ĐỂ KHỬ HOÀN TOÀN M GAM HỖN HỢP CUO VÀ PBO

     
Để khử hoàn toàn $m$ gam tất cả hổn hợp $CuO, PbO$ yêu cầu $8,1 (g)$ kim loại nhôm, sau phản bội ứng nhận được $50,2 (g)$ hỗn hợp $2$ kim loại. Cực hiếm của $m$ là:$A: 57,4 B: 54,4$$C: 53,4 D: 56,4$


Bạn đang xem: để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp cuo và pbo

*

*

Đáp án: $A$ $3 overlineMO +2Al ightarrow Al_2O_3+3 overlineM$ $(mol) 0,45 frac8,127=0,3 $$m_O=0,45.16=7,2 (g)$Khối lượng hỗn hợp $2$ oxit lúc đầu là: $50,2+7,2=57,4 (g)$
*

đến $x$ mol $Fe$ tác dụng với $y$ mol $HNO_3$ tạo ra khí $NO$ cùng dung dịch $D$. Hỏi trong hỗn hợp $D$ tồn tạo rất nhiều ion nào $?$ Hãy lập mối quan hệ giữa $x$ và $y$ để có thể tồn tại mọi ion kia
*Xem thêm: " Từ Nào Trong Tiếng Việt Có 9 Từ Gì Trong Tiếng Việt Có 9 Chữ H?

xác minh bán kính sát đúng của các nguyên tử $Ca, Fe, Au$ nếu tỉ khối các kim một số loại đó lần lượt là: $1,55; 7,9; 19,3$. Hiểu được trong tinh thể các nguyên tử của những nguyên tố trên chỉ chiếm khoảng $74 \%$ thể tích. Mang đến $Ca=40,08; Fe=55,935; Au=196,97.$
*

Hòa tan hoàn toàn hỗn vừa lòng $FeS_2, FeCO_3$ trong $HNO_3$ đặc, nóng được dung dịch $A$, hỗn hợp khí $NO_2$ với $CO_2$. đến dung dịch $A$ công dụng với $BaCl_2$ dư được kết tủa trắng với dung dịch $B$. Cho dung dịch $B$ tác dụng với $NaOH$ dư được kết tủa đỏ nâu.Viết những phương trình làm phản ứng xảy ra.
a) cân nặng bằng những phương trình phản bội ứng của sắt kẽm kim loại $M$ hóa trị $n$ với dung dịch $HNO_3$ thu được thành phầm là muối bột nitrat, nước và một trong số chât $NO, N_2O, NH_4NO_3$b) cho một miêng $Al$ vào dung dịch cất $NaOH$ và $NaNO_3$. Viết các phương trình bội phản ứng bên dưới dạng phân tử và dạng ion.
Độ tung của $CuSO_4$ ở ánh sáng $t_1$ là $20 gam$, ở ánh sáng $t_2$ là $34,2 gam$.Người ta lấy $134,2 $ gam dung dịch $CuSO_4$ bão hòa ở nhiệt độ $t_2$ hạ xuống $t_1$a) Tình $C\%$ của hỗn hợp bão hòa $CuSO_4$ ở ánh sáng $t_1$ với $t_2$.b) Tính số gam tinh thể $CuSO_4.5H_2O$ bóc tách khỏi hỗn hợp khi hạ nhiệt độ từ $t_2$ xuống $t_1$.


Xem thêm: Trồng Trọt Có Vai Trò Gì Trong Nền Kinh Tế Cho Ví Dụ, Trồng Trọt Có Vai Trò Gì Trong Nền Kinh Tế

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài xích Tập Tiêu BiểuBài tập tành Thi Đại học tập Khóa 01 thời điểm năm 2012 - 2013Đề và đáp án môn Hóa kỳ thi Đại học 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este 1-1 chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); vào đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau cùng một axit không no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C vào phân tử
*