Hợp Chất X Mạch Hở Có Ctpt C4H9No2

     

Hợp chất X mạch hở bao gồm công thức phân tử C4H9NO2. Mang đến 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với hỗn hợp NaOH hình thành khí Y cùng dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và làm giấy quì tím độ ẩm chuyển thành màu xanh. Dung dịch Z có tác dụng làm mất thuốc nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Cực hiếm m là?

Bạn sẽ xem: Hợp chất x mạch hở gồm công thức c4h9no2

Phương pháp giải

X tác dụng NaOH sinh sản khí Y yêu cầu X : R1COOH3NR2

Dung dịch Z làm mất đi màu nước Brom bắt buộc R1 có liên kết đôi C=C → R1 ≥ 27

Khí Y làm cho giấy quì tím ẩm hóa xanh bắt buộc Y : R2NH2 và MY > 29 =>R2 + 16 > 29

MX = R1 + R2 + 61 = 103

→ R1= 27(CH2=CH-) với R2 = 15 (CH3-)

CH2=CH-COOH3NCH3 + NaOH →CH2=CH-COONa + CH3NH2+ H2O

(n_X = dfrac10,3103 = 0,1,,mol)

X tính năng NaOH tạo ra khí Y buộc phải X : R1COOH3NR2

Dung dịch Z làm mất đi màu nước Brom nên R1 có links đôi C=C, suy ra R1 ≥ 27 (1)

Khí Y làm cho giấy quì tím ẩm hóa xanh đề xuất Y : R2NH2 và MY > 29 =>R2 + 16 > 29

=> R2>13 (2)

Ta gồm : MX = R1 + R2 + 61 = 103 suy ra R1 + R2 = 42 (3)

Từ (1), (2), (3) → R1 = 27(CH2=CH-) với R2 = 15 (CH3-)

CH2=CH-COOH3NCH3 + NaOH→ CH2=CH-COONa + CH3NH2+ H2O

0,1 mol 0,1 mol

→ m = 0,1.94 = 9,4 gam
Bạn đang xem: Hợp chất x mạch hở có ctpt c4h9no2

*

+ xác định nhầm R1 là CH3, R2 là CH2=CH- → khẳng định sai khối lượng muối → chọn nhầm C

+ xác minh nhầm khí Y là NH3 → hỗn hợp Z cất muối CH2=CH-CH2-COONa → tính nhầm cân nặng muối → lựa chọn A


*

*Xem thêm: Đậu Lém Học Toán 1 - Phamthuynhan Productions

*

*

Ứng với cách làm phân tử C2H7O2N bao gồm bao nhiêu chất vừa bội nghịch ứng được với dung dịch NaOH, vừa bội nghịch ứng được với dung dịch HCl ?

Hai hợp hóa học hữu cơ X cùng Y bao gồm cùng phương pháp phân tử là C3H7O2N, gần như là chất rắn ở đk thường. Chất X làm phản ứng với dung dịch NaOH giải phóng khí, hóa học Y gia nhập phản ứng trùng ngưng. Các chất X, Y thứu tự là

Hợp hóa học hữu cơ CxHyO2N2 là muối amoni của amino axit bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch H2SO4 loãng theo tỉ trọng mol tương xứng là bao nhiêu

Cho hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tính năng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học hữu cơ đối kháng chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là

Hợp chất hữu cơ A mạch thẳng, CTPT là C3H10O2N2. A chức năng với kiềm sinh sản khí mùi khai nhẹ nhàng hơn không khí. A công dụng với axit chế tạo ra muối amin bậc I. Công thức cấu trúc của A là

Hợp hóa học hữu cơ X có công thức phân tử là C4H14O3N2. Khi mang lại X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y bao gồm 2 khí ở đk thường cùng đều có tác dụng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT tương xứng của X là

Hỗn thích hợp hữu cơ X có công thức C4H9O2N. Khi mang đến X tác dụng với dung dịch NaOH chiếm được một muối hạt của một amino axit với một ancol 1-1 chức. Số công thức cấu tạo cân xứng với X là

Cho hợp chất hữu cơ X bao gồm CTPT C3H12N2O3 phản nghịch ứng với dung dịch NaOH dư, đun cho nóng thu được hỗn hợp khí tất cả 2 chất Y cùng Z đa số làm xanh quì tím ẩm trong những số ấy chỉ có 1 chất khi tính năng với HNO2 giải hòa N2. Phần dung dịch sau phản ứng lấy cô cạn chỉ thu được các hợp hóa học vô cơ. Công thức cấu tạo của X là:

Hai hóa học hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và gồm công thức phân tử là C3H7O2N. X tác dụng với NaOH thu được muối hạt X1 gồm công thức phân tử là C2H4O2NNa ; Y chức năng với NaOH thu được muối hạt Y1 có công thức phân tử là C3H3O2Na. Tra cứu công thức cấu trúc của X, Y?

Chất hữu cơ X là một muối axit gồm CTPT là C4H11O3N hoàn toàn có thể phản ứng với tất cả dung dịch axit và dung dịch kiềm. Khi mang đến X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, cô cạn thì phần rắn chiếm được chỉ toàn hóa học vô cơ. Số CTCT tương xứng là:

Đun lạnh hợp chất hữu cơ X (CH6O3N2) với NaOH chiếm được 2,24 lít khí Y có chức năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Cân nặng muối khan thu được sau bội nghịch ứng là :

Cho 0,1 mol hóa học X (C2H8O3N2) tính năng với dung dịch cất 0,2 mol NaOH đun nóng thu được hóa học khí làm cho xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y thu được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là:

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2. đến 10,3 gam X làm phản ứng toàn vẹn với dung dịch NaOH sinh ra khí Y với dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và làm cho giấy quì tím độ ẩm chuyển thành màu xanh. Hỗn hợp Z có tác dụng làm mất màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối bột khan. Cực hiếm m là?

Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X gồm công thức phân tử C3H9O2N công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH, đun cho nóng thu được khí Y với dung dịch Z. Cô cạn Z chiếm được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu trúc thu gọn của X là

Hợp chất X bao gồm công thức phân tử trùng với công thức dễ dàng và đơn giản nhất, vừa tính năng được với axit vừa chức năng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Vào phân tử X, yếu tố phần trăm cân nặng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% cùng 15,73%; sót lại là oxi. Khi mang lại 4,45 gam X bội phản ứng hoàn toàn với một số lượng vừa dùng dung dịch NaOH (đun nóng) nhận được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

Đốt cháy trọn vẹn một hóa học hữu cơ X trong O2 chiếm được 1,344 lít CO2, 0,168 lít N2 (đktc) cùng 1,485 gam H2O. Khi mang lại X công dụng với NaOH chiếm được một thành phầm là CH3COONa. Công thức cấu trúc thu gọn của X là

X bao gồm CTPT C3H12N2O3. X tác dụng với hỗn hợp NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều phải có khí bay ra. đem 18,60 gam X chức năng hoàn toàn với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Sau bội nghịch ứng cô cạn dung dịch đến trọng lượng không thay đổi thì được m (gam) rắn khan, m có giá trị là

Cho hợp hóa học hữu cơ 1-1 chức X có công thức là C3H10O3N2. đến m gam X tác dụng với NaOH đầy đủ thu được 2,55 gam muối bột vô cơ. Giá trị của m là:

Hai chất hữu cơ A, B có công thức CH5NO2 với C2H7NO2. Tất cả hổn hợp X tất cả A và B cho chức năng với NaOH dư tạo thành 2,72 gam một muối nhất và cất cánh ra một các thành phần hỗn hợp khí tất cả $overlineM$= 27,5. Hỗn hợp X tất cả khối lượng

Cho hỗn hợp X gồm hai hóa học hữu cơ tất cả cùng cách làm phân tử C2H7O2N chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH và đun nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít các thành phần hỗn hợp Z (đktc) bao gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối khan là:

Hợp chất X gồm công thức C2H7NO2 tất cả phản ứng tráng gương, khi phản ứng với hỗn hợp NaOH loãng tạo ra dung dịch Y và khí Z, khi mang đến Z chức năng với dung dịch hỗn hợp có NaNO2 với HCl tạo ra khí p. Cho 11,55 gam X công dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được số gam hóa học rắn khan là:

Hỗn hợp X tất cả chất Y (C2H10O3N2) và hóa học Z (C2H7O2N). đến 14,85 gam X phản ứng toàn vẹn với hỗn hợp NaOH với đun nóng, thu được dung dịch M với 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp T gồm 2 khí (đều làm cho xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn tổng thể dung dịch M nhận được m gam muối khan. Giá trị của m có thể là

Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu láo hợp tất cả glyxin, anlanin, amoni acrylat và etylamin bởi lượng oxi vừa đủ. Thành phầm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 41,37 gam kết tủa, khối lượng dung dịch Ba(OH)2 giảm 26,82 gam cùng 1,008 lít khí (đktc) không xẩy ra hấp thụ. Quý hiếm của m là

Hai hóa học P, Q bao gồm công thức phân tử lần lượt là C3H12N2O3 với C2H7NO3. Khi đến P,Q bội nghịch ứng với dung dịch HCl cùng tạo thành khí Z; còn cùng với dung dich NaOH cùng mang đến khí Y. Nhận xét nào tiếp sau đây đúng

Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Số công thức cấu tạo có thể tất cả của X là

Cho sơ đồ gửi hóa

C8H15O4N + NaOH (xrightarrowt^o) X + CH4O + C2H6O

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào tiếp sau đây đúng?

Chất hữu cơ mạch hở X có công thức C8H15O4N. Cho m gam X chức năng với lượng dư NaOH nhận được (m +1) gam muối bột aminoaxit và hỗn hợp Y bao gồm hai ancol. Tính quý hiếm của m

Cho hỗn hợp E bao gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) cùng 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối bột của axit cacboxylic nhị chức) chức năng hoàn toàn với hỗn hợp KOH, chiếm được một ancol đối chọi chức, hai amin no (kế tiếp trong hàng đồng đẳng) cùng dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan gồm cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó gồm hai muối của nhì axit cacboxylic và muối của một α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối gồm phân tử khối lớn số 1 trong G là
Xem thêm: Trúng 4 Số Giải Đặc Biệt Được Bao Nhiêu Tiền? Trúng 4 Số Cuối Được Bao Nhiêu Tiền

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.