XéT PHảN ứNG: FEXOY + H2SO4 → FE2(SO4)3 + SO2 + H2O Hệ Số CâN BằNG CủA H2SO4 Là

     
*


2 | xFe(+2y/x) -----> xFe(+3) +(3x-2y)e 3x-2y| S(+6)+2e->S(+4) =>2FexOy+(6x-2y)H2So4-> xFe2(SO4)3 + (3x-2y) SO2+ (6x-2y)H20Cân bằng Những PTHH sau: a) FexOy + H2 → fe + H2O b) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O c) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O d) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O e) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O f) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O


(Fe_xO_y+yH_2underrightarrow^^t^0xFe+yH_2O)

(Fe_xO_y+2yHClunderrightarrow^^t^0xFeCl_dfrac2yx+yH_2O)

(2Fe_xO_y+3yH_2SO_4 ightarrow xFe_2left(SO_4 ight)_3+3yH_2O)

(2M+2nH_2SO_4 ightarrow M_2left(SO_4 ight)_n+nSO_2+2nH_2O)

(3M+4nHNO_3 ightarrow3Mleft(NO_3 ight)_n+nNO+2nH_2O)

Đề câu này khá sai sai !


Cân bằng phương trình này hộ mk nha:

a. FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + S + H2O

b. FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2S + H2O

c. FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + NO2 + H2O

d. FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + NO + H2O

e. FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + N2O + H2O

FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + N2 + H2O

FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + NH4NO3 + H2O


b. 8 FexOy + (15x -2y) H2SO4 = 4xFe2(SO4)3 + (3x-2y) H2S +12x H2O

a. 6 FexOy + (12x-2y) H2SO4 =3x Fe2(SO4)3 + (3x-2y)S + (12x-2y) H2O


Mg(NO+3+)+2+++NH4NO3+++H2Ob.+FexOy+++H2SO4+------>Fe2(SO4)3+++SO2+++H2Oc.+FexOy+++HNO3------>+Fe(NO3)3+++NO+++H2Od.+FeO+++H2SO4+------>+Fe2(SO4)3+++SO2+++H2Oe....">
Cân bằng các phản ứnga. Mg + HNO3------>Mg(NO 3 ) 2 + NH4NO3 + H2Ob. FexOy + H2SO4 ------>Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Oc. FexOy + HNO3------> Fe(NO3)3 + NO + H2Od. FeO + H2SO4 ------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Oe. Fe3O4 + HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cân bằng các phản ứnga. Mg + HNO3------>Mg(NO 3 ) 2 + NH4NO3 + H2Ob. FexOy + H2SO4 ------>Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Oc. FexOy + HNO3------> Fe(NO3)3 + NO + H2Od. FeO + H2SO4 ------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Oe. Fe3O4 + HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NO + H2O


(a,4Mg+10HNO_3 o 4Mg(NO_3)_2+NH_4NO_3uparrow+3H_2O\b,2Fe_xO_y+(6x-2y)H_2SO_4 o xFe_2(SO_4)_3+(3x-2y)SO_2uparrow+(6x-2y)H_2O\c,3Fe_xO_y+(12x-2y)HNO_3 o 3xFe(NO_3)_3+(3x-2y)NOuparrow+(6x-y)H_2O\d,2FeO+4H_2SO_4 o Fe_2(SO_4)_3+SO_2uparrow+4H_2O\e,3Fe_3O_4+28HNO_3 o 9Fe(NO_3)_3+NOuparrow+14H_2O)


4. Cân nặng bằng những phương trình chất hóa học sau cất ẩn

1) FexOy + H2 → fe + H2O

2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O

3) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O


1) FexOy + yH2 --to--> xFe + yH2O

2) (Fe_xO_y+2yHCl ightarrow xFeCl_dfrac2yx+yH_2O)

3) (2Fe_xO_y+2yH_2SO_4 ightarrow xFe_2left(SO_4 ight)_dfrac2yx+2yH_2O)

4) (2M+2nH_2SO_4 ightarrow M_2left(SO_4 ight)_n+nSO_2+2nH_2O)

5) (3M+4nHNO_3 ightarrow3Mleft(NO_3 ight)_n+nNO+2nH_2O)

6) (2Fe_xO_y+left(6x-2y ight)H_2SO_4 ightarrow xFe_2left(SO_4 ight)_3+left(3x-2y ight)SO_2+left(6x-2y ight)H_2O)


1, ( Fe_xO_y + yH_2 → xFe + yH_2O)

2, (Fe_xO_y + 2yHCl → xFeCl_dfrac2yx + yH_2O)

3, (2Fe_xO_y+2yH_2SO_4 → xFe_2(SO_4)_dfrac2yx + 2yH_2O)

4, (2M + 2nH_2SO_4 → M_2(SO_4)n + nSO_2 +2nH_2O)

5, (M + 2nHNO_3 → M(NO_3)n + 2nNO + H_2O)

6, (Fe_xO_y+H_2SO_4->Fe_2(SO_4)_dfrac2yx+SO_2+H_2O)(PTHH KO THỂ XẢY RA)


(1,Fe_xO_y+yH_2 ightarrow xFe+yH_2O)

(2,Fe_xO_y+2yHCl ightarrow xFeCl_dfrac2yx+yH_2O)

(3,2Fe_xO_y+2yH_2SO_4 ightarrow xFe_2left(SO_4 ight)_dfrac2yx+2yH_2O)

(4,2M+2nH_2SO_4 ightarrow M_2left(SO_4 ight)_n+nSO_2+2nH_2O)

(5,M+2nHNO_3 ightarrow Mleft(NO_3 ight)_n+2nNO+H_2O)

(6,2Fe_xO_y+2yH_2SO_4 ightarrow xFe_2left(SO_4 ight)_dfrac2yx+2ySO_2+yH_2O)Fe2(SO4)3+SO2+H2OCu2O+HNO3---->Cu(NO3)2+NH4NO3+H2OFexOy+H2SO4---->Fe2(SO4)3+SO2+H2OFexOy+HNO3---->Fe(NO3)2+NO2+H2OFexOy+NO3---->Fe(NO3)3+NtOz+H2O">

Fe(OH)2+H2SO4 sệt nóng ----->Fe2(SO4)3+SO2+H2OCu2O+HNO3---->Cu(NO3)2+NH4NO3+H2OFexOy+H2SO4---->Fe2(SO4)3+SO2+H2OFexOy+HNO3---->Fe(NO3)2+NO2+H2OFexOy+NO3---->Fe(NO3)3+NtOz+H2O


2Fe(OH)2 + 4H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O4Cu2O + 18HNO3 ---> 8Cu(NO3)2 + NH4NO3 + 7H2O4FexOy + (12x-4y) H2SO4 ---> 2x Fe2(SO4)3 + (6x-4y) SO2 + (12x-4y) H2OFexOy + (4x-2y) HNO3 ---> x Fe(NO3)2 + (2x-2y) NO2 + (2x-y) H2O(5t-2z) FexOy + (18xt - 2yt - 6xz) HNO3---> (5tx-2zx) Fe(NO3)3 + (3x-2y) NtOz + (9xt-yt-3xz) H2O


+FeO+++CO2CxHy ++O2 ----->+CO2 ++H2OFe(OH)2y/x ++O2 ----->+Fe2O3+++H2OFexOy+++H2SO4+----->+Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O">

Cân bởi các PTHH sau :FexOy + co -----> FeO + CO2CxHy + O2 -----> CO2 + H2OFe(OH)2y/x + O2 -----> Fe2O3 + H2OFexOy + H2SO4 -----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


(Fe_xO_y+left(y-x ight)COunderrightarrowt^oxFeO+left(y-x ight)CO_2)

(2C_xH_y+dfrac4x+y2O_2underrightarrowt^o2xCO_2+yH_2O)

(4xFeleft(OH ight)_dfrac2yx+left(3x-2y ight)O_2underrightarrowt^o2xFe_2O_3+4yH_2O)

(2Fe_xO_y+left(6x-2y ight)H_2SO_4left(đ ight)underrightarrowt^oxFe_2left(SO_4 ight)_3+left(3x-2y ight)SO_2+left(6x-2y ight)H_2O)


 Fe2(SO4)3+++SO2+++CO2+++H2O.2. +FeSO4+++H2SO4+----> Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O.3. +Fe(OH)2+++H2SO4+------> Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O.4. +Fe(NO3)2...">
Cân bằng các phương trình sao1. FeCO3 + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O.2. FeSO4 + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.3. Fe(OH)2 + H2SO4 ------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.4. Fe(NO3)2 + HNO3 -------> Fe(NO3)3 + NO + H2O.5. K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O6. KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O7. KNO3+ Al → KNO2 + Al2O38. KClO3+ S → KCl + SO29. KMnO4 + SO2 + H2O ----> MnSO4 + K2SO4 + H2SO4.10. K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 --------> Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2...

Bạn đang xem: Xét phản ứng: fexoy + h2so4 → fe2(so4)3 + so2 + h2o hệ số cân bằng của h2so4 là


Cân bằng các phương trình sao

1. FeCO3 + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O.

2. FeSO4 + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

3. Fe(OH)2 + H2SO4 ------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

Xem thêm: 6 Điều Lưu Ý Khi Mua Áo Cưới Chợ Tân Bình, Áo Cưới Giá Sỉ Chợ Tân Bình

4. Fe(NO3)2 + HNO3 -------> Fe(NO3)3 + NO + H2O.

5. K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

6. KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

7. KNO3+ Al → KNO2 + Al2O3

8. KClO3+ S → KCl + SO2

9. KMnO4 + SO2 + H2O ----> MnSO4 + K2SO4 + H2SO4.

Xem thêm: Giáo Án Khám Phá Khoa Học 3-4 Tuổi 3, Tìm Hiểu Về Các Con Vật Nuôi Trong Gia Đình Trẻ 3

10. K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 --------> Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.


Cân bằng những phương trình sao

1. 2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

2. 2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

3. 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

4. 3Fe(NO2)2 + 8HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 5NO + 4H2O

5. K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O


6. KClO3 + 6HCl → 3Cl2 + KCl + 3H2O

7. 3KNO3+ 2Al → 3KNO2 + Al2O3

8. 2KClO3 + 3S → 2KCl + 3SO2

9. 5SO2 + 2KMNO4 + 2H2O → 2MNSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

10. 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O


Cân bằng các phương trình sao

1. 2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

2. 2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

3. 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

4. 3Fe(NO2)2 + 8HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 5NO + 4H2O

5. K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

*