ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC NĂM 2013

     

Chiều 4/6, tức thì khi ngừng kỳ thi tốt nghiệp, cỗ GD&ĐT đã chào làng đáp án môn thi Toán, Văn, ngoại ngữ, Địa lý, Sinh học, hóa học của hệ THPT. Dưới đây là đề thi và đáp án môn Hóa học, mời chúng ta theo dõi và cameraminhtan.vn về đề thi, đáp án đưa ra tiết.

Bạn đang xem: đề thi đại học môn hóa học năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

Mã đề: 719

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: HÓA HỌC – giáo dục trung học tập phổ thông

Thời gian làm cho bài: 60 phút, không kể thời hạn giao đề

1. PHẦN chung CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, tự câu 1 đến câu 32)

Câu 1: đến dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Sắt kẽm kim loại dẫn điện cực tốt trong hàng làA. Al B. Sắt C. Au D. Cu

Câu 2: Trong môi trường kiềm, protein gồm phản ứng màu biure vớiA. Mg(OH)2 B. NaCl C. Cu(OH)2 D. KCl

Câu 3: Lên men 45 gam glucozo nhằm điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Quý giá của V làA. 11,20 B. 4,48 C. 5,60 D. 8,96

Câu 4: mang lại dãy những chất: glucozo, saccarozo, xenlulozo, tinh bột. Số hóa học trong hàng không tham gia phản ứng thủy phân làA. 4 B. 1 C. 2 D. 3


Câu 5: trong công nghiệp, kim loại kiềm và sắt kẽm kim loại kiềm thổ được điều chế bởi phương phápA. điện phân lạnh chảy B. điện phân dung dịchC. Sức nóng luyện D. Thủy luyện

Câu 6: Hòa tan trọn vẹn 7,8 gam láo hợp gồm Al và Mg trong hỗn hợp HCl dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) với dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m làA. 22,0 B. 22,4 C. 28,4 D. 36,2

Câu 7: mang đến từ từ cho tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 chiếm được kết tủa keo trắng. Chất X làA. NH3 B. HCl C. NaOH D. KOH

Câu 8: Trong thành phần của gang, nguyên tố chỉ chiếm hàm lượng tối đa làA. S B. Sắt C. Mê mệt D. Mn

Câu 9: mang đến dãy những kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa làA. 3 B. 4 C. 5 D.2

Câu 10: X là 1 trong những kim các loại nhẹ, white color bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X làA. Cu B. Sắt C. Al D. Ag

Câu 11: mang đến dãy những chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số hóa học trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch làA. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Câu 12: mang lại dãy những kim loại: Na, K, Mg, Be. Số kim loại trong hàng phản ứng bạo phổi với H2O ở đk thường làA. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 13: Để tách bóc lấy Ag thoát ra khỏi hỗn hợp tất cả Fe, Cu, Ag ta sử dụng lượng dư dung dịchA. HCl B. Fe2(SO4)3 C. NaOH D. HNO3

Câu 14: kim loại nào tiếp sau đây khử được ion Fe2+ vào dung dịch?A. Ag B. Mg C. Cu D. Fe

Câu 15: lúc đun nóng cao su đặc thiên nhiên tới - thu đượcA. Vinyl xianua B. Isopren C. Vinyl clorua D. Metyl acrylat


Câu 16: chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?A. FeCl3 B. Al(OH)3 C. NaCl D. Al2O3

Câu 17: Ở điều kiện thường, sắt kẽm kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?A. ZnCl2 B. FeCl3 C. NaCl D. MgCl2

Câu 18: cách làm hóa học của kali đicromat làA. KCl B. K2CrO4 C. K2Cr2O7 D. KNO3

Câu 19: nhận xét nào sau đây không đúng?A. Các kim các loại kiềm phần nhiều mềm với nhẹB. Các kim một số loại kiềm đều phải có tính khử mạnhC. Các nguyên tử sắt kẽm kim loại kiềm hầu hết có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là ns1D. Các kim loại kiềm đều sở hữu nhiệt độ nóng chảy vô cùng cao

Câu 20: Số team amino (NH2) có trong một phân tử axit aminoaxetic làA. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Câu 21: cho m gam hỗn hợp X tất cả Cu cùng Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), xong xuôi phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng của fe trong m gam X làA. 5,6 gam B. 2,8 gam C. 11,2gam D. 16,8 gam

Câu 22: Xenlulozo có kết cấu mạch ko phân nhánh, mỗi cội C6H10O5 có 3 đội OH, ênn rất có thể viết làA. n B. nC. n D. n

Câu 23: chất nào tiếp sau đây thuộc các loại amin bậc hai?A. C2H5NH2 B. C6H5NH2 C. CH3NH2 D.CH3NHCH3

Câu 24: Hòa tan trọn vẹn 5,6 gam fe trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch bao gồm chứa m gam muối với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của m làA. 21,1 B. 42,2 C. 24,2 D. 18,0

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là:A. C3H6O2. B. C2H4O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.

Câu 26: Bằng phương thức hóa học, thuốc thử dùng làm phân biệt tía dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic làA. Phenolphtalein. B. Natri hiđroxit. C. Natri clorua. D. Quỳ tím.

Câu 27: Nước có đựng nhiều các ion nào tiếp sau đây được hotline là nước cứng?A. Zn2+, Al3+. B. K+, Na+. C. Ca2+, Mg2+. D. Cu2+, Fe2+.


Câu 28: Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra thành metyl axetat?A. HCOOH với C2H5OH. B. CH3COOH cùng CH3OH.C. CH3COOH và C2H5OH. D. HCOOH và CH3OH.

Câu 29: trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, yếu tắc thuộc team IIIA, chu kì 3 làA. Al. B. Na. C. Fe. D. Mg.

Câu 30: Hấp thụ trọn vẹn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V làA. 2,24. B. 1,12. C. 4,48. D. 3,36.

Câu 31: chất X gồm công thức cấu trúc thu gọn gàng HCOOCH3. Tên thường gọi của X là:A. Metyl fomat. B. Etyl axetat. C. Etyl fomat. D. Metyl axetat.

Câu 32: chất nào sau đây có chức năng tham gia phản bội ứng trùng hợp?A. CH3 – CH3. B. CH2 = CH – CN.C. CH3 – CH2 – OH. D. CH3 – CH2 – CH3.

II. PHẦN RIÊNG <8 câu>

Thí sinh chỉ được gia công một trong nhị phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình chuẩn chỉnh (8 câu, từ câu 33 mang lại câu 40)

Câu 33: Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 thu được thành phầm gồm H2O, CO2 cùng 1,12 lít khí N2 (đktc). Quý hiếm của m là:A. 18,0. B. 9,0. C. 4,5. D. 13,5.

Câu 34: mang đến dãy những kim loại: Ag, Cu, Al, Mg. Sắt kẽm kim loại trong dãy có tính khử yếu độc nhất vô nhị là:A. Cu. B. Mg. C. Al. D. Ag.

Câu 35: cho các hợp kim: Fe-Cu; Fe-C; Zn-Fe; Mg-Fe xúc tiếp với không gian ẩm. Số kim loại tổng hợp trong kia Fe bị bào mòn điện hóa là:A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 36: chất nào dưới đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH?A. CH3COOC2H5. B. CH3COOCH3.C. HCOOC2H5. D. HCOOCH3.

Xem thêm: Top 30 Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 6 Có Lời Giải Chi Tiết, Đề Thi Hk1 Toán 6

Câu 37: hàng cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính thoái hóa từ trái sang buộc phải là:A. Cu2+, Fe2+, Mg2+. B. Mg2+, Fe2+, Cu2+.C. Mg2+, Cu2+, Fe2+. D. Cu2+, Mg2+, Fe2+.

Câu 38: Một mẫu khí thải công nghiệp tất cả nhiễm các khí H2S, CO, CO2. Để nhận ra sự xuất hiện của H2S trong mẫu mã khí thải đó, ta dùng dung dịchA. Pb(CH3COO)2. B. NaNO3. C. NaCl. D. KCl.

Câu 39: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?A. Tơ tằm. B. Tơ nitron. C. Tơ capron. D. Tơ visco.

Câu 40: Tỉ khối hơi của một este no, 1-1 chức X so với hiđro là 30. Công thức phân tử của X làA. C3H6O2. B. C5H10O2. C. C4H8O2. D. C2H4O2.

B. Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ bỏ câu 41 cho câu 48)

Câu 41: cho các phát biểu sau:(a) sắt kẽm kim loại sắt có tính truyền nhiễm từ.(b) vào tự nhiên, crom chỉ tồn tại ngơi nghỉ dạng đối chọi chất.(c) Fe(OH)3 là hóa học rắn màu nâu đỏ.(d) CrO3 là một trong những oxit axit.Số phát biểu đúng là:A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.


Câu 42: nhấn xét nào sau đây không đúng?A. Poli(metyl metacrylat) được dùng làm chất liệu thủy tinh hữu cơ.B. Những este thường nhẹ hơn nước cùng ít rã trong nước.C. Metyl axetat là đồng phân của axit axetic.D. Metyl fomat có ánh sáng sôi thấp rộng axit axetic.

Câu 43: Trong phòng thí nghiệm, để up date sơ cỗ số chất thải ngơi nghỉ dạng dung dịch đựng ion Fe3+ với Cu2+ ta sử dụng lượng dưA. Nước vôi trong. B. Ancol etylic. C. Giấm ăn. D. Dung dịch muối ăn.

Câu 44: chất nào sau đây không gồm tính lưỡng tính?A. Al(OH)3. B. NaHCO3. C. Al2O3. D. Na2CO3.

Câu 45: Tơ nào dưới đây có nguồn gốc từ thiên nhiên?A. Tơ lapsan. B. Tơ nitron. C. Tơ vinilon. D. Tơ tằm.

Câu 46: Trong đk thường, hóa học nào tiếp sau đây ở tâm trạng khí?A. Anilin. B. Etanol. C. Metylamin. D. Glyxin.

Câu 47: Đốt cháy trọn vẹn 13,2 gam etyl axetat nhận được V lít khí CO2 (đktc). Quý giá của V là:A. 13,44. B. 3,36. C. 8,96. D. 4,48.

Xem thêm: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Đảng Về Tổ Chức Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Câu 48: Điện phân 400ml hỗn hợp CuSO4 0,5M (điện rất trơ) cho đến khi làm việc catot chiếm được 6,4 gam sắt kẽm kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được sinh hoạt anot làA. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 0,56 lít. D. 1,12 lít.