ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG TRONG TIẾNG ANH

     

Hey guys! 我是英文庫的 Cecilia,動詞後面要使用 lớn V 或 V-ing 是文法書裡一定會出現的重點之一,很多英文學習者都很努力死記哪些動詞要用 to V,哪些動詞要用 V-ing,包含動詞 continue 也不例外,到底 continue 的正確用法是後面接 to lớn V 還是 V-ing 呢?今天就讓我們來揭曉吧!