BÀI TẬP TIN HỌC LỚP 11

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (91.81 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tin học lớp 11

24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3)Bài tập 1: Viết lịch trình nhập vào một số nguyên và kiểm soát xem số vừa nhập là số chẵn giỏi số lẻ.Program Kiemtratinhchanle;Uses crt;Var x:integer;BeginWrite('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x);If (x mod 2=0) Then Writeln('So vua nhap vao la so chan')ElseWriteln('So vua nhap vao la so le');Readln;End.Bài tập 2: Viết lịch trình giải phương trình số 1 ax+b=0Program Giaiptb1;Uses Crt;Var a,b,x : real;BeginWrite('a = '); Readln(a);Write('b = '); Readln(b);If (a = 0) Then nếu như a bằng 0 If (b = 0) Then Trường đúng theo a = 0 cùng b = 0 Writeln('Phuong trinh teo vo so nghiem') 0 }≠Else Trường phù hợp a=0 cùng b Writeln('Phuong trinh vo nghiem') 0 ≠Else { Trường hợp a Beginx:= -b/a;Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:6:2);End;
Readln;End.1Bài tập 3: Viết lịch trình tính tổng S = 1+2+ +N.Cách 1: dùng vòng lặp FOR.Program TinhTong;Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0;For i:=1 to N vày S:=S+i;Writeln('Ket qua la :',S);Readln; End.Cách 2: cần sử dụng vòng lặp WHILE.Program TinhTong;Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0; i:=1;While iBeginS:=S+i;i:=i+1;End;Writeln('Ket qua la :',S);
Readln; End.Bài tập 4: Viết công tác nhập vào N số nguyên từ bàn phím. Hãy tính với in ra màn hình tổng của các số vừa mới được nhập vào.Ý tưởng: Dùng cách thức cộng dồn. Cho vòng lặp FOR chạy từ 1 tới N, ứng với lần lặp thiết bị i, ta nhập vào số nguyên X và đồng thời cộng dồn X vào biến hóa S.2Program Tong;Uses crt;Var N,S,i,X : Integer;BeginClrscr; S:=0;For i:=1 to n DoBeginWrite('Nhap so nguyen X= '); Readln(X);S:=S+X;End;Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S); Readln;End.Bài tập 5: Viết chương trình tính số Pi với độ đúng mực Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+ Ý tưởng: Ta thấy rằng, mẫu số là các số lẻ tất cả qui luật: 2*i+1 cùng với i=1, ,n. Cho nên ta dùng i làm thay đổi chạy. Bởi tính số Pi với độ chính xác Epsilon nên lừng chừng trước được rõ ràng số lần lặp, cho nên ta ≤phải dùng vòng lặp WHILE. Tức là phải lặp cho tới khi t=4/(2*i+1) Epsilon thì dừng.Program Tinh_tong_Pi;Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;
Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon DoBeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln('So Pi = ',Pi:0:4);3Readln;End.Bài tập 6: Viết lịch trình nhập vào số nguyên N. In ra screen tất cả các ước số của N.Ý tưởng: Cho phát triển thành i chạy từ là 1 tới N. Ví như N thủ thuật i=0 thì viết i ra màn hình.Uses Crt;Var N,i : Integer;BeginClrscr; Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N);For i:=1 to N DoIf N thủ thuật i=0 Then Write(i:5); Readln;End.Bài tập 7: Viết chương trình tìm USCLN và BSCNN của 2 số a, b được nhập vào từ bàn phím.Ý tưởng:
- tìm USCLN: lấy số mập trừ số bé dại cho đến lúc a=b thì dừng. Cơ hội đó: USCLN=a.- BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b).Program Tim_USCLN_BSCNN;Uses crt;Var a,b, m,n:integer;BeginWrite('Nhap a : '); Readln(a);Write('Nhap b : '); Readln(b);m:=a; n:=b;While (mn) DoBeginIf (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m;End;Writeln('USCLN= ',m);4Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n);Readln; End.Bài tập 8: Viết lịch trình tìm các số tất cả 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3.Ý tưởng:Dùng cách thức vét cạn. Ta biết rằng: a tất cả 9. Ta→9 (vì a là số sản phẩm trăm), b,c có thể có quý hiếm từ 0→thể có mức giá trị từ là một sẽ sử dụng 3 vòng lặp FOR lồng nhau để chăm bẵm qua tất cả các trường vừa lòng của a,b,c.Ứng với mỗi bộ abc, ta đã kiểm tra: giả dụ 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra bộ abc đó. Program Timgiatri_abc;Uses crt;Var a,b,c : Word;
BeginFor a:=1 khổng lồ 9 DoFor b:=0 to 9 DoFor c:=0 to lớn 9 DoIf (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln;End.Bài tập 9: Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N rồi thông tin lên screen số đó liệu có phải là số nguyên tố xuất xắc không.Ý tưởng: N là số nguyên tố trường hợp N không tồn tại ước số N div 2. Từ có mang này ta đưa ra giải thuật:→nào từ bỏ 2 - Đếm số cầu số N div 2 giữ vào biến d.→của N tự 2 - ví như d=0 thì N là số nguyên tố.Uses crt;Var N,i,d : Word;BeginIf NElse5Begind:=0;For i:=2 khổng lồ N div 2 DoIf (N mod i=0) Then d:=d+1;If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);End; Readln;End.Bài tập 10: Viết chương trình nhập tính diện tích s tam giác, nhập độ dài cạnha,b,c từ bỏ bàn phím. Công thức tính diện tích là , phường là nửa chu vi


Xem thêm: Giáo Án Dạy Thêm Văn 6 Học Kì 2 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Program Tam_Giac;Vara,b,c: Integer;p,s: Real;BeginWriteln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');Write('Cho biet canh thu nhat = '); Readln(a);Write('Cho biet canh thu nhị = '); Readln(b);Write('Cho biet canh thu cha = '); Readln(c);p := 0.5 * (a + b + c);s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');ReadlnEnd.BÀI TẬP Thực hànhBài tập 1: Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a≠0.Gợi ý:- Tính Delta=b*b-4*a*c.- Biện luận:6DeltaDelta=0: Phương trình bao gồm nghiệm kép: x = -b/(2*a).Delta>0: Phương trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt: SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-bBài tập 2: Viết chương trình nhập vào trường đoản cú bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một số trong những giây cũng khá được nhập tự bàn phím. Hãy in ra công dụng sau khi cọng xong.Gợi ý:- hotline số giây được thêm vào đó là: ss. Gán giây:=giây+ss.
60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- giả dụ giây giây:=giây mod 60.60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 với phút:=phút≥- trường hợp phút mod 60.Bài tập 3: Viết lịch trình tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d.Bài tập 4: Viết công tác in ra màn hình các cực hiếm của bảng 255.→mã ASCII từ bỏ 0Gợi ý: 255. In ra screen i và→Cho biến i chạy từ 0 CHR(i).Bài tập 5: Viết lịch trình in ra màn hình các số nguyên từ 1 đến 100 làm thế nào cho cứ 10 số thì xuống dòng.Gợi ý:→Cho đổi mới i chạy từ là một 100. In ra screen i và kiểm tra: giả dụ i mod 10=0 thì WRITELN.Bài tập 6: Viết công tác in ra màn hình hiển thị bảng cữu chương.Gợi ý:Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số thiết bị tự trong từng bảng cữu chương (1 10).For i:=2 lớn 9 DoFor j:=1 to 10 vị Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j);Bài tập 7: Viết chương trình tính những tổng sau:7S0 = n! = 1*2* *n n giai thừaS1 = 1 + 50% + + 1/nS2 = 1 + 1/2! + + 1/n!S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n!S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + + (-1)nxn/n!S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x).Bài tập 8: Viết lịch trình để tìm giải mã cho vấn đề sau:“Trong giỏ vừa thỏ vừa gà,Một trăm mẫu cẳng bốn ba cái đầu.Hỏi có mấy con kê mấy thỏ?”
Bài tập 9: Viết công tác để tìm lời giải cho bài toán sau: Trăm trâu trăm bó cỏBó lại đến trònTrâu đứng nạp năng lượng nămTrâu nằm nạp năng lượng baNăm bé trâu giàMỗi con ăn một.Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già?Bài tập 10: Viết công tác nhập vào một vài nguyên dương. Hãy thông tin lên screen số đó tất cả bao nhiêu chữ số cùng tổng những chữ số của số đó.Gợi ý:Dùng vòng lặp WHILE. Trong lúc N>0 thì: mang ra chữ số cuối cùng của N nhằm tính bởi phép toán gian lận 10, tiếp nối bỏ ít hơn chữ số sau cuối của N bằng phép toán DIV 10.Bài tập 11: Viết chương trình in ra screen tất cả các số thành phần từ 2 đến N. Với N được nhập từ bỏ bàn phím.Bài tập 12: Viết chương trình phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ví dụ:N=100 vẫn in ra màn hình:100 | 2850 | 225 | 55 | 51 |Bài tập 13: Số triển khai xong là số thoải mái và tự nhiên có tổng các ước của nó (không kể bao gồm nó) bằng chính nó. Viết chương trình đánh giá xem một số được nhập vào từ bỏ bàn phím có phải là số hoàn thành hay không? Ví dụ: 6, 28 là các số trả thiện.Gợi ý:- Tính N div 2 lưu vào trở thành S.→tổng những ước số của N: từ là một
- giả dụ S=N thì N là số trả thiện.Bài tập 14: Viết lịch trình in ra những số nguyên từ một đến N2 theo hình xoắn ốc với N được nhập vào tự bàn phím. Ví dụ, cùng với N=5 ta có:1 2 3 4 516 17 18 19 615 24 25 20 714 23 22 21 813 12 11 10 99


*
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH mang lại HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 thpt 15 2 12
*
Rèn luyện khả năng thực hành cho học sinh thông qua vấn đề dạy học những bài thực hành tin học 11 15 2 12


Xem thêm: Tình Đơn Phương / Edward Dương (Live @ Vừng Ơi Mở Ra Tap 14, Vừng Ơi Mở Ra

*
Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học những bài thực hành thực tế Tin học 11 trung học phổ thông 66 1 11