Đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

     

Đốt cháy trọn vẹn 40,0 ml tất cả hổn hợp X bao gồm C3H6, CH4, teo (số mol CO gấp hai lần số mol CH4), thu được 48 ml CO2 (các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là: A. 25,8 B. 12,9 C. 22,2 D. 11,1

Đốt cháy hoàn toàn 40,0 ml các thành phần hỗn hợp X tất cả C3H6, CH4, teo (số mol CO gấp hai lần số mol CH4), nhận được 48 ml CO2 (các thể tích khí được đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ với áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là:

A. 25,8

B. 12,9

C. 22,2

D. 11,1Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, teo (thể tích CO gấp đôi lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất). Tỉ khối của X đối với khí H2 là: A. 12,9. B. 25,8. C. 22,2. D. 11,1

Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X bao gồm C3H6, CH4, teo (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí H2 là:

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

12,9.

B. 25,8.

C. 22,2.

D. 11,1


*

Đặt VC3H6 = a ; VCH4 = b ⇒ VCO = 2bCó VC3H6 + VCH4 + VCO = Vhỗn đúng theo = a + 3b = trăng tròn (1)Áp dụng định biện pháp bảo toàn nhân tố C có:VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO ⇒ 24 = 3a + 3b (2)Từ (1) với (2) ⇒ a = 2 ; b = 6 ⇒ nC3H6 : nCH4 : nCO = 2 : 6 : 12 = 1 : 3 : 6Gỉa sử: nC3H6 = 1 ⇒ nCH4 = 3 ⇒ nCO = 6MX = ( mC3H6 + mCH4 + mCO ) / nX = (42 + 16.3 + 6.28) / (1+3+6) = 25,8⇒ dX/H2 = 12,9Đáp án A

Đặt VC3H6 = a ; VCH4 = b ⇒ VCO = 2b

Có VC3H6 + VCH4 + VCO = Vhỗn đúng theo = a + 3b = trăng tròn (1)

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn nhân tố C có:

VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO ⇒ 24 = 3a + 3b (2)

Từ (1) và (2) ⇒ a = 2 ; b = 6

 ⇒ nC3H6 : nCH4 : nCO = 2 : 6 : 12 = 1 : 3 : 6

Gỉa sử: nC3H6 = 1 ⇒ nCH4 = 3 ⇒ nCO = 6

MX = ( mC3H6 + mCH4 + mCO ) / nX = (42 + 16.3 + 6.28) / (1+3+6) = 25,8

⇒ dX/H2 = 12,9

Đáp án A


Đốt cháy trọn vẹn 20,0 ml tất cả hổn hợp X gồmC3H6, CH4, CO(thể tích CO gấp đôi lần thể tíchCH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo cùng ở đk nhiệt độ cùng áp suất). Tỉ khối của X đối với khí hiđro là A. 22,2 B. 25,8 C. 12,9 D. 11,1

Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml tất cả hổn hợp X gồmC3H6, CH4, CO(thể tích CO gấp rất nhiều lần lần thể tíchCH4), chiếm được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo thuộc ở đk nhiệt độ với áp suất). Tỉ khối của X đối với khí hiđro là

A. 22,2

B. 25,8

C. 12,9

D. 11,1


Hỗn vừa lòng khí X gồm (CH4 ,CO2 ,O2) cùng đo ở đk nhiệt độ với áp suất ,trong đó tỉ lệ số mol CH4 cùng CO2 thứu tự là 1:1 biết tỉ khối các thành phần hỗn hợp X so với Hidro là 15,5

-tính phần trăm thể tích từng khí ý trong tất cả hổn hợp X

-Tính phần trăm trọng lượng mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp X


Hỗn hòa hợp khí X có (CH4 ,CO2 ,O2) cùng đo ở điều kiện nhiệt độ cùng áp suất ,trong đó tỉ lệ số mol CH4 và CO2 lần lượt là 1:1 biết tỉ khối tất cả hổn hợp X đối với Hidro là 15,5

 

-tính xác suất thể tích từng khí ý trong hỗn hợp X

 

-Tính phần trăm cân nặng mỗi khí trong hỗn hợp X

 

 


Đốt cháy hoàn toàn 10 ml tương đối một este X nên vừa đầy đủ 50 ml khí O2, thu được tất cả hổn hợp Y bao gồm khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ thể tích tương ứng là 5 : 4. Ngưng tụ toàn thể hơi H2O trong Y, thấy còn lại 50 mL khí. Biết những thể tích khí cùng hơi đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Phân tử khối của X là A. 86 B. 100 C. 132 D. 118

Đốt cháy hoàn toàn 10 ml khá một este X bắt buộc vừa đủ 50 ml khí O2, thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm khí CO2 cùng hơi H2O có tỉ lệ thể tích khớp ứng là 5 : 4. Dừng tụ toàn thể hơi H2O trong Y, thấy còn lại 50 mL khí. Biết các thể tích khí cùng hơi đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ, áp suất. Phân tử khối của X là

A. 86

B. 100

C. 132

D. 118


Chọn đáp án C

50 mL khí không trở nên ngưng tụ làCO2; tỉ lệnH2O :nCO2 =4:5

→ tất cả 40 mLH2O

các khí cùng hơi đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất → chọn điều kiện V = 10 mL ⇄ 1 mol.

Ta có: đốt 1 mol este X cần5 mol O2 →t05 mol CO2 +4 mol H2O

BTNT oxi có trong X:nO = 4

→ số O = 4 : 1 = 4.

Lại có số C = 5 : 1 = 5 và số H = 4 × 2 : 1 = 8

→ CTPT của X làC5H8O4

Tính được MX = 132


Hỗn phù hợp khí X tất cả 02 cùng 03 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 23. Hỗn hợp khí Y gồm CH4 và C2H2 có tỉ khối đối với H2 là 11. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y bắt buộc vừa đầy đủ V2 lít X ( biết thành phầm cháy có CO2 và H2O, các chất khí đo ở cùng đk nhiệt độ, áp suất ). Xác minh tỉ lệ V1:V2


Chia lếu hợp gồm hai Ancol solo chức X, Y (MX phân tách hỗn hợp gồm hai Ancol đối chọi chức X, Y (MX Y) là đồng đẳng sau đó thành nhì phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần (1) nhận được 2,8 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,15 gam H2O. Đun nóng phần (2) cùng với H2SO4 quánh ở 140oC thu được tất cả hổn hợp E tất cả 0,625 gam láo lếu hợp bố ete và hai Ancol dư. Hóa hơi trọn vẹn hỗn hợp tía ete trên thu thể tích hơi bởi thể tích của 0,21 gam khí N2 (trong cùng đk nhiệt độ cùng áp suất). Trong E bao gồm tỉ lệ số mol của X với số mol của Y là

A. 4 : 3. 

B. 1 : 1

C. 3 : 4. 

D. 2 : 3.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Lời giải:+ phần 1: nCO2 = 0,125 nH2O = 0,175nH2O > nCO2 ⇒ 2 ancol no hởGọi công thức chung của 2 ancol là CnH2n+2O⇒ n : (n+1) = 0,125 : 0,175 ⇒ n = 2,5⇒ 2 Ancol đó là C2H5OH(X) với C3H7OH(Y)mà 2,5 = (3 + 2) : 2 ⇒ nC2H5OH = nC3H7OH = 0,125 : 2,5 : 2 = 0,025+ phần 2: n ete = 0,21 : 28 = 0,0075 ⇒ nAncol phản nghịch ứng = 2n ete = 0,015 ; nH2O = n ete = 0,0075Áp dụng định dụng cụ bảo toàn m có:mAncol phản nghịch ứng...

Xem thêm: Liên Đội Trường Tiểu Học Mê Linh, Tiểu Học Mê Linh


Đọc tiếp

Lời giải:

+ phần 1: nCO2 = 0,125

nH2O = 0,175

nH2O > nCO2 ⇒ 2 ancol no hở

Gọi bí quyết chung của 2 ancol là CnH2n+2O

⇒ n : (n+1) = 0,125 : 0,175 ⇒ n = 2,5

⇒ 2 Ancol sẽ là C2H5OH(X) cùng C3H7OH(Y)

mà 2,5 = (3 + 2) : 2 ⇒ nC2H5OH = nC3H7OH = 0,125 : 2,5 : 2 = 0,025

+ phần 2: n ete = 0,21 : 28 = 0,0075 ⇒ nAncol làm phản ứng = 2n ete = 0,015 ;

nH2O = n ete = 0,0075

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn m có:

mAncol bội nghịch ứng = m ete + mH2O

⇒ mAncol phản ứng = 0,625 + 0,0075.18 = 0,76

Gọi nC2H5OH làm phản ứng = a ; nC3H7OH phản bội ứng = b.

có a + b = nAncol bội phản ứng = 0,015

46a + 60b = mAncol phản ứng = 0,76g

⇒ a = 0,01 ; b= 0,005

⇒ nX/E = 0,025 – 0,01 = 0,015 ;

nY/E = 0,025 – 0,005 = 0,02

⇒ nX/E : nY/E = 0,015 : 0,02 = 3: 4

Đáp án C.


Đúng 0
Bình luận (0)
Đốt cháy trọn vẹn 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X có trimetylamin cùng hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, chiếm được 375 ml các thành phần hỗn hợp Y gồm khí cùng hơi. Dẫn tổng thể Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), thể tích khí sót lại là 175 ml. Những thể tích khí với hơi đo ngơi nghỉ cùng đk về nhiệt độ và áp suất. Hai hiđrocacbon chính là A. C2H6 cùng C3H8. B. C2H4 và C3H6. C. C3H6 và C4H8. D. C3H8 và C4H10.
Đọc tiếp

Đốt cháy hoàn toàn 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X tất cả trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng tiếp đến bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml tất cả hổn hợp Y bao gồm khí cùng hơi. Dẫn tổng thể Y trải qua dung dịch H2SO4 sệt (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Những thể tích khí cùng hơi đo ở cùng đk về ánh nắng mặt trời và áp suất. Nhị hiđrocacbon đó là

A. C2H6 cùng C3H8.

B. C2H4 và C3H6.

C. C3H6 và C4H8.

D.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7 Năm Học 2016, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 7 Năm Học 2017

 C3H8 và C4H10.


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy
Đáp án CTrong cùng đk nhiệt độ cùng áp suất thì tỉ trọng thể tích đó là tỉ lệ số mol. Luôn có VH2O = 550- 250 = 300 ml , VCO2 + V N2 = 250 mlNếu hỗn hợp là hidrocacbon no (ankan)→ Vankan + Vamin = VH2O - VCO2 - VN2 = 50 Đáp án C

Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ thể tích chính là tỉ lệ số mol. Luôn luôn có VH2O = 550- 250 = 300 ml , VCO2 + V N2 = 250 mlNếu hỗn hợp là hidrocacbon no (ankan)→ Vankan + Vamin = VH2O - VCO2 - VN2 = 50 Nếu tất cả hổn hợp là anken → Vanken= VH2O -VCO2 - VN2 = 50 ml → Vamin = 50 ml → VN2= 25ml→ 50. 2+ 50.n = 250-25 → n = 2,5 → hai anken là C2H4 với C3H6.Đáp án C.


Đúng 0

Bình luận (0)
Đốt cháy trọn vẹn 1 lít các thành phần hỗn hợp khí có ankin X và hiđrocacbon Y bắt buộc dùng 2,25 lít khí O2, nhận được 1,5 lít khí CO2 (các thể tích khí đo làm việc cùng đk nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X cùng Y lần lượt là: A. C2H2 cùng CH4 B. C3H4 và C2H6 C. C2H2 cùng C2H4 D. C3H4 với CH4
Đọc tiếp

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí bao gồm ankin X với hiđrocacbon Y bắt buộc dùng 2,25 lít khí O2, thu được 1,5 lít khí CO2 (các thể tích khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X với Y lần lượt là:

A. C2H2 và CH4

B. C3H4 với C2H6

C. C2H2 và C2H4

D. C3H4 với CH4


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy

Chọn A

C2H2 và CH4


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)