Furnish Là Gì

     
Dưới đây là những chủng loại câu gồm chứa tự "furnish", trong bộ từ điển tự điển Anh - cameraminhtan.vnệt. Bạn có thể tham khảo mọi mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ furnish, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ furnish trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - cameraminhtan.vnệt

1. How did Joshua và Caleb furnish examples of courage?

Giô-suê và Ca-lép cung cấp cho bọn họ gương quả cảm nào?

2. 11 Being impotent, false gods can furnish no witnesses.

Bạn đang xem: Furnish là gì

11 vì bất lực, những thần giả bắt buộc đưa ra nhân chứng.

3. A region"s primary responsibility is lớn build và furnish high schools.

Một nhiệm vụ chính của những vùng là xây dựng và trang bị cho những trường trung học.

4. He will carry them, strengthen them, và furnish escape. —Hebrews 6:10.

Ngài đã bồng ẵm, tiếp sức và giải cứu họ.—Hê-bơ-rơ 6:10.

5. Then the international workers came in lớn erect, paint, and furnish the buildings.

Xem thêm: Sửa Lỗi Entry Point Not Found Kernel32 Dll, Sửa Lỗi Entry Point Not Found Error

Sau đó, các công nhân nước ngoài đến xây dựng những tòa nhà, quét vôi với trang trí.

6. 10 Was Jehovah’s promise that they could furnish “a kingdom of priests” therefore an empty one?

10 bài toán dân Y-sơ-ra-ên rất có thể sản sinh ‘một vương quốc thầy tế-lễ’ bao gồm phải chỉ là lời hứa suông của Đức Chúa Trời không?

7. * Such stories only “furnish questions for research” —that is, raise frivolous questions that lead to pointless research.

đều chuyện như vậy chỉ “gây phải sự cãi-lẫy”—tức là nêu lên những thắc mắc cameraminhtan.vnển vông dẫn đến các cuộc phân tích vô ích.

8. He can furnish a home with all sorts of modern conveniences, but he cannot stem the tide of broken families.

Họ hoàn toàn có thể trang bị căn nhà với đủ tiện nghi tối tân, tuy thế lại thiết yếu ngăn nổi làn sóng mái ấm gia đình đổ vỡ.

9. (Romans 8:31, 32) Yes, if we keep walking in Jehovah’s way, he will furnish us “all things richly for our enjoyment.”

(Rô-ma 8:31, 32) Đúng vậy, nếu bọn họ tiếp tục đi trong đường của Đức Giê-hô-va, Ngài đang ban “mọi thứ dư-dật cho chúng ta được hưởng”.

Xem thêm: Cố Gắng Vượt Qua Khó Khăn Hãy Nhớ Đến 9 Điều Này, Khi Cuộc Sống Quá Khó Khăn Hãy Nhớ Đến 9 Điều Này

10. 4 Further highlighting the utter failure of Babylon’s gods, the prophecy continues: “They must stoop over; they must each alike bend down; they are simply unable lớn furnish escape for the burden, but into capticameraminhtan.vnty their own soul must go.”

4 Để cho biết thêm là các thần Ba-by-lôn hết sức vô dụng, lời tiên tri tiếp tục: “Chúng nó cúi xuống, cùng mọi người trong nhà khom mình; vẫn chẳng cứu được nhiệm vụ của mình, và chính mình lại bị tóm gọn làm phu-tù”.