CÁCH XÁC ĐỊNH BẬC CỦA ANCOL

     

ĐỊNH NGHĨA

– Ancol là hầu như hợp chất hữu cơ vào phân tử tất cả chứa team -OH liên kết với nguyên tử C no (C sp3) của gốc hiđrocacbon.Bạn đang xem: Cách xác định bậc của ancol


*

– Ancol là sản phẩm thu được khi thay thế sửa chữa nguyên tử H liên kết với C sp3trong hiđrocacbon bởi nhóm -OH.

Bạn đang xem: Cách xác định bậc của ancol

– Công thức tổng quát của ancol:

+ CxHyOz(x, y, z trực thuộc N*; y chẵn; 4 ≤y ≤2x + 2; z ≤x): hay được dùng khi viết phản nghịch ứng cháy.

+ CxHy(OH)zhay R(OH)z: thường được sử dụng khi viết phản nghịch ứng xẩy ra ở team OH.

+ CnH2n+2-2k-z(OH)z(k = số liên kết p + số vòng; n, zlà những số từ bỏ nhiên; z ≤n): thường được sử dụng khi viết bội nghịch ứng cùng H2, cộng Br2, khi biết rõ số chức, no hay là không no…

– Độ ancol là % thể tích của C2H5OH nguyên hóa học trong hỗn hợp C2H5OH

– Lần ancol là số nhóm OH gồm trong phân tử ancol.

– Bậc ancol là bậc của nguyên tử C links với team OH.

DANH PHÁP

1. Tên rứa thế

Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

2. Thương hiệu thường

Tên thường xuyên = ancol (rượu) + Tên gốc hiđrocacbon + ic

Chú ý:Một số ancol mang tên riêng đề xuất nhớ:

CH2OH-CH2OH Etilenglicol

CH2OH-CHOH-CH2OH Glixerin (Glixerol)

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH Ancol isoamylic


*

*

*

*

TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Trạng thái

từ C1đến C12là chất lỏng, tự C13trở lên là hóa học rắn.

2. ánh sáng sôi

– So với những chất tất cả M tương tự thì ánh nắng mặt trời sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete với este…

– Giải thích: ánh nắng mặt trời sôi của một chất thường nhờ vào vào những yếu tố:

+ M: M càng phệ thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

+ Độ phân rất của liên kết: link ion > link cộng hóa trị gồm cực > links cộng hóa trị ko cực.

+ Số liên kết hiđro: càng nhiều links H thì ánh sáng sôi càng cao.

+ Độ bền của links hiđro: links H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

3. Độ tan

– Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn vào nước.

– Ancol bao gồm càng các C, độ tan trong nước càng giảm vì tính né nước của gốc hiđrocacbon tăng.

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản bội ứng với kim loại kiềm

R(OH)z+ zNa →R(ONa)z+ z/2H2

R(ONa)z: Natri ancolat rất giản đơn bị thủy phân vào nước:

R(ONa)z+ zH2O →R(OH)z+ zNaOH

Chú ý:

– Trong bội phản ứng của ancol cùng với Na:

mbình Natăng= mAncol– mH2= nAncol.(MR+ 16z).

mbình Ancoltăng= mNa– mH2= nAncol.22z.

– Nếu mang đến dung dịch ancol phản ứng với na thì ngoài phản ứng của ancol còn tồn tại phản ứng của H2O với Na.

– Số team chức Ancol = 2.nH2/ nAncol.

2. Bội phản ứng với axit

a. Với axit vô sinh HX

CnH2n+2-2k-z(OH)z+ (z + k) HX →CnH2n + 2 – zXz + k

→ số nguyên tử X bởi tổng số team OH cùng số links pi.


b. Với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

ROH + R’COOH ↔R’COOR + H2O

yR(OH)x+ xR’(COOH)y↔ R’x(COO)xyRy+ xyH2O

Chú ý:

– bội phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

Xem thêm: Cách Trang Trí Tập San Là Gì ? Cách Thiết Kế Tập San Độc Đáo Và Đẹp

– bội phản ứng gồm tính thuận nghịch nên để ý đến vận động và di chuyển cân bằng.

3. Phản ứng bóc nước (đề hiđrat hóa)

a. Tách bóc nước từ một phân tử ancol tạo thành anken của ancol no, đơn chức, mạch hở.

CnH2n+1OH →CnH2n+ H2O (H2SO4đặc, >1700C)

Điều khiếu nại của ancol tham gia phản ứng: ancol gồm Hα.

Chú ý:

– nếu như ancol no, đối kháng chức mạch hở không tách nước chế tạo ra anken thì Ancol đó không có Hα(là CH3OH hoặc ancol cơ mà nguyên tử C liên kết với OH chỉ link với C bậc 3 khác).

– nếu một ancol tách nước tạo nên hỗn hợp những anken thì sẽ là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C không đối xứng qua C liên kết với OH.

– những ancol bóc nước tạo ra một anken thì xảy ra các tài năng sau:

+ có ancol không bóc tách nước.

+ những ancol là đồng phân của nhau.

– thành phầm chính trong thừa trình bóc tách nước theo phép tắc Zaixep.

– lúc giải bài bác tập có tương quan đến bội nghịch ứng bóc tách nước đề xuất nhớ:

mAncol= manken+ mH2O+ mAncol dư

nancol phản bội ứng= nanken= nnước

– các phản ứng tách bóc nước quánh biệt:

CH2OH-CH2OH →CH3CHO + H2O

CH2OH-CHOH-CH2OH→CH2=CH-CHO + 2H2O

b. Bóc nước từ bỏ 2 phân tử ancol tạo ete

ROH + ROH→ROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

ROH + R’OH→ROR’ + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

Chú ý:

– trường đoản cú n ancol khác biệt khi tách nước ta chiếm được n.(n + 1)/2 ete trong các số đó có n ete đối xứng.

– Nếu bóc tách nước thu được những ete tất cả số mol đều nhau thì những ancol gia nhập phản ứng cũng đều có số mol đều bằng nhau và nAncol= 2.nete= 2.nH2Ovà nAncol= mete+ nH2O+ mAncol dư.

4. Làm phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

CxHyOz+ (x + y/4 – z/2)O2→xCO2+ y/2H2O

Chú ý:

– phản bội ứng đốt cháy của ancol có điểm sáng tương tự làm phản ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng.

+ nếu đốt cháy ancol đến nH2O> nCO2→ancol mang đốt cháy là ancol no cùng nAncol= nH2O– nCO2.

+ trường hợp đốt cháy ancol đến nH2O> 1,5.nCO2→ancol là CH3OH. Chỉ tất cả CH4và CH3OH có đặc thù này (không nhắc amin).

– khi đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ X thấy nH2O> nCO2→chất sẽ là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng tất cả công thức CnH2n+2Ox).

b. Thoái hóa không trọn vẹn (phản ứng với CuO hoặc O2có xúc tác là Cu)

– Ancol bậc I + CuO tạo anđehit:

RCH2OH + CuO→RCHO + Cu + H2O

– Ancol bậc II + CuO chế tạo xeton:

RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O

– Ancol bậc III không biến thành oxi hóa bởi CuO.

Chú ý:

mchất rắngiảm= mCuOphản ứng– mCutạo thành= 16.nAncolđơn chức.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 58 Sgk Toán 4, Giải Bài 2 Trang 58

5. Phản bội ứng riêng rẽ của một số loại ancol

– Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2→CH3COOH + H2O (men giấm)

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(Al2O3, ZnO, 4500C)

– Ancol ko no tất cả phản ứng như hidrocacbon tương ứng ví dụ: alylic CH2= CH – CH2OH

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

CH2=CH-CH2OH + Br2→CH2Br-CHBr-CH2OH

3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4+ 4H2O→3C3H5(OH)3+ 2KOH + 2MnO2

– Ancol nhiều chức có những nhóm OH tức khắc kề: sinh sản dung dịch màu xanh lá cây lam cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời thường:

2R(OH)2+ Cu(OH)2→2Cu + 2H2O

– một vài trường hợp ancol ko bền:

+ Ancol có nhóm OH link với C nối đôi đưa vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH→CH3CHO

CH2=COH-CH3→CH3-CO-CH3

+ Ancol tất cả 2 đội OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc nước chế tạo anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2→RCHO + H­2O

HO-CO-OH→H2O + CO2

RC(OH)2R’→RCOR’ + H2O

+ Ancol tất cả 3 team OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước chế tạo ra thành axit:

RC(OH)3 → RCOOH + H2O

ĐIỀU CHẾ

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx+ xMOH→CnH2n+2-2k-x(OH)x+ xMX

2. Cùng nước vào anken tạo thành ancol no, 1-1 chức, mạch hở

CnH2n+ H2O→CnH2n+1OH (H+)

Phản ứng theo đúng quy tắc cộng Maccopnhicop nên nếu anken đối xứng thì làm phản ứng chỉ sinh sản thành 1 ancol.