ANLYL CLORUA; PHENYL CLORUA

     

Cho những chất sau : propyl clorua ; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tính năng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là

A.

Bạn đang xem: Anlyl clorua; phenyl clorua

1

B. 0

C. 2

D. 3


*

Đáp án: C

CH3CH2CH2Cl + NaOH→to CH3CH2CH2OH + NaClCH2=CH-CH2Cl + NaOH→toCH2=CH-CH2OH + NaClC6H5Cl + NaOH→tokhông phản bội ứng.→ bao gồm 2 chất: propyl clorua, anlyl cllorua tính năng được với hỗn hợp NaOH loãng khi đun nóng.Cho những chất sau : propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất chức năng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3


Cho dãy những chất: propyl clorua (1); vinyl clorua (2); anlyl clorua (3); phenyl clorua (4); benzyl clorua (5); phenol (6); axit axetic (7); etyl axetat (8); mantozơ (9); glyxylvalin (10); alanin (11); phenylamoni clorua (12). Có các nhận xét sau về khả năng phản ứng của những chất: (a) Số hóa học bị thuỷ phân trọn vẹn ngay khi hâm nóng với H2O (dư) là 2. (b) Số chất có phản ứng khi hâm nóng với hỗn hợp NaOH loãng là 9. (c) Số hóa học chỉ xảy ra phản ứng lúc đun ở nhiệt độ cao, áp suất cao cùng với NaOH đặ...
Đọc tiếp

Cho dãy các chất: propyl clorua (1); vinyl clorua (2); anlyl clorua (3); phenyl clorua (4); benzyl clorua (5); phenol (6); axit axetic (7); etyl axetat (8); mantozơ (9); glyxylvalin (10); alanin (11); phenylamoni clorua (12). Có những nhận xét sau về tài năng phản ứng của những chất:

(a) Số chất bị thuỷ phân hoàn toàn ngay khi đung nóng với H2O (dư) là 2.

(b) Số chất tất cả phản ứng khi đung nóng với hỗn hợp NaOH loãng là 9.

(c) Số chất chỉ xẩy ra phản ứng lúc đun ở nhiệt độ cao, áp suất cao với NaOH sệt là 2.

(d) Số chất tạo ancol khi đun sôi với dung dịch NaOH loãng là 4.

Số dìm xét đúng là: 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, Ancol benzylic, natri phenolat, Anlyl clorua. Số hóa học trong dãy tác dụng được với hỗn hợp NaOH loãng, nấu nóng là A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Đọc tiếp

Cho dãy những chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, Ancol benzylic, natri phenolat, Anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun cho nóng là

A. 3.

B. 4. 

C. 6.

D. 5.


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0

Cho dãy các chất: benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số hóa học trong dãy chức năng được với dung dịch NaOH loãng, đun cho nóng là 

A. 4

B. 3. 

C. 2. 

D. 5


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
Đun lạnh 20,2 gam hỗn hợp X tất cả propyl clorua với phenyl clorua với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ, tiếp nối thêm tiếp dung dịch AgNO3 mang lại dư vào các thành phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 28,7 gam kết tủa. Trọng lượng phenyl clorua tất cả trong X là: A. 4,50 gam B. 14,89 gam C. 15,70 gam D. 9,00 gam
Đọc tiếp

Đun lạnh 20,2 gam hỗn hợp X bao gồm propyl clorua và phenyl clorua với hỗn hợp NaOH loãng, vừa đủ, tiếp nối thêm tiếp hỗn hợp AgNO3 cho dư vào tất cả hổn hợp sau làm phản ứng chiếm được 28,7 gam kết tủa. Cân nặng phenyl clorua gồm trong X là:

A. 4,50 gam

B. 14,89 gam

C. 15,70 gam

D. 9,00 gam


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
Đun nóng 3,57 gam tất cả hổn hợp X bao gồm propyl clorua và phenyl clorua với hỗn hợp NaOH loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp hỗn hợp AgNO3 đến dư vào các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng được 2,87 gam kết tủa. Khối lượng phenyl clorua tất cả trong hỗn hợp X là: A. 1,00 gam. B. 1,57 gam. C. 2,00 gam. D. 2,57 gam.
Đọc tiếp

Đun nóng 3,57 gam các thành phần hỗn hợp X gồm propyl clorua cùng phenyl clorua với hỗn hợp NaOH loãng, vừa đủ, tiếp nối thêm tiếp hỗn hợp AgNO3 đến dư vào các thành phần hỗn hợp sau làm phản ứng được 2,87 gam kết tủa. Cân nặng phenyl clorua có trong tất cả hổn hợp X là:

A.

Xem thêm: Tuyết Rơi Ở Đà Lạt - Trải Nghiệm Mùa Đông

 1,00 gam.

B. 1,57 gam.

C. 2,00 gam.

D. 2,57 gam.


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
Đun rét 10,71 gam hỗn hợp X có propyl clorua với phenyl clorua với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ, kế tiếp thêm tiếp dung dịch AgNO3 mang lại dư vào các thành phần hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được 8,61 gam kết tủa, những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng phenyl clorua bao gồm trong các thành phần hỗn hợp X là A. 6,0 gam. B. 2,71 gam. C. 4,0 gam. D. 4,71 gam.
Đọc tiếp

Đun lạnh 10,71 gam hỗn hợp X bao gồm propyl clorua và phenyl clorua với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp hỗn hợp AgNO3 mang lại dư vào hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được 8,61 gam kết tủa, các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng phenyl clorua bao gồm trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 6,0 gam.

B. 2,71 gam.

C. 4,0 gam.

D. 4,71 gam.


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0

Cho dãy những chất: phenylamoni clorua, triolein, saccarozo, tơ nilon–6,6, ancol benzylic, glyxin, poli(vinyl clorua), natri phenolat, tinh bột. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, làm cho nóng là:

A. 4

B. 3

C.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Thực Hành Tiếng Việt Trang 113, Soạn Văn 6 Trang 113 Kết Nối Tri Thức

5

D. 6


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
Cho dãy những chất: phenylamoni clorua, triolein, saccarozơ, tơ nilon-6,6, ancol benzylic, glyxin, poli (vinyl clorua), natri phenolat, tinh bột. Số hóa học trong dãy công dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là A. 5 B. 3 C. 4 D. 6
Đọc tiếp

Cho dãy những chất: phenylamoni clorua, triolein, saccarozơ, tơ nilon-6,6, ancol benzylic, glyxin, poli (vinyl clorua), natri phenolat, tinh bột. Số hóa học trong dãy công dụng được với hỗn hợp NaOH loãng, đun nóng là