Bài tập về thì quá khứ hoàn thành

     

Trong giờ đồng hồ Anh thì thừa khứ xong xuôi có cách áp dụng khá phức tạp, dễ gây nên nhầm lẫn và khó khăn khăn cho tất cả những người học. Trước khi bước đầu làm bài tập, chúng ta hãy thuộc ôn qua 1 chút kỹ năng cốt lõi duy nhất của thì thừa khứ trả thành nhé:

Tóm tắt bí quyết dùng thì thừa khứ hoàn thành

1. Cách dùng

Diễn tả một hành động ra mắt trước một hành động khác trong quá khứDùng mô tả hành động trước 1 thời gian xác định trong quá khứSử dụng trong câu điều kiện loại III

Ví dụ: Hôm qua khi cô ấy đến, công ty chúng tôi đã ăn trưa xong.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ hoàn thành

chúng tôi đã nạp năng lượng trưa xong”: xảy ra trước, phân chia ở vượt khứ hoàn thành

khi cô ấy đến”: xẩy ra sau, phân chia ở quá khứ đơn

Câu hoàn chỉnh: Yesterday, we had had lunch when she arrived.


*

The tornado knocked down the tree that we had plant ( cơn lốc xoáy vẫn quật đổ chiếc cây mà công ty chúng tôi đã trồng trước đó)


3. Công thức

+ S + had Ved/PII + O…

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

Had: trợ hễ từ


VpII: rượu cồn từ phân từ bỏ II

Ex: I had watched this film before I went lớn bed yesterday.

(Tôi vẫn xem bộ phim truyện này trước lúc tôi đi ngủ ngày hôm qua)

– S + hadn’t Ved/PII + O…

Ex: My friend told me that she hadn’t learnt a lot before the test.

(Bạn tôi nói cùng với tôi rằng cô ấy dường như không học nhiều trước bài xích kiểm tra)

? Had + S + Ved/PII + O…?

Ex: Had she seen me before?

(Cô ấy đã chạm mặt tôi trước kia đúng không?)

Bài tập thì thừa khứ xong xuôi từ cơ bạn dạng tới nâng cao

I. Dứt câu

When Hoa arrived at the theater, the film ____________(start).He ____________ (live) in Laos before He went to lớn Vietnam.After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began to lớn feel sick.If he ____________ (listen) lớn me, he would have got the job.Linh didn’t arrive until I ____________ (leave).After they ____________ (finish) lunch, they went out.The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.I ____________ (meet) him somewhere before.They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.Linh told me she ____________ (study) a lot before the exam.The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer.The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electricity bill.Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble.She ____________ (not/eat) so we went lớn a restaurant.I couldn’t go into the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets.He said that He ____________ (not/visit) the US before.Hoa and Lan ____________ (not/meet) before the exam.I ____________ (not/have) lunch when she arrived.She ____________ (not/use) smartphone before, so I showed her how to use it.Linh ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.

II. Dứt câu

The tornado destroyed the tent that we (build) ____________.She (not / be) ____________ to Hanoi before 2018.When he went out to play, he (do / already) ____________ his homework.My sister ate all of the cake that our mum (make) ____________ .The nurse took off the plaster that she (put on) ____________ six weeks before.The waitress brought a drink that I (not / order) ____________ .I could not remember the tuy nhiên we (learn) ____________ three week before.The children collected mangos that (fall) ____________ from the tree.(she / phone) ____________ phái nam before she went lớn see him in Laos?He (not / ride) ____________ a elephants before that day.

III. Chuẩn bị xếp các câu sau và phân tách động tự (nếu có)

The/they/get/had/off/before/of/the/turn/light/office/out.By/begin/time/I/my/she/,/had/leave/the/quickly/work.After/finish/my/,/we/back/father/his/home/work/come.Before/go/had/an/novel/my/to/brother/read/interesting/he/bed.When/her/in/,/he/had/join/Linh/best friend/Bangkok/the/Ever/meet.Cuong/this/before/last night/had/text/he/went/translate/out.Hung/your/before/meet/had/email/he/use/you?When/I/arrive/had/hadn’t/my/lunch/parents.They/before/had/to/the meeting/speak/her.I/that/hadn’t/see/before/was/the man/sure/I.

IV. Tìm với sửa lỗi sai (nếu có)

I had finished lunch before my parents come.By the time I had found the key, I hadn’t got into the house.Up until that moment, my younger sister never believed in love.Sunny ate dinner so she wasn’t hungry.When Bob graduated in university, he was in thành phố new york for 5 years.She wishes her friends didn’t go to lớn bed so early.My boyfriend didn’t meet me when I arrived.

V. Bài bác tập khoanh vào câu trả lời đúng nhất của thì quá khứ trả thành

By the time he came home, we ……. ( sleep)

A. Had sleep

B.had slept

C. Slept

D.have sleep

I watched movie after I …….(complete) my homework.

A. Have completed

B. Had complete

C. Had completed

D. Completed

My father ……..(go) out when my sister arrived in the zoo .

A. Goes

B. Have gone

C. Has gone

D. Had gone

I ………(study) a little English before I went to lớn Singapore.

A. Study

B. Had studied

C. Had study

D. Have studied

Alice ________ a Vietnamese until he met Nam.

Xem thêm: Truy Bắt Nghi Phạm Đâm Chết Người Ở Yên Bái 2016, Bí Thư Và Chủ Tịch Hđnd Tỉnh Yên Bái Bị Bắn Chết

A. Had never met

B. Have never met

C. Never met

D. Never have met

Before we took a look around the shops, we …..(have) lunch.

A. Had had

B. Had

C. Have had

D. Have

(where / she / live)…… before she moved lớn Shanghai?

A. Where did she live

B. Where had she lived

C. Where had she live

D. Where she had lived

Before I went khổng lồ bed, I …….(brush) my teeth

A. Have brushed

B. Had brushed

C. Brushed

D. Brush

Before my mother came home, my brother…… (prepare) food on the table.

A. Had prepared

B. Have prepared

C. Prepared

D. Had prepare

10. If she …… (tell) me the truth yesterday, I would have helped her.

A. Have tell

B. Had told

C.to

D. Tell

VI. Bài tập nâng cấp thì thừa khứ trả thành

I was exhausted at the end of the test. I (write) ____________ for over three hours.When thieves stole my favourite leather wallet, I was really upset. I (have) ____________ it for over five years.Please step out of the truck, Mr.Đạt. Vị you realise you (drive) ____________ at over 100mph?We didn’t really want to lớn go và see the film again. We (already see) ____________ it twice – so we said “no” & we went khổng lồ a shopping mall instead!I arrived over two hours late to lớn the office and everyone in my company was working. Actually, they (work) ____________ for over three hours on the new project và I felt really guilty.The kitchen was full of pans when we arrived. Loan was in the kitchen và she (cook) ____________ a big meal for everyone at the party.It was a bit discomfiture khổng lồ arrive at their house and find Linh looking so depressed. I think she (cry) ____________ before I got there.No-one even noticed when he got home. They (all watch) ____________ the favorite show on television.

Đáp án chi tiết

I.

had startedhad livedhad eatenhad listenedhad lefthad finishedhad beenhad methad forgottenhad studiedhadn’t rainedhadn’t paidhadn’t donehadn’t eatenhadn’t broughthadn’t visitedhadn’t methadn’t hadhadn’t usedhadn’t studied

II.

had builthad not beenhad already donehad madehad put onhad not orderedhad learnedhad fallenhad she phonedhad not ridden

III.

The light had turned off before they got out of the office.By the time I began my work, she had left quickly.After my father finished his work, we came back home.Before my brother went to bed, he had read an interesting novel.When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.Cuong had translated this text before he went out last night.Had Hung used your e-mail before he met you?When my parents arrived, I hadn’t had lunch.They had spoken khổng lồ her before the meeting.I was sure that I hadn’t seen the man before.

IV.

come ➔ camehad found ➔ foundnever believed ➔ had never believedate ➔ had eatenwas ➔ had beendidn’t go ➔ hadn’t gonedidn’t meet ➔ hadn’t met

V.

BCDBAABBAB

VI. 

had been writing.had had.were driving.had already seen.had been working.was cooking.had been crying.were all watching.

Xem thêm: Lời Dẫn Chương Trình Văn Nghệ 20/11 Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Có vướng mắc hoặc câu hỏi nào các bạn hãy bình luận dưới để bọn họ cùng hiệp thương nhé.