Bài Tập Kiểm Toán Căn Bản Có Đáp Án

     

Giải những Dạng bài xích Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn bạn dạng SGK chi tiết Theo Khối ngành tởm Tế. Tự học tập Online xin ra mắt đến các bạn tham khảo Giải các Dạng bài bác Tập Môn kiểm toán Căn bạn dạng SGK

Giải các Dạng bài bác Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn bạn dạng SGK đưa ra Tiết
Bạn đang xem: Bài tập kiểm toán căn bản có đáp án

Giải những Dạng bài Tập Môn truy thuế kiểm toán Căn bản SGK bỏ ra TiếtDẠNG BÀI TẬP GÓP VỐN LIÊN DOANHDẠNG BÀI TẬP HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài tập 3 (trang 142)

Yêu mong 1: Phát hiện sai sót

1. Không nên sót về số họcĐơn vị: 1000 VNĐ
STTChỉ tiêuKế toán bội phản ánhSửa chữa
100.00%Phương nhân thể thiết bị20000000.00%
Phương tiện thiết bị nội thất10000000.00%
Phương tiện sản phẩm rời10000000.00%
200.00%Dây truyền công nghệ40000000.00%
Dây truyền công nghệ20000000.00%
Bản quyền20000000.00%
300.00%Quyền sử dụng đất55000000.00%660000000.00%
400.00%Nguồn vốn nhà sở hữu202000000.00%800000000.00%
2. Không đúng sót về phân một số loại và trình bày
STTChỉ tiêuKế toán bội nghịch ánhSửa chữa
100.00%Tiền gởi ngân hàngTS/ TSNH/ Tiền/ TGNHTS/ TSNH/ tiền và tương tự tiền/
TGNH
200.00%Phương tiện thiết bịTS/ TSNH/ PTTB
Phương tiện lắp thêm nội thấtTS/ TSDH/ TSCĐHH/ PTTB nội thất
Phương tiện lắp thêm rờiTS/ TSNH/ HTK/ PTTB rời
300.00%Nhà cửa ngõ vật con kiến trúcTS/ TSDH/ NCVKTTS/ TSDH/ TSCĐHH/ NCVKT
400.00%Dây truyền công nghệTS/ TSDH/ DTCN
Dây truyền công nghệTS/ TSDH/ TSCĐHH/ DTCN
Bản quyềnTS/ TSDH/ TSCĐVH/ GTBQ
500.00%Quyền sử dụng đấtTS/ TSDH/ QSDĐTS/ TSDH/ TSCĐVH/ QSDĐ
600.00%Nguồn vốn kinh doanhNV/ NVCSH/ NVQ/ NVKDNV/ NVCSH/ NVCSH/ NVKD
3. Không nên sót về quyền với nghĩa vụĐơn vị: 1000 VNĐ
Du thuyền là gia tài thuê hoạt động của đơn vị:
* thời gian thuê ngắn (6 tháng)
* tiền thuê bé dại hơn nguyên giá gia tài (30 triệu VNĐ)
Sử dụng TK bên cạnh bảng nhằm theo dõi TS mướn hoạt động:
Nợ “Du thuyền” : 400,000
Chi tầm giá thuê du thuyền:
Nợ TK 142: 30,000
Có TK 331: 30,000

Yêu mong 2: Lập Bảng cân đối kế toán


Bảng bằng vận kế toán

DẠNG BÀI TẬP GÓP VỐN LIÊN DOANH

BÀI 4:

* Phát hiện sai sót và thay thế sửa chữa (đơn vị: 1.000đ):

– không đúng sót về số học

Khoản mục Số liệu saiSửa chữa
Tiền gửi ngân hàng2.000.0001.500.000 + 60.000 * 13,8 = 2.328.000
Quyền áp dụng đất640.0003.000 * 15 * 12 * 10 = 5.400.000
Dây truyền công nghệ

– giá bán trị phiên bản quyền

– dây truyền công nghệ

650.000

22.500 * 13,8 = 310.500


*Xem thêm: Please Wait

27.500 * 13,8 = 379.500

Vốn nhà sở hữu4.559.0009.187.000
– sai sót về quyền với nghĩa vụ:

Vũ trụ cất cánh là gia tài thuê vận động do đó công ty chỉ gồm quyền sử dụng trong thời hạn thuê mà không có quyền sở hữu hay quyền kiểm soát điều hành lâu dài. Vị vậy kế toán tài chính chỉ bội phản ánh túi tiền thuê tài sản, còn nguyên giá gia sản phải theo dõi ngoài bảng bằng vận kế toán.

Kế toán bội phản ánh:

+ Đối với giá cả thuê tài sản:

Nợ TK 142: 60.000

Có TK 331: 60.000

+ Đối cùng với nguyên giá bán tài sản: Nợ TK 001: 560.000

– không nên sót về phân loại và trình bày:

Khoản mụcPhâ n một số loại saiSửa chữaSố tiền
* Việt Nam

1. Bên cửa, đồ gia dụng kt

2. TGNH

3. Quyền SDD

Cộng TS

NC,VKT/TSDH

TGNH/Tiền/TSNH

QSDD/TSDH

Nguyên giá/TSCĐHH/TSCĐ/TSDH


Tiền/T&CKTĐT/TSNH

NG/TSCĐVH/TSCĐ/TSDH

500.000

1.500.000

5.400.000

7.400.000

* Nhật Bản

1. TGNH

2. Phương tiện,TB

3. Dây truyền CN

– giá chỉ trị phiên bản quyền

– dây truyền CN

4. Ngân sách đi lại

Cộng TS

TGNH/Tiền/TSNH

PT,TB/TSNH

Dây truyền CN/TSDH

Chi tổn phí TLDN/Tiền/TSNH

Tiền/T&CKTĐT/TSNH

Hàng tồn kho/HTK/TSNH

NG/TSCĐVH/TSCĐ/TSDH

NG/TSCĐHH/TSCĐ/TSDH

Chi phí TTDH/TSDH khác/TSDH


828.000

200.000

310.500

379.500

69.000

1.787.000

* Liên doanh:

Chi phí thuê TS

CPTTNH/TSNH khác/TSNH

60.000

Vốn đầu tư chi tiêu của CSHNVKD/Nguồn vốn, quĩ/ NVCSHVốn đầu tư chi tiêu của CSH/ Vốn CSH/ Vốn CSH9.187.000
Phải trả người bánPTNB/Nợ ngắn hạn/Nợ PTPTNB/Nợ ngắn hạn/Nợ PT60.000

* Lập lại Bảng bằng vận kế toán:

Bảng bằng vận kế toán

Ngày 17 tháng 9 năm 200N

Đơn vị: 1.000đ

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương

1. Tiền

II. Hàng tồn kho

1. Mặt hàng tồn kho

III. TSNH khác

1. Chi tiêu trả trước ngắn hạn

2.588.000

2.328.000


2.328.000

200.000

200.000

60.000

60.000

A. NỢ PHẢI TRẢ

I. Nợ ngắn hạn

1. Phải trả bạn bán

60.000

60.000

60.000

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Gia tài cố định

1. Tài sản cố định hữu hình

– Nguyên giá

2. Tài sản cố định vô hình

– Nguyên giá

II. Gia sản dài hạn khác

1. Giá thành trả trước nhiều năm hạn

6.659.000

6.590.000


879.500

879.500

5.710.500

5.710.500

69.000

69.000

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn công ty sở hữu

1. Vốn đầu tư chi tiêu của công ty sở hữu

9.187.000

9.187.000

9.187.000

Cộng TS9.247.000Cộng NV9.247.000
* thừa nhận xét, loài kiến nghị:

– dấn xét về mức độ không nên phạm:

Tổng TS trước điều chỉnh: 4.619.000

Tổng TS sau điều chỉnh: 9.247.000

Chênh lệch: 4.628.000

– nhấn xét về công tác kế toán với kiến nghị

– nhận xét về phần trăm vốn góp cùng kiến nghị:

Tỷ lệ góp vốn phía Việt Nam: = 7.400.000/9.187.000= 80,5%

Tỷ lệ vốn góp phía nước ngoài: = 1.787.000/9.187.000 = 19,5%

– Đánh giá chỉ lại giá chỉ trị gia tài góp vốn phía Nhật Bản:

+ Phương tiện, vật dụng rời = 200/112% =

+ dây chuyền sản xuất công nghệ:

DẠNG BÀI TẬP HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài tập 5/ Yêu mong 1: Phát hiện tại sai sót và sửa chữa từ đó hoàn thành BCĐKT

* Phát hiện tại sai sót và sửa chữa:

TTKế toán đang định khoảnNội dung nghiệp vụKhả năng không nên phạmSửa chữa
1Nợ TK 211: 600

Nợ TK 331: 300

Có TK 241: 900

Xây dựng cơ phiên bản hoàn thành chuyển nhượng bàn giao hình thành gia sản cố địnhVi phạm chính sách kế toánNợ TK 211: 900

Có TK 241: 900

2Nợ TK 113: 510

Có TK 111: 150

Xuất quỹ tiền mặt đi nộp ngân hàng, đi giao dịch thanh toán nhưng không nhận được bệnh từVi phạm lý lẽ ghi sổ kép (tổng PS nợ cùng tổng PS bao gồm không cân nặng bằng)Nợ TK 113:150

Có TK 111: 150

3Nợ TK 441: 400Kết đưa nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ phiên bản sang nguồn vốn kinh doanhVi phạm bề ngoài ghi sổ kép (thiếu tài khoản đối ứng)Nợ TK 441: 400

Có TK 411: 400

4Nợ TK 142: 60

Có TK 214: 260

Trích khấu hao TSCĐ vào giá cả trả trướcVi phạm hiệ tượng ghi sổ kép (tổng PS nợ với tổng PS bao gồm không cân nặng bằng)Nợ TK 142: 60

Có TK 214: 60

* Tính lại số dư trên các TK kế toán:

TK 241TK 211
Sd: 900Sd: 1.700
900 (1)(1) 900
900900
Sd: –Sd: 2.600

TK 331TK 111
Sd: 20Sd: 200
150 (2)
150
Sd: 20Sd: 50

TK 113TK 441
Sd: –Sd: 400
(2) 150(3) 400
150400
Sd: 150Sd: –

TK 411TK 142
Sd: 1.500Sd: –
400 (3)(4) 60
40060
Sd: 1.900Sd: 60

TK 214
Sd: 200
60 (4)
60
Sd: 260

* hoàn tất bảng cân đối kế toán:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: 1.000.000đ

TÀI SẢNĐKCKNGUỒN VỐNĐKCK
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN1.4801.680A. NỢ PHẢI TRẢ9502.040
1. Tiền

– Tiền phương diện tại quỹ

– Tiền đã chuyển

2. Các khoản yêu cầu thu

– bắt buộc thu khách hàng

3. Hàng tồn kho

– sản phẩm hóa

– Hàng nhờ cất hộ đi bán

4. Tài sản thời gian ngắn khác

– giá cả trả trước

50

50

1.150

1.150

200

200

80

80

200

50

150

1.020

1.020

400

200

200

60

60

1. Nợ ngắn hạn

– vay ngắn hạn

– đề nghị trả cho người bán

– Thuế và những khoản buộc phải nộp

– buộc phải trả người công nhân viên

2. Nợ lâu năm hạn

– Vay dài hạn

3. Nợ khác

– chi phí phải trả

– Nhận cam kết quỹ, ký cược nhiều năm hạn

600

300

100

120

80

350

350

720

500

20

200

1.320

1.320

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

1. TSCĐ hữu hình

2. Khấu hao TSCĐ

3. Giá thành XDCB dở dang

1.520

1.700

(200)

20

2.340

2.600

(260)

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Nguồn vốn, quỹ

– nguồn vốn kinh doanh

– Quỹ chi tiêu phát triển

– Lợi nhuận không phân phối

– mối cung cấp vốn chi tiêu XDCB

2.050

1.650

1.500

150
Xem thêm: Bài Tập Hiện Tại Đơn Và Tiếp Diễn Và Thì Hiện Tại Đơn, Please Wait

0

400

1.980

1.980

1.900

50

30

Cộng tài sản3.0004.020Cộng mối cung cấp vốn3.0004.020

Yêu ước 2: kiểm toán số liệu trên BCĐKT sẽ hoàn tất và sinh ra tờ trình chuẩn bị lập BC kiểm toán

– đối chiếu ngang:


Khoản mụcSố CKSố ĐKChênh lệchNhận xét
Tuyệt đốiTương đối
Vốn bởi tiền20050150300%
Phải thu khách hàng1.0201.150– 130– 11,3%
Hàng tồn kho
TSCĐ hữu hình26001.70090052,9%
Vay ngắn hạn
Vay lâu năm hạn
Nguồn vốn KD
Lãi không phân phối
Phân tích dọc:
Tỷ suất tài chínhCÔNG THỨC TÍNH
Tỷ suất về kĩ năng thanh toán chung= Tổng TSNH/Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất về năng lực thanh toán nhanh= chi phí và các khoản tương đương tiền + các khoản bắt buộc thu ngắn hạn + những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất về tài năng thanh toán tức thời= tiền và những khoản tương đương tiền/Tổng Nợ ngắn hạn
Tỷ suất đầu tư vào TSDH= Tổng TSDH/Tổng tài sản
Tỷ suất Nợ= Tổng Nợ đề xuất trả/Tổng mối cung cấp vốn
Tỷ suất tự tài trợ= nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng NV

Tỷ suất tài chínhCKĐKChênh lệchNhận xét
Tỷ suất về tài năng thanh toán chung1.680/720 = 2,331.480/600= 2,47– 0,14
Tỷ suất về kỹ năng thanh toán nhanh200 + 0 + 1.020/720 = 1,6950 + 0+ 1.150/600 = 2– 0,31
Tỷ suất về tài năng thanh toán tức thời200/720 = 0,2750/600 = 0,080,19
Tỷ suất chi tiêu vào TSDH 2340/4.020 = 0,581520/3000 = 0,510,07
Tỷ suất Nợ
Tỷ suất trường đoản cú tài trợ

Từ Khóa search Kiếm: Bài Tập kế toán tài chính Cơ bạn dạng Có Lời Giải, Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bang Can Doi Ke Toan, Lập Bảng cân Đối Kế Toán, so sánh Bảng cân nặng Đối Kế Toán, những Chỉ Tiêu trên Bảng cân Đối Kế Toán, bí quyết Lên Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân Đối thông tin tài khoản Theo Thông tứ 200, cân Đối Kế Toán, Bảng cân Đối Tài Chính, Bảng cân nặng Đối kế toán Của Doanh Nghiệp, Bảng cân Đối Tài Sản, Bảng cân Đối, Cach Lap Bang Can Doi Ke Toan, Ý Nghĩa Của Bảng cân nặng Đối Kế Toán, phương pháp tính Bảng cân Đối Kế Toán, Lên Bảng cân Đối Kế Toán, cách tính Tỷ Trọng trong Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Ý Nghĩa Bảng cân Đối Kế Toán, phương pháp Phân Tích Bảng cân Đối Kế Toán, cân Đối Tài Chính, Bcđkt, Vốn sale Trong Bảng cân nặng Đối Kế Toán, lý giải Nhận Xét Bảng cân Đối Kế Toán, bài Tập kế toán tài chính Đầu tư Xây Dựng Cơ phiên bản Có Lời Giải, dấn Xét Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân nặng Đối Kế Toán thích hợp Nhất, Ban Can Doi Ke Toan, Bảng cân nặng Đối kế toán tài chính Của Công Ty, Lap Bang Can Doi Ke Toan, khái niệm Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân Đối kế toán Vinamilk 2017, cách Điền Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng cân nặng Đối Kế Toán của bạn Vinamilk, Bảng cân Đối Kế Toán của bạn Nhỏ, Bảng cân nặng Đối kế toán Doanh Nghiệp, giá bán Trị tài sản Ròng trong Bảng cân nặng Đối Kế Toán, Bảng Cđkt