Khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa

     

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức quyền lực đặc biệt của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của chính đảng, của giai cấp công nhân.


Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước của dân, do dân và vì dân. Sự nghiệp xây dựng nhà nước này phải được thực hiện theo một quá trình dài theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Vậy nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì? Đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì? Đây là những câu hỏi thường gặp trong các bài thi môn triết học.

Bạn đang xem: Khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa

Sau đây, Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung sau để hỗ trợ khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức quyền lực đặc biệt của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của chính đảng, của giai cấp công nhân. Với tư cách là một trong các tổ chức chính trị cơ bản nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tổ chức quyền lực đặc biệt thể hiện và thực hiện lợi ích, ý chí của nhân dân lao động đặt dưới sự lãnh đạo của chính đảng, của giai cấp công nhân.

Chính vì vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là cơ quan quyền lực, vừa là bộ máy hành chính, vừa là tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa và xã hội của nhân dân được thể hiện tập trung qua hai chức năng của nó là chức năng thống trị giai cấp và chức năng tổ chức xây dựng xã hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa.

*

Đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

– Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Nhà nước này bắt buộc phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, nếu nhà nước không đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản có thể làm thay đổi bản chất chế độ xã hội, có thể lệch khỏi định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng về nguyên tắc khác hẳn với nhà nước tư sản, cũng là công cụ chuyên chính giai cấp nhưng vì lợi ích của tất cả những người lao động, tức là tuyệt đại đa số nhân dân. Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện việc trấn áp đối với những kẻ chống đối phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– Trong khi nhấn mạnh sự cần thiết của bạo lực và trấn áp, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn xem mặt tổ chức xây dựng là đặc trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa, của nhà nước chuyên chính vô sản. Lênin cho rằng chuyên chính vô sản không phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc lột, cũng phải chủ yếu là bóc lột mà mặt cư bản của nó là tổ chức xây dựng toàn diện xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa và tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Xem thêm: Công Thức Giải Bất Phương Trình Và Bài Tập Có Lời Giải Từ A, Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Hay Nhất

– Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Theo Lênin con đường vận động, phát triển của nó là ngày càng hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ nhằm lôi kéo đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

– Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước đặc biệt, nhà nước không còn nguyên nghĩa là nửa nhà nước sau khi những cơ sở kinh tế, xã hội cho sự tồn tại của nhà nước mất đi thì nhà nước cũng không còn, nhà nước sẽ tự tiêu vong.

Chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nhà nước xã hội chủ nghĩa có hai chức năng cơ bản là chức năng tổ chức xây dựng xã hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa và chức năng trấn áp với mọi sự chống đối công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Trong hai chức năng đó thì chức năng tổ chức xây dựng xã hội mới là chức năng cơ bản nhất, cho nên nhà nước xã hội chủ nghĩa theo các nhà kinh điển Mác xít đó là nhà nước nửa nhà nước, nhà nước không còn nguyên nghĩa.

Nhiệm vụ cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa được biểu hiện qua ba đặc điểm sau:

– Trên lĩnh vực chính trị, nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ quyền lực chủ yếu để bảo vệ sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua sự lãnh đạo của chính đảng, thực hiện lợi ích của nhân dân, đảm bảo sự thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Trên lĩnh vực kinh tế, nhà nước xã hội chủ nghĩa đại biểu cho toàn thể xã hội thực hiện việc quản lý, vận hành toàn bộ tài sản quốc gia tạo điều kiện, môi trường, pháp luật cho sự phát triển kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, đảm bảo việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần không ngừng tăng cho nhân dân. Đối với lĩnh vực kinh tế, nhà nước vô sản phải nhanh chóng phát triển mạnh về số lượng sản phẩm, củng cố kỷ luật lao động mới và nâng cao năng suất lao động được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

– Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện việc quản lý mọi hoạt động văn hóa, xã hội bằng pháp luật và bằng những chính sách đầu tư, khuyến khích sự phát triển toàn diện các hoạt động văn hóa, xã hội theo mục tiêu phục vụ lợi ích của nhân dân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Đối với lĩnh vực xã hội, phải xây dựng quan hệ xã hội mới, hình thành những tổ chức lao động mới, tập hợp được đông đảo những người lao động có khả năng vận dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện từng bước cải tạo những người tiểu tư sản, sản xuất hàng hóa thông qua các hình thức thích hợp.

Xem thêm: Mẫu Giáo Án Mĩ Thuật Lớp 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Giáo Án Mỹ Thuật Lớp 1 Cả Năm

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì? Đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì? Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.