BÀI GIẢNG TIẾNG ANH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

     

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (347.63 KB, 12 trang )
Bạn đang xem: Bài giảng tiếng anh lớp 6 chương trình mới

English 6 Period 2. UNIT 1. MY NEW SCHOOLLesson 2. A closer look 11. Listen and repeat the words.physics exercisesEnglish vocabularyhistory footballhomework lessonsjudo musicschool lunch science 1. Listen and repeat the words.1. _____2. ______3. _______4. ________5. _________6. _______Matching words with correct pictures:homeworkschool lunchmusicfootballjudophysics play bởi have study2. Work in pairs. Put the words into groups.
footballmusichomeworkjudoexercisesschool lunchlessonsphysicsEnglishhistoryvocabularyscience 3. Put one of these words in each blank.lessons football science judo homework1. I do __________ with my friend, Vy.2. Duy plays ________ for the school team.3. All the _______ at my new school are interesting.4. They are healthy. They vày _____ everyday.5. I study maths, English & _______ on Mondays.homeworkfootballlessonsjudoscience 4. Write sentences about yourself using combinations above. Pronunciation: “∂u” and “^”. Ex: We have English lessons on Tuesday và Thursday.
5. Listen and repeat. Pay attention khổng lồ the sounds “∂u” and “^”. /∂u/: judo going homework open/^/: brother Monday mother month 6. Listen lớn the words & put them into two groups./∂u//^/somerodedon’thopeMondayhomeworkmonthcomepostone 7. Listen và repeat. Underlined the sounds /∂u/ and /^/ you hear. 1.They are going to xuất hiện a nice library.2. I’m coming home from school.3. His brother eats lunch in the school canteen. 4. The new school year start next month. 5. My brother is doing his homework. 6. They go to the judo club every Sunday. _ __ __ __
_ ____ 5. Homelink.- Learn by heart all the new words.- Write about your timetable.- Write words with the sounds: /∂u/ và /^/
Xem thêm: Top 20 Bài Thơ Hay Về Phật Giáo, Những Bài Thơ Thiền Hay Nhất

*
Giáo án dạy dỗ thêm tiếng anh lớp 6 chương trình thí điểm 25 7 54
*
Kế hoạch huấn luyện và đào tạo bộ môn tiếng anh lớp 6 chương trình thí điểm 12 13 31
*
bài xích giảng tiếng anh lớp 6 chương trình thí điểm tham khảo bồi dưỡng (10) 12 2 18
*
Đề thi minh hoạ review năng lực tiếng Anh lớp 12 chương trình thử nghiệm theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Đề số 1 33 868 2


Xem thêm: Giáo Án Lớp 3 Tuần 1 Mới - Giáo Án Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 1

*
Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh lớp 12 chương trình thí điểm theo Khung năng lượng Ngoại ngữ 6 bậc Đề số 2 34 842 0