Đề Tiếng Anh Lớp 2

     

Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo (Kèm ma trận và đáp án) năm học tập 2021-2022, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục tiêu đạt tác dụng tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 2


1. Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to lớn school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk lớn school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t


II. Look at the pictures & complete the words

III. Read và circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near hai Phong but it’s far from Ho chi Minh City. Today, the weather is sunny và cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from nhị Phong.

2. Ho bỏ ra Minh city is near/ far from Hanoi


3. The weather is sunny & cloudy/ sunny và windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark và his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. Mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. To/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. These/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. Is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

2. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. Seesaw

2. Dining room

3. Bike

4. Hungry

5. Socks

6. Brother

III. Read và circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

Xem thêm: Đề Thi Vào Lớp Chọn Khối 7 Môn Toán, Please Wait

2. Ho bỏ ra Minh thành phố is far from Hanoi

3. The weather is sunny và cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences


1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to lớn school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Xem thêm: Các Tia Sáng Xanh Tím Kích Thích Tổng Hợp, Các Tia Sáng Xanh Tím Quá Trình Kích Thích

Mời các bạn tham khảo thêm các tin tức hữu ích khác trên thể loại Học tập trực thuộc mục Tài liệu.