Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là phản bội ứng oxi hóa khử khi đến Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được muối hạt nhôm và khí nito. Mong muốn với phương trình phản nghịch ứng Al phản ứng HNO3 loãng, độc giả sẽ biết cách viết và cân nặng bằng đúng đắn phản ứng. Từ đó áp dụng vào giải những dạng bài bác tập tương quan đến kim loại công dụng axit HNO3. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem:


2. Cách cân bằng phản ứng Al tính năng HNO3

Xác định sứ mệnh của từng chất tham gia phản bội ứng và nêu sự oxi hóa, sự khử:

Al0 + H+5NO3 loãng →Al+3(NO3)3+ N02+ H2O

Bạn đã xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O


Số oxi hóa của Al tăng tự 0 lên +3 => Al là chất khử

Số oxi hóa của N giảm từ +5 xuống 0 => HNO3 là chất oxi hóa

Sự oxi hóa: Al → Al+3 + 3e

Sự khử: 2N+5 + 10e → N2

b) cân bằng phản ứng trên theo phương thức thăng bởi electron.

0Al + H+5NO3 loang →+3Al(NO3)3 + 0N2 + H2O

*

3. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra Al công dụng HNO3 

Dung dịch HNO3 loãng

4. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1. phát biểu làm sao sau đấy là sai?

A. Hỗn hợp AlCl3 và Al2(SO3)3 có tác dụng quỳ tím hóa hồng

B. Al(OH)3, Al2O3, Al phần nhiều là các chất lưỡng, tính

C. Nhôm là kim loai dịu và có tác dụng dẫn điện Iot

D. Tự Al2O3 tất cả thế pha trộn được Al.


Câu 2. hiện tượng lạ nào xảy ra khi mang đến từ từ mang lại dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp AlCl3?

A. Ban sơ không thấy hiện nay tượng, tiếp nối kết tủa xuất hiện

B. Xuất hiện kết tủa keo dán trắng ngay lập tức lập tức, tiếp đến kết tủa chảy dần

C. Lúc đầu không thấy hiện tượng, kế tiếp kết tủa xuất hiện, rồi tan dần.

D. Xuất hiện thêm kết tủa keo dán trắng ngay lập tức và không tan,


Đáp án B

Phương trình phản bội ứng

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Xuất hiện nay kết tủa keo dán trắng tức thì lập tức, sau đó kết tủa tung dần


Câu 3. mang đến 3,82 gam hợp kim Ba, Al vào nước dư chỉ thu được dung dịch không duy tuyệt nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam,

D. 2,740 gam


Câu 4. cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp sau quan giáp được là:

A. Khí hiđro thoát ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó tạm dừng ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan tức thì trong thủy ngân và không tồn tại phản ứng.


Đáp án A

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ khởi tạo với Hg lếu láo hống. Lếu láo hống Al công dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 5. Cho sơ vật phản ứng sau: Al → X → Al2O3 → Y→ Z → Al(OH)3

X, Y, Z lần lượt có thể là:

A. Al(NO3)3, NaAlO2, AlCl3

B. Al(NO3)3, Al(OH)3, AlCl3

C. AlCl3, Al2(SO4)3, NaAlO2

D. AlCl3, NaAlO2, Al2(SO4)3


Đáp án A

Al → X (Al(NO3)3) → Al2O3 → Y(NaAlO2) → Z(AlCl3) → Al(OH)3

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al(NO3)3 → Al2O3 + 6NO2 + 3/2O2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

NaAlO2 + 4HCl → NaCl + AlCl3 + 2H2O

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl


Câu 6. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch KOH vào hỗn hợp AlCl3 hiện nay tượng xảy ra là

A. Có kết tủa keo dán giấy trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo trắng.

C. Có kết tủa keo dán giấy trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí cất cánh lên.


Đáp án A

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo trắng xuất hiện.

3KOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo dán giấy trắng tung trong NaOH dư tạo dung dịch trong suốt (vì Al(OH)3 có tính lưỡng tính tung được trong dung dịch axit dư, và kiêm dư)

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O


Câu 7. Cặp hóa học nào sau đây có thể tồn tại được trong và một dung dịch

A. AlCl3 với Na2CO3

B. KNO3 cùng NaOH

C. AgNO3 cùng KCl

D. BaCl2 cùng H2SO4


Đáp án B

A. Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 → Al2(CO3)3 + 3Na2SO4

C. KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

D. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl


Câu 9. Cho 300 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,4M, lắc đều cho đến khi bội phản ứng dứt ta nhận được kết tủa Z. Tính khối lượng kết tủa thu được.

A. 1,56 gam.

Xem thêm: Cách Gửi Bài Word Qua Email Trực Tiếp Trong Word Chi Tiết Nhất

B. 3,12 gam.

C. 6,24 gam.

D. 2,34 gam.


Đáp án B

Ta bao gồm theo đầu bài

nNaOH = 0,15.2 = 0,6 mol;

nAl2(SO4)3 = 0,1.0,4 = 0,08 mol.

Phương trình hóa học:

6NaOH + Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 ↓

Theo đề bài 0,6 0,08

Phản ứng: 0,48 ← 0,08 → 0,16 mol

Sau phản nghịch ứng: 0,12 0,16 mol

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

0,12 → 0,12 mol

⟹ n↓= 0,16 – 0,12 = 0,04 mol

⟹ m↓ = 0,04.78 = 3,12 gam.


Câu 10. Cho 1 lít dung dịch NaOH công dụng với 600 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,2M chiếm được 3,12 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.Nồng độ mol/lít của hỗn hợp NaOH.

A. 0,12M

B. 0,12M hoặc 0,92M

C. 0,92M

D. 0,15M hoặc 0,92M


Đáp án B

Theo bài xích ra, ta có: nAl2(SO4)3 = 0,6.0,2 = 0,12 (mol) ⇒ nAl3+ = 2.0,12 = 0,24 (mol).

Cũng theo bài xích ra, nAl(OH)3 = 3,12 /78 = 0,04 (mol).

Ta thấy n↓ Al3+ và bài bác không yêu ước tính lượng NaOH là min tốt max nên có 2 trường vừa lòng xảy ra:

TH1: Chỉ chế tạo kết tủa cùng Al3+ còn dư, lúc đó chỉ xảy ra phản ứng chế tác kết tủa.

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,12 0,04

=> = n/V= 0,12/1 = 0,12M.

TH2: Kết tủa sinh ra và bị hòa tan một phần.

n↓còn lại = 4nAl3+ – nOH– → nOH- = 4nAl3+ – n↓ = 4.0,24 – 0,04 = 0,92 mol.

=> = n/V= 0,92/1 = 0,92 M.


Câu 11. Trong các cặp chất sau đây, cặp hóa học nào rất có thể cùng trường tồn trong một dung dịch?

A. AlCl3 cùng K2CO3

B. HNO3 với KHCO3

C. KAlO2 cùng NaOH

D. NaCl và AgNO3


Câu 12. Dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt Zn(NO3)2 với Al(NO3)3 ?

A. Dung dịch NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Hỗn hợp NH3

D. Dung dịch Ca(OH)2


Câu 13. Cho 1 gam sắt kẽm kim loại R vào 200 ml hỗn hợp AgNO3 0,25M đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch không chứa ion Ag+ và có khối lượng giảm so với cân nặng của dung dịch AgNO3 ban sơ là 4,4 gam. Sắt kẽm kim loại R là?

A. Cu.

B. Ca.

C. Zn.

D. Fe.


Đáp án D

*Trường hợp 1: R (hóa trị n) phản ứng thẳng với AgNO3

Phương trình bội nghịch ứng:

R + nAgNO3→ R(NO3)n + nAg

0,05/n → 0,05 → 0,05 mol

mdd giảm= mAg– mR pứ= 0,05.108 – 0,05R/n= 4,4

→ R/n= 20 → Loại

*Trường hợp 2: R là Ca

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

0,025 → 0,025 → 0,025 mol

Ca(OH)2 + 2AgNO3→ Ca(NO3)2+ 2AgOH ↓

0,025 → 0,05 → 0,05

2AgOH → Ag2O + H2O

0,05 → 0,025 mol

ndd sút = mAg2O + mH2 – mCa = 0,025.232 + 0,025.2 – 1= 4,85 gam: Loại

*Vậy R là Fe.

2.nFe AgNO3 sắt → fe tan hết, Ag+ đưa hết thành Ag

mdd giảm= mAg– mFe = 0,05.108 – 1= 4,4 gam


Câu 14. Nhúng một đinh sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy thô và đem cân thì thấy khối lượng đinh sắt tạo thêm 0,4g. Xem như thể tích dung dịch nạm đổi ko đáng kể. Vậy nồng độ của CuSO4 còn lại sau phản ứng là:

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 0,65M

D. 0,8M


Đáp án A

Số mol CuSO4 ban đầu là 0,2 mol

Gọi x là số mol sắt phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

x → x → x

56x (g) 64x (g)

Khối lượng định sắt tăng thêm là: 64x – 56x = 8x

Ta có: 8x = 0,4 → x = 0,05 mol

Số mol CuSO4 dư = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol

CMCuSO4= 0,15/0,2 = 0,75M


…………………………………

Mời những bạn bài viết liên quan một số phương trình phản nghịch ứng liên quan

THPT Sóc Trăng đang gửi tới các bạn Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn. Văn bản tài liệu gồm 3 phần, phần đầu giúp chúng ta hoàn thành phương trình hóa học vẫn cho, các mục sau là vấp ngã trợ, không ngừng mở rộng cho phần cân bằng phản ứng hóa học.

Các chúng ta có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập đồ dùng Lí 12 ,….

Xem thêm: Tại Sao Không Vào Được Game Trên Facebook, Tại Sao Không Chơi Được Game Trên Facebook*
*

*

Ý nghĩa to béo của biện pháp mạng mon 8? Sự kiện giải pháp mạng mon Tám năm 1945


*

Ai là người đề nghị canh tân đất nước?


*

Viết đoạn văn khoảng tầm 5-7 câu nêu cảm thấy của em về hang Én lớp 6 (19 Mẫu)


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình để mắt tới này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.