ĐEM TRÙNG HỢP 10.8 GAM BUTA-1 3-ĐIEN

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đem trùng hòa hợp 10,8 gam buta-1,3-đien thu được sản phẩm gồm cao su buna cùng buta-1,3-đien dư. Lấy 50% lượng sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch B r 2 dư thấy 19,2 g B r 2 bội phản ứng. Vậy công suất phản ứng là 

A. 40%

B. 80% 

C. 60%

D. 79% 


*

*


Để cấp dưỡng 1 tấn cao su đặc buna (polibuta-1,3-đien) cần từng nào lít động 96 ° ? Biết hiệu suất chuyển hoá etanol thành buta-1,3-đien là 80% và năng suất trùng phù hợp buta-1,3-đien là 90%, cân nặng riêng của etanol là 0,8 g/ml.

Bạn đang xem: đem trùng hợp 10.8 gam buta-1 3-đien

A. 3081

B. 2957

C. 4536

D. 2563


Đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien cùng với stiren được cao su buna-S. Rước một lượng cao su thiên nhiên buna-S trên rước đốt cháy hoàn toàn thấy n C O 2 n H 2 O = 16 9 . Tỷ lệ trung bình giữa số đôi mắt xích buta-1,3-đien và số đôi mắt xích stiren trong loại cao su thiên nhiên trên là:

A. 2:3.

B. 1:1.

C. 3:2.

D. 1:2.


Một loại cao su thiên nhiên buna-N được tạo nên do bội nghịch ứng đồng trùng vừa lòng giữa buta-1,3-đien cùng với acrilonitrin C H 2 = C H - C N . Đốt cháy hoàn toàn cao su buna-N với bầu không khí vừa đủ, sau đó đưa tất cả hổn hợp sau làm phản ứng về 136 ٫ 5 ° C  thu được hỗn hợp khí Y cất 14,41% C O 2  về thể tích. Tỉ lệ mắt xích thân buta-1,3-đien với acrilonitrin là

A. 1 : 2.

B. 2 : 1.

C. 2 : 3.

D. 3 : 2.


Khi thực hiện đồng trùng vừa lòng buta-1,3-đien với stiren, xúc tác na thu được một loại cao su buna-S. Cứ 42 gam cao su đặc buna-S phản ứng hết với 32 gam Br2 vào CCl4. Tỉ lệ đôi mắt xích buta-1,3-dien cùng stiren trong cao su thiên nhiên buna-S là

A. 1:2

B. 3:5

C. 1:3

D. 2:3


Trùng phù hợp a mol buta-1,3-đien cùng với b mol acrilonitrin. Sau thời điểm phản ứng trọn vẹn chỉ nhận được một loại cao su đặc buna–N, trong số đó nguyên tố nitơ chỉ chiếm 8,69% về khối lượng. Tỉ lệ thành phần a : b tương xứng là

A. 1 : 1.

Xem thêm: Tổng Hợp De Thi Văn Thpt Quốc Gia Các Năm Gần Đây, De Thi Văn Thpt Quốc Gia Các Năm Gần Đây

B. 2 : 1.

C. 3 : 1.

D. 3 : 2.


Người ta điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau

X e n l u l o z ơ → G l u c o z ơ → E tan o l → B u t a - 1 , 3 - đ i e n → c a o s u B u n a

Biết năng suất 3 bội phản ứng đầu thứu tự là 35%, 80%, 60%. Khối lượng xenlulozơ đề nghị để phân phối 1 tấn cao su đặc Buna là:

A. 25,625 tấn

B. 17,857 tấn

C. 5,806 tấn

D. 37,875 tấn


Khi thực hiện đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien cùng stiren chiếm được một loại cao su đặc là cao su buna-S. Đem đốt một mẫu cao su này ta thấy số mol O 2  tác dụng bởi 1,325 lần số mol C O 2  sinh ra. Hỏi tỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien với stiren vào mẫu cao su đặc trên là

A. 3:1

B. 1:3

C. 1:2

D. 2:1


Tiến hành bội phản ứng đồng trùng thích hợp giữa stiren cùng buta - 1,3 - đien, chiếm được polime X. Cứ 2,834 gam X làm phản ứng đầy đủ với 1,731 gam Br2 trong dung dịch. Tỉ lệ số đôi mắt xích buta - 1,3 - đien với stiren trong X là

A. 2 :3

B. 1 : 2.

C. 1 : 3.

D.

Xem thêm: Trọn Bộ 4 Mã Đề Thi Thptqg 2020 Môn Anh, Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020 Môn Tiếng Anh

1: 1.


Khi thực hiện đồng trùng hòa hợp buta -1,3 -đien và stiren chiếm được một nhiều loại polime là cao su thiên nhiên buna- S. Đem đốt m gam mẫu cao su đặc này nhận được thể tích nước bằng 0,55 lần thể tích CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất). 52,4 gam mẫu cao su đặc này bội nghịch ứng được với về tối đa bao nhiêu gam H2?