Đồ Thị Hàm Số Y=2X+B Cắt Trục Hoành Tại Điểm Có Hoành Độ Là 3. Vậy B=

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: đồ thị hàm số y=2x+b cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 3. vậy b=

*

cho đường thẳng d y=ax+b . Biết (d) giảm trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 và tuy vậy song cùng với y=-2x+3. Tìm kiếm a,b


*

Cho mặt đường thẳng d tất cả phương trình y = ax + b hiểu được đường trực tiếp d giảm trục hoành trên điểm gồm hoành độ bởi 1 và song song với mặt đường thẳng y = -2x + 2003

1. Tìm kiếm a với b

2. Search tọa độ những điểm chung nếu tất cả của d và parabol p: y=-1/2x^2

 


*

a) bởi (d) tuy nhiên song với đường thẳng (y=-2x+2003Rightarrowleft{eginmatrixa=-2\b e2003endmatrix ight.)

(Rightarrowleft(d ight):y=-2x+b)

Vì (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ = 1

(Rightarrow) tọa độ điểm này là (left(1;0 ight))

(Rightarrow1=bRightarrowleft(d ight):y=-2x+1)

b) pt hoành độ giao điểm: (-dfrac12x^2=-2x+2Rightarrowdfrac12x^2-2x+2=0)

(Rightarrow x^2-4x+4=0Rightarrowleft(x-2 ight)^2=0Rightarrow x=2Rightarrow y=-dfrac12.2^2=-2)

(Rightarrow) tọa độ giao điểm là (left(2;-2 ight))


Đúng 1
comment (0)

Cho con đường thẳng d gồm phương trình y = ax + b. Biết rằng đường thẳng d cắt trục hoành trên điểm có hoành bằng 1 và tuy nhiên song với con đường thăng y = -2x + 2003.

1. Kiếm tìm a và b.


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi diệt

Đường thẳng d giảm trục hoành trên điểm tất cả hoành bằng 1 : 

(x=1.y=0)

(a+b=0left(1 ight))

Song song với đường thăng y = -2x + 2003 :

(Rightarrow a=-2)

(Từleft(1 ight):b=2)


Đúng 2

bình luận (0)

Tìm a , b biết đường thẳng y = ax + b 

song song với đường thẳng y = -2x - 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3


Lớp 9 Toán Chương II - Hàm số số 1
1
0
Gửi bỏ

Vì y=ax+b song song với y=-2x-3 đề xuất a=-2

Vậy: (d): y=-2x+b

Thay x=0 cùng y=3 vào (d), ta được:

(-2cdot0+b=3)

hay b=3


Đúng 1

phản hồi (0)

Xác định hàm số y = ax+b có đồ thụ là đường thẳng (d) .Biết con đường thẳng (d) tuy nhiên song với đường thẳng y=-1/2x+3 và giảm trục hoành tại điểm có hoành độ bởi 2


Lớp 9 Toán Chương II - Hàm số hàng đầu
2
0
Gửi bỏ

(left(d ight):y=ax+b//y=-dfrac12x+3Leftrightarrow a=-dfrac12left(1 ight))

(d) cắt trục hoành tai điểm tất cả hoành độ 2

(Leftrightarrow y=0;x=2Leftrightarrow2a+b=0left(2 ight)\left(1 ight)left(2 ight)Leftrightarrowleft{eginmatrixa=-dfrac12\b=1endmatrix ight.)

Vậy đths là (y=-dfrac12x+1)

 

 


Đúng 1

phản hồi (0)

Vì (d)//y=-1/2x+3 nên (a=-dfrac12)

Thay x=2 cùng y=0 vào (d), ta được:

(b+dfrac-12cdot2=0)

hay b=1


Đúng 0
comment (0)

tìm a cùng b biết con đường thẳng (d) y = ax + b song song với đường thẳng y = -3x +2 và cắt trục hoành trên điểm A xcos hoành độ bằng (-1)

 


Lớp 9 Toán Ôn thi vào 10


Xem thêm: Naoh + Cr2(So4)3 + Bao2 - Ôn Tập Crom Và Hỗn Hợp Crom Tác Dụng Với Naoh

1
0
Gửi hủy

vì mặt đường thẳng (d) y = ax + b song song với con đường thẳng y = -3x+2

=>a=-3, b( e)2

vì con đường thẳng (d) y = ax + b cắt trục hoành trên A (-1;0)=>x=-1,y=0

thay x=-1,y=0,a=-3 vào pt con đường thẳng (d) ta được

0=3+bb=-3(thỏa mãn)

vậy a=-3,b=-3


Đúng 0

bình luận (0)

câu 9 mang đến 2 mặt đường thẳng d y= -x+m+2 cùng d1 y=(m bình -2)x+3 tìm kiếm m d cùng d1 tuy vậy song

câu 10 cho hai tuyến phố thẳng d bằng y trừ 3x công 2 với d phẩy y bằng ax+b kiếm tìm a và b d phẩy đi qua A(âm 1,2)và tuy nhiên song d

câu 11 tìm m để đồ thị hàm số y=2x-1 cùng y=-x+m cắt nhau ở 1 điểm bao gồm hoành độ =2

câu 12 kiếm tìm m để đường thẳng y=2x-5 và đường thẳng y =(m-2)x+m-2 giảm nhâu ở một điểm bên trên trục tung 

câu 13 viết pt con đường thẳng d trải qua điêm M( âm 2 ,0) và giảm tung độ =3

câu 14 xác định hàm số y =ax+b biết đồ thị hàm số tuy vậy song với con đường thẳng y= 1 phần 2 x +5vaf giảm trục tung trên điểm tất cả hoành độ bằng -3

câu 15 xác định hàm số y=ã+b biết thứ thị hàm số tuy nhiên song với mặt đường thẳng y=1 phần 2 x +5 cắt trục hoành tại điểm gồm hoành độ bằng 3


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi bỏ

Xác định hàm số Y=ax+b biết đồ gia dụng thị hàm số

a,Cắt trục tuy nhiên song tại điểm có tung độ bởi -3 và trải qua điểm A(2,-2)

b,Song song với mặt đường thẳng Y=-2x+3 và đi qua điểm B( 3; 1)

c,Cắt trục tung trên điểm tất cả tung độ bởi 3 và giảm trục hoành tại điểm tất cả hoành độ bằng √2

d,Song tuy nhiên với con đường thẳng y=3x +1 và trải qua điểm M (4;-5)


Lớp 9 Toán
1
0
giữ hộ Hủy

các bạn giúp mình với ạ.


Đúng 0

bình luận (0)

Viết pt đg trực tiếp (d): y=ax+b biết:a) Có hệ số góc =-2 và cắt trúc tung trên điểm có trung độ =2b) Có thông số góc =2 và giảm trục hoành trên điểm tất cả hoành độ =3c)Qua A(1,1) và song song với mặt đường thẳng (d") y=-2x+5d) gồm tung độ nơi bắt đầu =3 và qua điểm B (1,2)


Lớp 9 Toán Chương II - Hàm số số 1
1
0
Gửi bỏ

b: Vì thông số góc là 2 bắt buộc a=2

Vậy: y=2x+b

Thay x=0 với y=3 vào y=2x+b, ta được:

b=3


Đúng 0

bình luận (0)

2/Xác định hằng số a , b của mặt đường thẳng y = ax + b Biết

a/ D tuy vậy song với đường thẳng D1 y = 3 x + 1 và trải qua điểm A (2 ,5)

b/D tuy vậy song với mặt đường thẳng d2 y = x - 5 và cắt trục hoành trên điểm tất cả hoành độ bằng -2

c/D đi qua điểm A = (-1 ;2), hay b (2; - 3)

(d):Y = ax + b

(d’): y=a’x+b’

 


Lớp 9 Toán Chương II - Hàm số số 1
1
0
Gửi diệt

(a,Leftrightarrowleft{eginmatrixa=3;b e1\2a+b=5endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=3\b=-1endmatrix ight.\b,Leftrightarrowleft{eginmatrixa=1;b e-5\Bleft(-2;0 ight)inđthsendmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=1;b e-5\-2a+b=0endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=1\b=2endmatrix ight.\c,Leftrightarrowleft{eginmatrix-a+b=2\2a+b=-3endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=-dfrac53\b=dfrac13endmatrix ight.)


Đúng 3

phản hồi (0)

Lớp học tập trực đường

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Văn Hóa Là Gì? Ví Dụ Về Đặc Trưng Của Văn Hóa Là Gì? Ví Dụ Về Văn Hóa Việt Nam?

olm.vn hoặc hdtho
cameraminhtan.vn