Đề Thi Toán Lớp 1 Cuối Năm

     

Bộ đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều tất cả đáp án cụ thể giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài xích thi Toán 1 học kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 tất cả đáp án – Cánh diều

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 1 cuối năm

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 tất cả đáp án (đề số 1)

Bài 1: Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

6 – 5 = ….

2 + 7 = ….

10 – 0 = …..

6 + 1 = ….

9 – 5 = ….

2 + 5 = ….

4 + 4 = ….

Bài 3: Điền số tương thích vào khu vực chấm

Hình mặt có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

*

Bài 4: Viết vệt +, - vào địa điểm chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5

7 … 4 = 3

2 …. 2 = 4

1 …. 7 = 8

9 … 2 = 7

5 …. 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính phù hợp vào ô trống:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

Bài 2:

4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10

6 + 1 = 7 9 – 5 = 4 2 + 5 = 7 4 + 4 = 8

Bài 3:

Hình bên có:

10 hình chữ nhật

3 hình tròn

7 hình vuông

Bài 4:

2 + 3 = 5 7 - 4 = 3 2 + 2 = 4

1 + 7 = 8 9 - 2 = 7 5 + 1 = 6

Bài 5:

1 + 2 = 3

7 – 3 = 4

4 + 5 = 9

2 + 6 = 8

10 – 0 = 10

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 gồm đáp án (đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp hợp:

*

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….

3 + 5 = ….

1 + 7 = ….

9 – 1 = …..

2 + 3 = ….

6 – 1 = ….

9 – 4 = ….

7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + …. = 7

…. + 2 = 4

9 - …. = 6

1 + …. = 5

6 - …. = 3

1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với hiệu quả đúng:

*

Bài 5: Viết các phép cùng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Bài 1:

Học sinh đếm hình.

Bài 2:

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3:

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 - 3 = 6

1 + 4 = 5 6 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4:

Bài 5:

8 = 6 + 2

8 = 1 + 7

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 bao gồm đáp án (đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Số?

*

Bài 2: Viết số không đủ vào ô trống:

*

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

a. □+4=7

A. 3

B. 0

C. 7

D. 2

b. 8.....9

A. >

B.

C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

□ 2 + 2 = 4

□ 2 - 1 = 1

□ 2 + 3 = 8

□ 4 – 2 = 3

Bài 5: 5 + 0 – 1 =?

A. 4

B. 5

C. 6

Bài 6:

*

Hình bên trên có.... Khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình ưa thích hợp

*

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 8: Tính:

9 + 0 = 8 – 2 =

7 + 3 = 0 – 0 =

Bài 9: Tính:

9 – 1 – 3 =.............

3 + 4 + 2 =.............

Bài 10: Viết Phép tính thích phù hợp với hình vẽ:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1:

*

Bài 2:

*

Bài 3:

a) 3 + 4 = 7

Chọn A.

b) 8 9

Chọn B.

Bài 4:

*

Bài 5:

5 + 0 – 1 = 5 – 1 = 4

Chọn A.

Bài 6:

*

Hình trên bao gồm 5 khối vỏ hộp chữ nhật.

Bài 7:

*

II. TỰ LUẬN

Bài 8:

9 + 0 = 9

8 – 2 = 6

7 + 3 = 10

10 – 0 = 10

Bài 9:

9 – 1 – 3 = 8 – 3 = 5

3 + 4 + 2 = 7 + 2 = 9

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ:

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 tất cả đáp án (đề số 4)

Bài 1: Điền vệt , = phù hợp vào khu vực chấm:

3 …. 7

6 …. 2

4 …. 4

1 + 2 …. 4 – 2

3 + 5 …. 9 – 4

3 + 1 …. 5 + 2

Bài 2: Tính:

2 + 5 = ….

3 + 4 = ….

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = ….

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4: Viết vệt +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 1 = 2

5 … 3 = 2

1 …. 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 …. 2 = 4

Bài 5: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

Trong hình vẽ, gồm …. Hình tròn trụ và …. Hình tam giác.

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Bài 1:

3 7

6 > 2

4 = 4

1 + 2 > 4 – 2

3 + 5 > 9 – 4

3 + 1 5 + 2

Bài 2:

2 + 5 = 7

3 + 4 = 7

1 + 1 = 2

6 + 2 = 8

9 – 3 = 6

8 – 5 = 3

7 – 1 = 6

6 – 4 = 2

Bài 3:

Bài 4:

1 + 1 = 2

5 - 3 = 2

1 + 7 = 8

5 - 4 = 1

5 + 4 = 9

6 - 2 = 4

Bài 5:

Trong hình vẽ, bao gồm 4 hình tròn và 6 hình tam giác.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 bao gồm đáp án (đề số 5)

I.Trắc nghiệm(5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Những số nhỏ tuổi hơn 8:

A. 4, 9, 6, 0

B. 0, 4, 6, 7

C. 9, 6, 4, 10

D.10, 7, 5

Câu 2.Kết trái phép tính:9 – 3 = ?

A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 3.Sắp xếp những số 1,3,7,2,10 theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn:

A. 1, 3, 7, 2, 10

B. 7, 10, 2, 3, 1

C. 10, 7, 3, 2, 1

D.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4. Số yêu cầu điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. Là:

A. 0

B. 8

C. 1

D. 10

Câu 5.Hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình vuông?

*

A. 6

B. 5

C. 8

D. 4

II.Tự luận(5 điểm)

Câu 1.Tính

*

Câu 2.Điền dấu, = thích hợp vào vị trí chấm:

4 + 3 .... 9

4 + 6 ....6 + 1

7 + 2..... 5 + 4

2 + 4 ....4 + 2

Câu3.Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Câu 4.Viết phép tính tương thích vào ô trống:

Có:8 quả chanh

Ăn:2 trái chanh

Còn lại: ...quả chanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ 5

I.Trắc nghiệm (5 điểm)

1. B2. A 3. D4. B5. B

II.Tự luận(5 điểm)

Câu 1(1 điểm):

*

Câu2(1 điểm):

4 + 39 4 + 6 ­­>6 + 1

7 + 2= 5 + 4 2 + 4 = 4 + 2

Câu 3 (1 điểm):

5 +4= 910 -8= 2

4+ 4= 87-3= 4

Câu 4(2 điểm) Viết phép tính tương thích vào ô trống:

Có:8 trái chanh

Ăn:2 quả chanh

Còn lại: ... Trái chanh?

8

-

2

=

6

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 gồm đáp án (đề số 6)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1.Trong các số 6, 2, 5, 9 số bé nhất là:

A. 9

B. 2

C. 5

Trong các số 7, 0, 8, 10 số lớn nhất là:

A. 0

B. 8

C. 10

Câu 2.Các số 8, 3, 6, 1 được bố trí theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn là:

A. 8, 6, 3, 1

B. 1, 3, 6, 8

C. 8, 3, 6, 1

Câu 3.Kết trái của phép tính 3+ 5 – 1 = ....

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 4.Điền dấu ở vị trí chấm là : 2 + 8 ....... 4 + 6

A. >

B.

C. =

Câu 5.Số thích hợp điền vào vệt …là: 8 - … =5

A. 3

B. 8

C. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.Tính:

*

Câu 7.Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

7 + … = 4 + 59 – 2 + … = 10

Câu 8.Viết số phù hợp vào ô trống:

*

-Hình mặt cóhình vuông.

-Hình bên cóhình tam giác.

Câu 9.Điền số với dấu( +,-) phù hợp để được phép tính đúng:

*

Câu 10.Viết phép tính ưng ý hợp:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

B, C

B

A

C

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

*

Câu 7.7 +2= 4 + 59 – 2 +3= 10

Câu 8.Viết số phù hợp vào ô trống:

*

-Hình bên có2hình vuông.

-Hình mặt có5hình tam giác.

Câu 9.Điền số với dấu( +,-) phù hợp để được phép tính đúng:

2 + 6= 8

10 - 2= 8

Câu 10.Phép tính: 9 – 4 = 5

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 bao gồm đáp án (đề số 7)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số điền vào nơi chấm là:2 , ... , ... , 5, .... , 7

A. 3, 4, 5

B. 3, 4, 6

C. 5, 6, 7

D. 3, 4, 7

Câu 2.Sắp xếp những số 5, 8, 6, 10, 3 theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn:

A. 5, 8, 6, 10, 3

B. 5, 10, 6, 8, 3

C. 3, 5, 6, 8, 10

D. 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3.Kết trái của phép tính 7 + 3 là

A. 8

B. 9

C. 10

D.6

Câu 4.Số bé bỏng nhất trong số số 0, 9, 8, 4, 5 là

A. 0

B. 4

C. 8

D. 5

Câu 5.Cho: 7 + 2 =    

Số điền vào ô trống là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6.Kết quả của phép tính 9 – 4 + 1 là

A. 6

B. 7

C. 10

D.9

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính

10 – 23 + 6

9 – 57 + 3

Câu 2.

Có . . . .hình tam giác

*

Câu 3:Điền dấu >,

9 ... 4 + 45 + 2 ... 3 + 5

8 ... 10 – 36 + 2 ... 5 + 4

Câu4..Viết phép tính thích hợp vào ô trống

*

ĐÁP ÁNĐỀ 7

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

B

C

C

A

C

A

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 2.

Có 6 hình tam giác

*

Câu 3.Điền dấu >,

9 > 4 + 4 5 + 2

8 > 10 – 3 6 + 2

Câu 4.Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

*

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 bao gồm đáp án (đề số 8)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số 7 nhỏ nhiều hơn số nào?

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu2.Dãy số làm sao được thu xếp theo quy chế độ từ bự đến bé?

A. 8, 6, 9, 2

B. 2, 6, 8, 9

C. 9, 6, 8, 2

D. 9, 6, 8, 2

Câu3.Kết trái của phép tính 5 + 3 là:

A. 8

B. 6

C. 9

D. 2

Câu 4.Cho 7 … 2 + 5. Điền dấu phù hợp vào nơi chấm:

A. >

B.

C. =

D. +

Câu5.Cho 10 - … = 7. Số thích hợp để điền vào vệt … là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu6.Phép tính 8 – 2 … 3 = 9. Vệt nào điền vào ô trống?

A. +

B. -

C. =

D.

Phần 2. TỰ LUẬN

Câu7.Tính:

10 – 4 + 5 = ……6 – 6 + 4 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Điền dấu với số vào lốt …

7 … 2 = 58 - … = 8

3 + 5 … 9 - 110 – 6 + … = 6

Câu 10.Viết phép tính tương thích vào ô trống:

Có : 7 cây cam

Có tất cả: ... Cây cam ?

Câu 11.Trong hình dưới đây có … hình vuông.

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

D

A

C

C

A

Phần 2. TỰ LUẬN

Câu7.

10 – 4 + 5 =116 – 6 + 4 =4

Câu 8.

*

Câu9.Điền dấu với số vào lốt …

7 - 2 = 5

8 -0= 8

3 + 5 = 9 - 1

10 – 6 +2= 6

Câu10.Viết phép tính tương thích vào ô trống:

7

+

3

=

10

Có:7 cây cam

Có tất cả: ... Cây cam ?

Câu 11.

Trong hình tiếp sau đây có3hình vuông.

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 tất cả đáp án (đề số 9)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1.9 bé hơn số làm sao sau đây?

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 2.

Xem thêm: Vì Sao Cần Rèn Luyện Kỹ Năng Tự Học Là Gì : Vai Trò, Đặc Điểm, Kỹ Năng

Điền số như thế nào vào khu vực chấm vào phép tính để có 6 + .... = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 3.Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có: 6 nhỏ gà

Có tất cả: ... Con gà?

A. 6

B. 7

C. 8

Câu 4.Kết trái của phép tính 8 + 2 là

A. 6

B. 10

C. 5

Câu 5.Cho 6 + 2 … 10. Dấu thích hợp để điền vào dấu … là

A. >

B.

C. =

Câu 6.Số lớn nhất trong số số 9, 8, 3, 7, 5 là

A. 9

B. 3

C. 8

Phần II: từ luận (7 điểm)

Câu 6.Viết những số 2, 5, 9, 8

a. Theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn: ...........................................................................................

b. Theo sản phẩm công nghệ tự từ mập đến bé: .........................................................................................

Câu 7.Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm:

5 + 3 ... 94 + 6 ... 6 + 2

7 + 2 … 5 +42 + 4 ... 4 + 2

Câu 8.Tính:

*

…………………………………………………………………………

Câu 9.Số?

5 - 3 += 9

10 -= 2 + 5

Câu 10.Viết phép tính say mê hợp:

*

Câu 11.Viết phép tính ưng ý hợp:

Có: 9 loại kẹo

Ăn: 2 mẫu kẹo

Còn lại: … dòng kẹo?

Câu 12.Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

Trong hình bên gồm … hình chữ nhật

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 9

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

1

2

3

4

5

6

C

B

C

B

B

A

Phần II: trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 6.Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo trang bị tự từ béo đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 7.

5 + 3 6 + 2

7 + 2 = 5 +4 2 + 4 = 4 + 2

Câu 8.

*

Câu 9.

5 - 3 += 9

10 -= 2 + 5

Câu 10.

6

+

3

=

9

Câu 11.Viết phép tính mê thích hợp:

Có: 9 dòng kẹo

Ăn: 2 cái kẹo

Còn lại: … mẫu kẹo?

9

-

2

=

7

Câu 12.

Trong hình bên bao gồm 9 hình chữ nhật?

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 bao gồm đáp án (đề số 10)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất bao gồm một chữ số là

A. 0

B. 9

C. 2

D. 1

Câu 2.Số bé bỏng nhất trong số số 2,4, 1, 10, 7

A.2

B.10

C.7

D.1

Câu3.Cho 5 + 4 … 4 + 6. Dấu phải điền vào chỗ chấm là

A.>

B.

C.=

D.≥

Câu4.Số đề xuất điền vào khu vực chấm là 2 + 5

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu 5.Cho phép tính: 10 – 6 … 8 – 5

Dấu thích hợp để điền vào vị trí chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Điền số tương thích vào nơi chấm: 9 – 3 – 2 = ...

A.2

B.3

C.4

D.5

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

5 + 3 + 2 = ……10 – 1 – 0 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Viết các số 5, 10, 7, 3, 1 theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Câu 10.Viết phép tính thích hợp vào dấu …

Có: 9 quả táo

Biếu bà: 2 trái táo

Cho chị: 1 trái táo

Còn lại: … trái táo

ĐÁP ÁN ĐỀ 10

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

D

B

C

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

5 + 3 + 2 = 1010 – 1 – 0 = 9

Câu 8.

*

Câu9.

Sắp xếp theo trang bị tự từ nhỏ bé đến lớn: 1, 3, 5, 7, 10

Câu 10.

9

-

2

-

1

=

6

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 tất cả đáp án (đề số 11)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả một chữ số là

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2.Dãy số làm sao được xếp theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn?

A.4, 7, 3, 8

B.3, 4, 7, 8

C.8, 7, 4, 3

D.7, 8, 3, 4

Câu3.Số 1 to hơn số nào trong các số sau?

A.0

B.2

C.3

D.10

Câu4.Kết trái của phép tính 5 + 4 – 2 là

A.10

B.9

C.8

D.7

Câu 5.Cho phép tính: 10 – 4 … 8

Dấu phù hợp để điền vào địa điểm chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 9 - … = 7

A.1

B.2

C.3

D.4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

2 + 8 – 4 = ……3 – 0 + 5 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu9.Viết phép tính thích hợp hợp

Có:5 loại bánh

Có tất cả: ... Mẫu bánh

Câu10.Điền số thích hợp vào ô trống:

+

=

6

=

6

ĐÁP ÁN ĐỀ 11

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

B

A

D

B

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

2 + 8 – 4 =63 – 0 + 5 =8

Câu 8.

*

Câu9.Viết phép tính thích hợp

5

+

2

=

7

Có:5 chiếc bánh

Có vớ cả: ... Cái bánh

Câu10.Điền số tương thích vào ô trống:

1

+

5

=

6

8

2

=

6

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian có tác dụng bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 gồm đáp án (đề số 12)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Trong các số trường đoản cú 0 cho 10 số nhỏ nhắn nhất là:

A. 3

B. 4

C. 9

D. 0

Câu 2.Kết quả của phép tính 5 – 2 là

A.2

B.3

C.4

D.5

Câu3.Số sáu được viết là

A.60

B.5

C.6

D.7

Câu4.Số ngay lập tức sau của số 8 là

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu 5.Cho: 10 – 4

Số thích hợp để điền vào khu vực chấm là

A.1

B.2

C.3

D.4

Câu6.Điền dấu tương thích vào địa điểm chấm:7 + 2 … 5 +4

A.>

B.

C.=

D.9

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

9 + 1 – 5 = ……3 + 8 + 6 =……

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

9 – 3

8 + 2

7 – 6

1 + 5

Câu 9.Điền số tương thích vào vị trí chấm:

5 + … = 9… - 6 = 35 + … = 8

… + 7 = 89 - … = 5… + 5 = 7

Câu10.An bao gồm 3 chiếc kẹo. An được bà bầu cho thêm 4 cái. Sau đó An lại cho chính mình 2 loại kẹo.

Viết phép tính để chỉ số kẹo còn sót lại của An.

ĐÁP ÁN ĐỀ 12

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

D

B

C

9

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

9 + 1 – 5 = 53 + 8 + 6 = 17

Câu 8.

*

Câu 9.Điền số tương thích vào chỗ chấm:

5 + 4 = 99 - 6 = 3 5 + 3 = 8

1 + 7 = 89 - 4 = 52 + 5 = 7

Câu10.

Tóm tắt:

An có: 3 dòng kẹo

Được người mẹ cho: 4 dòng kẹo

Cho bạn: 2 mẫu kẹo

An còn lại: … cái kẹo

Phép tính nhằm chỉ số kẹo còn sót lại của An là: 3 + 4 – 2 = 5

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 gồm đáp án (đề số 13)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.9 nhỏ thêm hơn số nào trong số số sau?

A. 9

B. 10

C. 2

D. 7

Câu 2.Điền số như thế nào vào khu vực chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10

A.2

B.3

C.4

D.2

A.6

B.7

C.8

D.9

Câu4.Phép tính làm sao sau đây là đúng?

A. 8 – 2 =10

B.8 + 2 = 10

C.5 + 3 = 9

D.9 – 4 = 4

Câu 5.Cho phép tính: 8 + 2 … 8 - 1

Dấu thích hợp để điền vào địa điểm chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Kết quả của phép tính4 + 4 – 3 là

A.3

B.4

C.5

D.6

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Viết các số 3; 8; 7; 6; 1; 0; 9.

Theo sản phẩm tự từ nhỏ bé đến lớn: ……………………………………………

Theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến bé: ……………………………………………

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 9.Mẹ chia kẹo mang đến hai anh em. Em được 5 cái kẹo, anh được ít hơn em 2 mẫu kẹo. Hỏi anh được mấy mẫu kẹo?

Trả lời: Anh được người mẹ chia cho….cái kẹo.

Câu 10.Ghi số tương thích vào ô trống:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ 13

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

D

C

C

B

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

Theo lắp thêm tự từ nhỏ bé đến lớn: 0; 1; 3; 6; 7; 8; 9

Theo máy tự từ bự đến bé: 9; 8; 7; 6; 3; 1; 0

Câu 8.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 9.Mẹ chia kẹo mang lại hai anh em. Em được 5 dòng kẹo, anh được ít hơn em 2 cái kẹo. Hỏi anh được mấy mẫu kẹo?

Trả lời: Anh được bà mẹ chia đến 3 cái kẹo.

Câu 10.Ghi số thích hợp vào ô trống:

8

-

8

+

0

=

0

9

-

1

+

1

=

9

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề điều tra chất lượngHọc kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn:Toán lớp 1 - Cánh diều

Thời gian làm cho bài:30phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 gồm đáp án (đề số 14)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số yêu cầu điền tiếp vào hàng số 1,3,5, …,9là:

A. 7

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2.Điền số tương thích vào khu vực chấm:

Chị có: 6 bông hoa

Em: 3 bông hoa

Cả hai bà bầu có: … bông hoa

A.7

B.8

C.9

D.10

Câu3.Có từng nào số từ nhiên to hơn 3 và nhỏ dại hơn 6

A.1 số

B.2 số

C.3 số

D.4 số

Câu4.Kết quả của phép tính 5 + … = 7 là

A.2

B.3

C.4

D.5

Câu 5.Cho phép tính: 3 + 4 … 9 + 0

Dấu phù hợp để điền vào nơi chấm là

A.>

B.

C.=

D.+

Câu6.Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

*

A.0

B.2

C.3

D.4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.Tính:

6 + 1 + 1= …5 + 2 + 1= …10 – 3 + 3 =…

Câu 8.Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

3 + …… = 8

10 - …….= 4

2 + …….= 9

…… + 2 = 10

Câu 9.Đặt tính rồi tính:

*

Câu 10.

Xem thêm: Cách Tính Tuổi Theo 12 Con Giáp Giúp Bạn Xây Dựng Nhà Thuận Lợi

Tìm nhị số sao cho khi cộng lại được công dụng bằng 9, mang số bự trừ số bé cũng có tác dụng bằng 9.