Giải Bài Tập 5: Trang 195 Sgk Hóa Học Lớp 11

     
Home/ Môn học/Hóa học/1. Brombenzen -> natri phenolat2. NAtri phenolat -> phenol3. Phenol -> natri phenolat4. Phenol -> 2,4,6-tribromphenol5. Phenol -> axit picric6. P


Bạn đang xem: Giải bài tập 5: trang 195 sgk hóa học lớp 11

1. Brombenzen -> natri phenolat2. NAtri phenolat -> phenol3. Phenol -> natri phenolat4. Phenol -> 2,4,6-tribromphenol5. Phenol -> axit picric6. P


1. Brombenzen -> natri phenolat2. NAtri phenolat -> phenol3. Phenol -> natri phenolat4. Phenol -> 2,4,6-tribromphenol5. Phenol -> axit picric6. Propan-2-ol -> axeton7. Propilen -> propan8. Andehit axetic -> ancol etylic


*

1)

(C_6H_5Br + 2NaOHxrightarrowt^oC_6H_5ONa + NaBr + H_2O)

2) (C_6H_5ONa + HClxrightarrowC_6H_5OH + NaCl)

3) (C_6H_5OH + NaOHxrightarrowC_6H_5ONa + H_2O)

4) (C_6H_5OH + 3Br_2xrightarrowBr_3C_6H_2OH)

5)(C_6H_5OH + 3HNO_3xrightarrowH_2SO_4,t^oHO – C_6H_2(NO_2)_2 + 3H_2O)

6) (CH_3 – CHOH – CH_3 + CuOxrightarrowt^oCH_3 – teo – CH_3 + Cu + H_2O)

7) (C_3H_6 + H_2xrightarrowNi,t^oC_3H_8)

8) (CH_3CHO + H_2xrightarrowt^oCH_3CH_2OH)


*

thaophuobg
0
Reply

1, C6H5Br + 2NaOH (đặc) —> C6H5ONa + NaBr + H2O

=> Điều kiện: sức nóng dộ cùng áp suất cao

2, C6H5ONa + CO2 + H2O —–> C6H5OH + NaHCO3

=> Điều kiện: nhiệt độ độ

3, C6H5OH+NaOH→C6H5ONa+H2O

=> Điều kiện: nhiệt độ độ

4, 3Br2+C6H5OH→C6H2Br3OH+3HBr

=> Điều kiện: Fe, sức nóng độ

5, C6H5OH+3HNO3→3H2O+C6H2OH(NO2)3

=> Điều kiện: nhiệt độ độ

6, CH3CHOHCH3 + —> CH3COCH3 + H2O

=> Điều kiện: nhiệt độ độ

7, C3H6 + H2 —> C3H8

=> Điều kiện: sức nóng độ, xúc tác

8, CH3CHO+H2→C2H5OH

=> Điều kiện: sức nóng độ


Leave an answer
Xem thêm: Giải Bài 34 Hóa Học 8: Bài Luyện Tập 6, Bài Luyện Tập 6 Hóa 8

Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Kennedy
*

About Kennedy


Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Nâng Cao Tiếng Việt, Please Wait

Đặt Câu Hỏi