiên - ấn soái - Ngọc Hồi - lừng lẫy - Nguyệt Nga - thủ tiết.B. TỰ LUẬN: (4 điểm) 1. (2 điểm)- Chép lại thiết yếu xác: 1 điểm.- so sánh đầy đủ: 1 điểm. 2. (2 điểm)- trình làng đúng nội dung: 1 điểm.- biết phương pháp dùng lời văn của bản thân để giới thiệu: 1 điểm. VI. Xem XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA-----------------------------------------------