TOP 12 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 4 MÔN TIẾNG ANH

     

Bộ đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 bao gồm 12 đề thi giờ đồng hồ Anh, gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề ôn tập học tập kì 1 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Top 12 đề ôn thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng anh

Với 12 đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 4, cũng giúp các em học viên lớp 4 nạm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án tiện lợi hơn để đạt công dụng cao trong kỳ thi học kì 1 sắp đến tới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của cameraminhtan.vn:


Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 1

Trường Tiểu học B .........

Họ với tên:.....................................

Lớp: 4. ........

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INăm học: ............

Môn: TIẾNG ANH - LỚP 4Thời gian làm bài 40 phút


Bài 1. Hãy quan tiếp giáp kỹ tranh ảnh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (2,5 điểm).

A. Rubber B. Plane C. Badminton

D. Cooking E. Watch TV F. Maths

Bài 2. Đọc đoạn văn sau với tích vào câu đúng (T) hoặc sai (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda & Mai are playing badminton. Nam và Tom are skipping.

Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

TF
1. We are doing exercise in the school gym.
2. Phong is skipping.
3. Linda & Peter are playing badminton.
4. Nam và Tom are skipping.
5. Quan & Peter are playing table tennis.

Bài 3. Đọc và nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?A. I can play volleyball.
2. What day is it today?B. I watched TV.
3. What can you do?C. I"m from Japan.
4. What"s he doing?D. It"s Wednesday.
5. What did you do yesterday?E. He"s painting a mask.

Bài 4. Hãy sắp tới xếp các từ theo như đúng thứ từ để chế tạo ra thành câu tất cả nghĩa (2,5 điểm).

1. In/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. You/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. School/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. Like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng từng câu mang đến 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng sản phẩm công nghệ tự với chỉnh tả từng câu cho 0,5 điểm/ câu.


Viết sai thiết yếu tả 1, 2 lỗi trừ một nửa số điểm từng câu.

Viết sai chủ yếu tả tự 3 trở lên không cho điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects bởi vì you have today?

5. I lượt thích flying a kite.

Xem thêm: Truyện Tranh Thần Đồng Đất Việt, Thần Đồng Đất Việt

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 - Đề 2

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English - Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:............................................

Class: ................................................

A. LISTENING

Question 1: Listen and match

Question 2: Listen and number

Question 3: Listen and tick ( √ )


Question 4. Listen và tick. (1pt) Example 1.A

Question 5: Listen và write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I"m reading ..............................

2. When"s your....................Mr Robot?

Oh, dear! I don"t know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It"s................................

4. What lesson vày you have today?

I have got Maths, Art, Science and ...........................

PART 2: READING and WRITING

Questions 6: Look & read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box

Question 7: Look and read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................


2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 8: Look at the pictures & write the words:

Question 9: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new................ Her name is Linda. She is from ................... She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes to.............................. She is .....................there.

Question 10: Reaarrange the words khổng lồ compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 - Đề 3

I. Choose the odd one out.

1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What bởi vì you lượt thích doing?

A. I want to drink milk.

B. I don"t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths and English on Monday.

B. She has English & Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to lớn his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda & Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When bởi you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday và Friday.

III. Read and match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.

Xem thêm: Bà Trích Dẫn Và Những Câu Nói Hay Về Bà Ngoại Đã Mất, Câu Nói Hay Về Tình Cảm Ông Bà Có Cháu

5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.