Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 có đáp án

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 có đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm học 2022 - 2023 học tập kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, bao gồm đáp án, cực ngay cạnh đề ưng thuận gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì giúp cho bạn đạt điểm cao trong số bài thi môn giờ đồng hồ Anh 4.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 có đáp án

Tải xuống


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn lời giải đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. To play D. Plays

4. Lili and Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Do B. Dos C. Does D. To lớn do

5. Her friends like ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam giới …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch men chân cùng sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where bởi vì you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vày you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau quý phái tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 trong học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. bây giờ là đồ vật mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When do we have Math?

4. I go khổng lồ primary school from Monday to Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vị ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Bởi D. Like

3.

Xem thêm: Top 10 Bài Thơ Về Nước Và Hiện Tượng Tự Nhiên, Thơ Về Chủ Đề Nước Và Hiện Tượng Tự Nhiên

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: dựa vào tranh để xong xuôi các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: chọn từ phù hợp trong hộp thoại nhằm điền vào địa điểm trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính tiền time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: search lỗi sai trong số câu sau với sửa lại cho đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want lớn fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

Xem thêm: Cho 2.8 Gam Bột Sắt Vào 200Ml Dung Dịch Gồm Agno3 0,1M, Cho 2,8 Gam Bột Sắt Vào 200 Ml Dung Dịch Gồm Agno

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống