Cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: mang đến 12.9 gam các thành phần hỗn hợp al với mg
Bạn đang xem: Cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg

*

Hòa tan không còn 12 9 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al vào hỗn hợp H2SO4 thu được hỗn hợp A với 14,56 lít khí H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng các kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Giúp bản thân với!!

Mình nên gấp với cảm ơn trước nhé!
Xem thêm: Ý Nghĩa Dấu Chấm Than Và Dấu Chấm Hỏi Emoji, Cách Sử Dụng Dấu Chấm Than

*

Gọi x là số mol Mg

y là số mol Al

Ta có PT:

Mg+H2SO4----->MgSO4+H2 (1)

x.........x..................x..........x

2Al+3H2SO4----->Al2(SO4)3+3H2 (2)

y............(frac32)y..................(frac12)y..........(frac32)y

n(H_2)= (frac14,5622,4)= 0,65(mol)

Ta tất cả hệ PT :

24x + 27y = 12,9(I)

x + (frac32)y = 0,65(II)

từ (I) và (II) ta gồm : x = 0,2 ; y = 0,3

=> mMg= 24. 0,2 = 4,8(g)

%mMg= (frac4,812,9.100)% = 37,21%

%mAl= 100% - 37,21% = 62,73%
Xem thêm: √ Lyric - Lời Bài Hát Um Si La Bum

*

Câu 5: ​Cho 5,1 gam tất cả hổn hợp Al với Mg công dụng với lượng đủ dung dịch H2SO4 9,8%, sau bội phản ứng chiếm được 5,6 lít khí H2 (ở đktc)​a. Tính phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.​b. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp X.Giúp bản thân với những b ơi

(a.n_H_2=dfrac5,622,4=0,25left(mol ight)\Đặt:left{eginmatrixn_Al=aleft(mol ight)\n_Mg=bleft(mol ight)endmatrix ight.left(a,b>0 ight)\2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2\Mg+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+H_2\ ightarrowleft{eginmatrix27a+24b=5,1\1,5a+b=0,25endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,1\b=0,1endmatrix ight.\left{eginmatrix\%m_Al=dfrac27.0,15,1.100approx52,941\%\\%m_Mgapprox47,059\%endmatrix ight.)

(b.m_ddH_2SO_4=dfrac0,25.98.1009,8=250left(g ight)\m_ddsau=m_Al,Mg+m_ddH_2SO_4-m_H_2=5,1+250-0,25.2=254,6left(g ight)\C\%_ddAl_2left(SO_4 ight)_3=dfrac0,05.342254,6.100approx6,716\%\C\%_ddMgSO_4=dfrac0,1.120254,6.100approx4,713\%)

Đúng 2
phản hồi (2)

Hòa tan hoàn 1,035 gam hỗn hợp A bao gồm 2 sắt kẽm kim loại Mg cùng Al vào 100 gam hỗn hợp H2SO4 9,8% thu được 1,176 lít khí (đktc) với dung dịch X.

a) xác định thành xác suất về cân nặng các sắt kẽm kim loại có trong tất cả hổn hợp A

b) Xác định trọng lượng H2SO4 tất cả trong dung dịch X

c) Đốt cháy hoàn toàn 1,035 gam các thành phần hỗn hợp A trong oxi dư. Xác định khối lượng oxit thu được sau phản nghịch ứng

Lớp 10 Hóa học chủ đề 6: links hóa học 2 0 gửi Hủy

Không viết phương trình nhá !!

a) điện thoại tư vấn a với b theo lần lượt là số mol của Mg cùng Al

(Rightarrow24a+27b=1,035) (1)

Ta có:(n_H_2=dfrac1,17622,4=0,0525left(mol ight))

Bảo toàn electron:(2a+3b=2cdot0,0525) (2)

Từ (1) cùng (2)(Rightarrowleft{eginmatrixa=0,015\b=0,025endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrix\%m_Mg=dfrac0,015cdot241,035cdot100\%approx34,78\%\\%m_Al=65,22\%endmatrix ight.)

b) Ta có:(left{eginmatrixSigma n_H_2SO_4=dfrac100cdot9,8\%98=0,1left(mol ight)\n_H_2SO_4left(p/ứ ight)=n_H_2=0,0525left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow n_H_2SO_4left(dư ight)=0,0475left(mol ight))(Rightarrow m_H_2SO_4left(dư ight)=0,0475cdot98=4,655left(g ight))

c) Bảo toàn nguyên tố:(left{eginmatrixn_Al_2O_3=dfrac12n_Al=0,0125left(mol ight)\n_MgO=n_Mg=0,015left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow m_oxit=0,0125cdot102+0,015cdot40=1,875left(g ight))

Đúng 3 comment (1)

a) Gọi(left{eginmatrixn_Mg=aleft(mol ight)\n_Al=bleft(mol ight)endmatrix ight.)

(m_A=1,035left(g ight) ightarrow24a+27b=1,035)(1)

(Mg+2H_2SO_4đ ightarrow MgSO_4+SO_2+2H_2O)

a ------------ 2a ----------------------- a (mol)

(2Al+6H_2SO_4đ ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3SO_2+6H_2O)

b ------------ 3b -------------------------- 1,5b (mol)

(n_SO_2=dfrac1,17622,4=0,0525left(mol ight) ightarrow a+1,5b=0,0525)(2)

Giải hệ (1)(2)( ightarrowleft{eginmatrixa=0,015\b=0,025endmatrix ight.)

( ightarrowleft{eginmatrixm_Mg=0,015.24=0,36left(g ight)\m_Al=0,025.27=0,675left(g ight)endmatrix ight.)

( ightarrowleft{eginmatrix\%m_Mg=34,78\%\\%m_Al=65,22\%endmatrix ight.)

b)(Sigma_n_H_2SO_4=2a+3b=0,105left(mol ight))

( ightarrow m_H_2SO_4=0,105.98=10,29left(g ight))

c.(left{eginmatrixn_MgO=n_Mg=0,015left(mol ight)\n_Al_2O_3=dfrac12.n_Al=0,0125left(mol ight)endmatrix ight.)