Hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 2

     

a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Bản thân tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Bản thân tên là Nam.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 2


bài xích 1

Bài 1: Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe với đọc lại).

*

a) Hi. My name"s Peter.

Hello, Peter. My name"s Nam.

b) I"m Linda. What"s your name?

My name"s Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình tên là Peter.

Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

b) mình tên là Linda. Bạn thương hiệu là gì?

Tên của bản thân mình là Mai.


bài 2

Bài 2: Point và say

(Chỉ cùng nói).

*

Lời giải bỏ ra tiết:

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Linda.

 What"s your name?

My name"s Quan.

Tạm dịch:

Tên của người sử dụng là gì?

Tên của bản thân là Phong.

Tên của người sử dụng là gì?

Tên của chính mình là Linda.

Tên của người sử dụng là gì?

Tên của mình là Quân.


bài bác 3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

What"s your name?

My name"s Quan.

What"s your name?

My name"s Peter.

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Mai.

Xem thêm: Nhất Ngôn Ký Xuất Tứ Mã Nan Truy 2022, “Nhất Ngôn Ký Xuất, Tứ Mã Nan Truy”

What"s your name?

My name"s Linda.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Quân.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Peter.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Phong.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Mai.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Linda.


bài 4

Bài 4: Listen và tick.

(Nghe và ghi lại chọn).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linh: I"m Linh. What"s your name?

Peter: Hello, Linh. My name"s Peter. Nice lớn meet you.

2. Nam: Hi. My name"s Nam. What"s your name?

Linda: Hello, Nam. I"m Linda. Nice to lớn meet you.

Tạm dịch:

1. Linh: Tôi là Linh. Tên các bạn là gì?Peter: Xin chào, Linh. Tên tôi là Peter. Rất vui được gặp bạn.2. Nam: Xin chào. Tên tôi là Nam. Tên chúng ta là gì?Linda: Xin chào, Nam. Tôi là Linda. Rất vui được chạm chán bạn.

Lời giải đưa ra tiết:

1.a 2. B


bài 5

Bài 5: Look & write.

(Nhìn với viết).

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. A: What"s your name?

B: My name"s Peter.

2. A: I"m Mai. What"s your name?

B: My name"s Linda.

Tạm dịch:

1. Chúng ta tên là gì? bản thân tên là Peter.

2. Bản thân là Mai. Tên của khách hàng là gì?

Tên của mình là Linda.


bài bác 6

Bài 6: Let’s sing

(Chúng ta thuộc hát).

The alphabet song

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now I know my ABCs.

Next time will you sing with me?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bài hát bảng chữ cái

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Bây giờ tôi đang biết bảng vần âm ABC rồi.

Xem thêm: Bản Chất Của Cách Mạng Xã Hội, Câu 3 : * Bản Chất Của Cách Mạng Xã

Bạn sẽ thuộc hát tiếp cùng với tôi chứ?

cameraminhtan.vn 


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 180 phiếu
Bài tiếp sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp cameraminhtan.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng cameraminhtan.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cameraminhtan.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.