Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 6

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và bài xích tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ Anh lớp 6 hơn. Để cài tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập điền từ tiếng anh lớp 6


Mục lục bài tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 6 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ Anh lớp 6 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm tra 1 máu Tiếng Anh 6 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “play + môn thể thao”: đùa môn thể thao gì

“Spend + thời hạn + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi thường dành vào cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, & Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia ở thời lúc này đơn do gồm mốc thời gian “every”

Dịch: Linda tất cả tiết giờ Anh vào thiết bị 3, 5 với 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved tức là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé nhỏ khá nhút nhát. Cô ko nói những khi chạm mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhiều từ chỉ địa chỉ “between…and…”: sinh hoạt giữa…và…

Dịch: – con mèo đâu rồi? – Nó làm việc giữa bộ bàn và giá chỉ sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại đơn do bao gồm mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex hay làm ngừng bài tập về nhà dịp 8 giờ đồng hồ tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “there + are + danh tự số nhiều”: có…

Dịch: có 2 chiếc cây viết chì bên trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “do physical exercise”: bè phái dục

Dịch: bạn nên tập thể dục thường xuyên xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: tất cả phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm đồ lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “go to lớn the judo club” đi mang lại câu lạc cỗ judo

Dịch: shop chúng tôi đến câu lạc cỗ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tiếp diễn do gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang phân tích và lý giải bài học cho chúng mình đấy.


Question 11: – What vì you vày in your không lấy phí time? – I always ________ books in my free time.

A. Is reading B. Lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn vì gồm trạng tự “always”

Dịch: – Lúc từ từ cậu có tác dụng gì? – Tớ luôn luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại tiếp diễn vì bao gồm trạng từ bỏ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đang đạp xe đến trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. Khổng lồ visit D. Khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me lớn study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “be too adj (for sb) to lớn V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ bắt đầu này thừa khó phải tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) bố Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him khổng lồ school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường trung học cơ sở Ba Đình trê tuyến phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến khu vực nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, bởi thế

Dịch: Cậu ấy sống khá sát trường, vì thế cậu ấy thường đi dạo với một vài tín đồ bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời hiện nay tại tiếp nối vì gồm mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng lúc này bố cậu ấy đang đưa cậu ấy mang đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau tiếng học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường đùa bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast và go lớn school. My school is not very far from my house so I often go to school on foot. But today I ride my bike because I want to lớn attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter lớn six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By xe đạp C. By car D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B & C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của mình không xa khỏi bên tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I want to lớn attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong tham gia lớp giờ đồng hồ Anh sau giờ đồng hồ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel khổng lồ working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn vì gồm mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe lắp thêm mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều buộc phải động từ phân tách ở dạng số nhiều “are”

Dịch: tất cả các môn sống trường new của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ vày / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English chạy thử gooder than I do.

B. Helen does this English demo better than I do.

C. Helen is doing this English demo good than I do.

D. Helen bởi this English demo better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought lớn study hard to please our parents.

B. We ought studying hard lớn please our parents.

C. We ought lớn study hard to pleasing our parents.

D. We ought khổng lồ studying hard lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “ought lớn V”: có bổn phận cần làm gì

Dịch: chúng ta phải học chuyên cần để làm bố mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Top 14+ Thứ Tự 7 Môn Nghệ Thuật, Ttcuocsongxanh

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia thời hiện nay tại tiếp diễn vì gồm mốc thời gian “at present”

Dịch: hiện nay Bing đang chơi tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight đen hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight đen hair” tóc dài, thẳng và đen.

Dịch: cô giáo tôi bao gồm mái tóc dài, thẳng và đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports miễn phí spends.

B. He spends most his miễn phí time of playing sports.

C. He spends most of his không tính phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không lấy phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: kết cấu “spend + thời hạn + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành hầu hết thời gian rảnh nghịch thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her to lớn take & ask your teacher the size to sign.

B. Please your teacher her take the size to and ask lớn sign.

C. Please sign khổng lồ take size your teacher ask to the her and.

D. Please take the size to your teacher & ask her lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “take st khổng lồ sw” mang đồ vật gi đến đâu

“ask sb to V” yêu cầu ai làm gì

Dịch: vui mắt mang lá 1-1 đến cho cô giáo của em cùng nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, và three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “There is + a/ an + N”

Dịch: gồm một chiếc cây bút chì, 1 chiếc compa, và 3 cuốn sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi nạp năng lượng tiệm, ăn ngoài

Dịch: về tối nay đi ra phía bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm cho gì

Dịch: Tôi mê say học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: chuyển đổi giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: trường tôi gồm 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to bởi homework after class

A. Students must vị homework after class.

B. Students may vị homework after class.

C. Students can vày homework after class.

D. Students have to vì homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “have lớn V” = “ought to lớn V”: tất cả bổn phận buộc phải làm gì

Dịch: học viên cần nên làm bài xích tập sau giờ đồng hồ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young khổng lồ be in my class.

B. That little girl is old enough khổng lồ be in my class.

C. That little girl isn’t too young khổng lồ be in my class.

Xem thêm: Meaning Of Take Your Time In English, Take Your Time Là Gì

D. That little girl is young enough to be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: chuyển đổi 2 kết cấu “Be adj enough to V” (đủ như thế nào để triển khai gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống: