Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lớp 7

     

Trong công tác tiếng Anh cấp cho 2, các em học viên lớp 7 sẽ liên tiếp được ôn tập và không ngừng mở rộng phần kỹ năng về thì lúc này đơn – Present Simple. Với bài viết hôm nay, IELTS Cấp tốc mời các em cùng xem lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về thì này với làm một số bài tập Thì hiện tại đơn lớp 7 nhỏ dại để khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng nhé!


*
*
*
*

Bài 1: add –s , -ies or -es to lớn the verbs

E.g.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn lớp 7

: see → sees

waketaketeachbrushcatchkisspasscallcomegive

Bài 2: Fill in the blank with “don’t” or “doesn’t”

Bill _____ play tennis every Sunday.My cousin _____ know Italian well.We _____ go khổng lồ the park.I _____ like to walk khổng lồ school.Kate _____ lượt thích to eat fish.Pam _____ go khổng lồ the gym.Sue _____ wear long dresses.They _____ understand this rule.I _____ lượt thích to get up early.We _____ often go lớn the movies.

Bài 3: Complete the sentences with the Present Simple khung of the given verbs

They ___________ football at school. (to play)She ___________ emails. (not/to write)___________ you ___________ English? (to speak)My parents ___________ fish. (not/to like)___________ Anne ___________ any hobbies? (to have)Andy’s brother ___________ in an office. (to work)Leroy ___________ very fast. (can/not/to read)___________ Jim và Joe ___________ the flowers every week? (to water)Yvonne’s mother ___________ a motorbike. (not/to ride)___________ Elisabeth ___________ cola? (to drink)

Bài 4: Fill in the blank with the Present Simple form of the following verbs

wake(s) up – open(s) – speak(s) – take(s) – do(es) – cause(s) – live(s) – play(s) – close(s) – live(s) – drink(s)
Ann ___________ handball very well.I never ___________ coffee.The swimming pool ___________ at 7:00 in the morning.It ___________ at 9:00 in the evening.Bad driving ___________ many accidents.My parents ___________ in a very small flat.The Olympic Games ___________ place every four years.They are good students. They always ___________ their homework.My students ___________ a little English.I always ___________ early in the morning.

Bài 5: Read và answer the questions

David wants lớn buy a Christmas present for a very special person, his mother. David’s father gives him $5.00 a week pocket money và David puts $2.00 a week into his bank account. After three months David takes $20.00 out of his ngân hàng account and goes khổng lồ the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift.

Xem thêm: Đồ Thị Hàm Số Parabol Chuẩn Xác Cho Dân Kỹ Thuật (2022), Hàm Số Bậc 2 Và Ứng Dụng Trong Giải Toán

Suddenly he sees a beautiful brooch in the shape of his favourite pet. He says khổng lồ himself, “My mother loves jewelry, & the brooch costs only $17.00.” He buys the brooch và takes it home. He wraps the present in Christmas paper và places it under the tree. He is very excited và he is looking forward to Christmas morning to lớn see the joy on his mother’s face.

But when his mother opens the present she screams with fright because she sees a spider.

Xem thêm: Cool Boy Là Gì ? 3 Dấu Hiệu Chứng Tỏ Anh Ấy Là Một Coolboy Chính Hiệu

What does David want khổng lồ buy his Mother?a special birthday presenta Christmas presenta spider ringWho does David get his money from?his pethis motherhis fatherHow much money does David take khổng lồ the mall?$20.00$5.00$17.00What does David buy his mother?a ringa broocha spiderWhat does David bởi with the present when he takes it home?he gives it to his motherhe wraps it in Christmas paperhe is very excitedWhy does David’s mother scream?because the present is beautifulbecause she doesn’t lượt thích Christmas presentsbecause she thinks she sees a real spiderWhy does David buy a spider brooch?spiders are his favourite pethe loves Christmasto scare his motherWhere does David put the present on Christmas Eve?under his pillowunder a spiderunder the Christmas tree

Đáp án

Bài 1

wakestakesteachesbrushescatcheskissespassescallscomesgives

Bài 2

Doesn’tDoesn’tDon’tDon’tDoesn’tDoesn’tDoesn’tDon’tDon’tDon’t

Bài 3

PlayDoesn’t writeDo – speakDon’t likeDoes – haveWorksCan’t readDo – waterDoesn’t rideDoes – drink

Bài 4

Annplayshandball very well.I neverdrinkcoffee.The swimming poolopensat 7:00 in the morning.Itclosesat 9:00 in the evening.Bad drivingcausesmany accidents.My parentslivein a very small flat.The Olympic Gamestakeplace every four years.They are good students. They alwaysdotheir homework.My studentsspeaka little English.I alwayswakeup early in the morning.

Bài 5

a Christmas presenthis father$20.00a broochhe wraps it in Christmas paperbecause she thinks she sees a real spiderspiders are his favourite petunder the Christmas tree

Hy vọng cùng với phần ôn lại kiến thức và kỹ năng cũng như dứt các bài bác tập Thì hiện tại đơn lớp 7 (Present Simple tense), IELTS Cấp tốc đã giúp những em học viên lớp 7 nắm vững hơn về kiểu cách sử dụng thì này trong giờ đồng hồ Anh. Chúc các em học tập tốt!